Besluit der Permanente Commissie van 25 september 1824 houdende aanstelling van de kolonist J. de Waal tot Zaalopziener


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960

De Perm. Komm.,

Overwegende het braaf en oppassend gedrag van den kolonist Johannes de Waal in de kolonie N6, alsmede zijne geschiktheid om aan hem eenig opzigt te kunnen toevertrouwen;

overwegende dat bij de onderscheidene etablissementen nog eenige vacatures van zaalopziener bestaan; en willende zoo aan de Waal eene belooning voor zijn gedrag, als aan alle kolonisten een nieuw bewijs geven van den wensch der Perm. Komm. om de verdienstelijkste kolonisten zoo veel mogelijk te bevorderen;

Heeft besloten,

den kolonist Johannes de Waal in kol. N6 wordt aangesteld tot gewoon zaalopziener in een der koloniale etablissementen; wordende aan den Heer Direkteur opgedragen hem, naar gelang der vacatures en omstandigheden in eenig etablissement in funktie te stellen.