Besluit der Perm: Komm: van Weld:, omtrent het doen breijen van jakken in de Etablissementen te Veenhuizen en Ommerschans van den 8 februari 1825 N4


Drents Archief, toegang 0186, invnrs 961 en 963

De Permanente Kommissie van Weldadigheid,

Overwegende de noodzaakelijkheid om de soorten van fabriek arbeid  in de winter zoo veel mogelijk te vermeerderen;

Overwegende dat aan de vrouwelijke kolonisten van de Etablissemeneten te Veenhuizen en Ommerschans gedurende de winter, eenig warmer kleedingstuk dan de tegenwoordige zijn, behoort te worden verschaft,
 
Heeft besloten:

Art 1
In het 1e Etablissement te Veenhuizen zullen gedurende de tegenwoordigen winter 1000 stuks jakken worden gebreid, ten behoeve der vrouwelijken kolonisten aldaar, zoo veel mogelijk van sayet op het kleine wiel gesponnen

Art 2
In het Etablissement aan de Ommerschans zullen ingsgelijks tot hetzelve einde 600 stuks jakken gebreid worden, en daartoe gebezigd worden de aldaar voorhanden wollen garens

Art 3
De Heer Direkteur der Kolonien wordt uitgenodigd tot de inzending eener opgave, van de benodigde sayet of wol voor ieder jak, en van het arbeidsloon daaraan te verdienen

En zal van dit Besluit afschrift worden uitgereikt aan den Heer Direkteur der Kolonien tot deszelfs informatie en narigt

Aldus gearresteerd door de Perm: Komm: van Weld:, den 8 februari 1825