Besluit van de permanente commissie van 31 december 1824 over ambtenaren in Veenhuizen, met bijgevoegd Naamlijst der Opzienders om tot Wijkmeesters Buiten van het 1e Gesticht te worden voorgedragen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960


De Perm. Komm.,

Overwegende dat in het personeel der geŽmployeerden voor de etablissementen te Veenhuizen eenige vacatures bestaan, waarvan de vervulling tot eene rigtige administratie dier etablissementen behoort te geschieden; terwijl insgelijks de provisioneel waarneming van sommige derzelve definitivelijk behoort te worden bepaald, ten einde het noodig bestuur op eenen geregelden voet te brengen;

Overwegende, dat bij de vastgestelde posten in het bestuur van elk etablissement te Veenhuizen, nog behoort te worden gevoegd die van boekhouder van den fabriekmatigen arbeid, te dienste van den Onder-direkteur voor dien arbeid;

Overwegende dat de personen welke tot hiertoe als wijkmeester buiten het 1e etablissement te Veenhuizen provisioneel zijn werkzaam geweest, zich van die betrekking wel hebben gekweten;

Overwegende dat de geŽmployeerden op het Algemeen Bureau Holsteyn en Veith zich mede in de waarneming van hunnen betrekking wel hebben gedragen en zo geschiktheid aan den dag gelegd hebben om de post van boekhouder te vervullen.

Art. 1
Tot boekhouder van het 1e etablissement te Veenhuizen binnen, wordt bevorderd en benoemd F. Holstein, geŽmployeerde van het Algemeen Bureau.

Art. 2
Tot boekhouder voor den fabriekmatigen arbeid van het 1e etablissement te Veenhuizen wordt definitivelijk aangesteld den geŽmployeerde J. Ras, provisioneel met de waarneming daarvan belast geweest.

Art. 3
Tot wijkmeesters voor buiten het 1e etablissement worden benoemd de personen van
M.G. Huisman
J.L. Westerhuis
P.G. Postema en
R.G. Oost
welke die betrekking reeds eenige tijd voorloopig hebben waargenomen.

Art. 4
J. H. Kloekers te Groningen wordt, op zijn gedaan verzoek aan de Perm. Komm. bij rekwest van den 26 november 1824 aangesteld tot opziener over de buitenwoningen van het 1e etablissement te Veenhuizen.

Art. 5
Tot boekhouder voor het 2e etablissement ten Veenhuizen buiten, wordt bevorderd de geŽmployeerde van het Algemeen Bureau de Heer F. Veith


Bijgevoegd:

Naamlijst der opzienders om tot wijkmeesters buiten aan het 1ste gesticht te worden voorgedragen.

Namen / jaren / laatste woonplaats / voorgaand bedrijf / aanmerkingen

Maarten Cornelis Huisman; 41; Borg Compagn. in Sapmeer; landbouwer; Zoon van Cornelis Jochgems Huisman, landbouwer in de Borg Compagnie gemeente Sapmeer

Jan Lamberts Westerhuis; 24; Avereest; landbouwer; Zoon van Willem Jans Westerhuis landbouwer te Avereest

Pieter Cornelis Postema; 25; Scharmer; landbouwer; Zoon van Cornelis Everts Postema verveender en landbouwer te Scharmer

Roelof Geerts Oost; 29; Diever; landbouwer; Zoon van Geert Hindriks Oost landbouwer te Diever


Gezien de Direkteur der Kolonie, Visser;
Veenhuizen den 23 dec: 1824
de Adjunkt Direkteur J: Poelman