Besluit van den Permanente Kommissie der Maatschappij van Weldadigheid, houdende de benoeming tot onder-direkteur over den fabriekmatigen arbeid in het 1e Etabl. te Veenhuizen, van de persoon van Ten Broeke van den 4 Maart 1825


Drents Archief, toegang 0186, invnr 961 Mapje 1825

De Permanente Komm. van Weldadigheid, willende voorzien in de vacature van den post van Onder-direkteur over den fab. mat. arbeid in het 1e Etabl. te Veenhuizen, veroorzaakt door het overlijden van J.F. Kalbfleisch, tot hiertoe daarmede belast geweest;

Overwegende dat de persoon van Ten Broeke, door zijn provisioneel verrigte  werkzaamheden bij het bestuur over dien arbeid, eenige geschiktheid voor bovengem. emplooi heeft aan den dag gelegd;

Gelet op het voorstel van den Heer Direkteur der KoloniŽn bij deszelfs missive van den 26 Febr. ll. N 76A;

Heeft besloten:

De persoon van Ten Broeke wordt benoemd en aangesteld bij dezen tot Onder-direkteur over den fab. mat. arbeid in het 1e Etablissement te Veenhuizen, in vervanging van wijlen J.F. Kalbfleisch op hetzelfde traktement als zijn voorganger heeft genoten.

Afschrift dezes zal aan den Heer Direkteur der Kol. worden uitgereikt, zoo tot
derzelfs informatie en narigt, als om de inhoud ter kennisse van den benoemden te brengen.