Besluit der Permanente Commissie van 6 september 1824 over dverse functies, met name gericht op de Ommerschans


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960

De Perm. Komm. van Weldadigheid,

Overwegende dat nog onvervuld is de post van boekhouder binnen de Ommerschans;

Overwegende dat voor het magazijn in dat etablissement een afzonderlijk ge√ęmployeerde benoodigd is, om de uitgebreidheid der werkzaamheden bij hetzelve;

Overwegende dat de leden der P.K., welke zich onlangs in den kol. hebben bevonden, zich genoodzaakt hebben gezien om den zaalopziener Fanner uit hoofde van zijne ongeschiktheid als om de verregaande oneenigheden tusschen hem en zijne Adjunkt dadelijk te verwijderen,

heeft besloten:

Art. 1
De boekhouder van kolonie N5 H. MorriŽn wordt verplaatst als boekhouder binnen de Ommerschans, op het wekelijksche salaris van É 8:- blijvende hij bovendien belast met het toezigt over de administratie buiten het gesticht.

Art. 2
J. de Rooy, zaalopziener in het bedelaars etablissement wordt benoemd tot boekhouder buiten de Ommerschans, op een wekelijksch salaris van É 6:-; zullende hij zich moeten stellen onder toezigt van derzelfs voorganger, den thans benoemden boekhouder binnen MorriŽn.

Art. 3
Tot magazijnmeester bij het etablissement aan de Ommerschans wordt bevorderd de geŽmployeerde van het Algemeen Bureau Giesen, op É 6:- 's weeks.

Art. 4
Uit den dienst der Maats. wordt gedemitteerd de zaalopziener in het bed. etablissement D. Fanner; en in zijne plaats benoemd de persoon van Quirinus van Esselbrugge, op het gewoon salaris.