Besluit der Permanente Commissie van 6 september 1824 over diverse functies, met name gericht op Veenhuizen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960

De Perm. Komm.

Overwegende de behoefte aan hoofd-geŽmployeerden tot de algemeene direktie, bij de plaatshebbende uitbreiding der koloniale etablissementen;

In aanmerking nemende de verdiensten en geschiktheid van sommige der tot hiertoe in dienst der M. geemploijeerd geweest zijnde personen en de billijke aanspraak op bevordering door hen bij de M. hierdoor verwonnen;

heeft besloten:

Art. 1
De Heer J.H. van Wolda, tot hiertoe belast met de direktie over het koloniaal onderwijs, wordt benoemd tot uitsluitend Hoofd-schoolonderwijzer bij alle de koloniale etablissementen der Maats.; op een traktement van É 600:- s jaars gerekend ingegaan te zijn met de 15 july 1824; blijvende het aan den Heer Direkteur der kol. voorbehouden om in zekere omstandigheden den Heer van Wolda bij zijne algemeene Direktie over het schoolwezen mede het bijzonder schoolonderwijs in een of andere koloniale etablissement voor zekeren tijd op te dragen.

Art. 2
De Heer Adjunkt Direkteur S.B. Drijber wordt als zoodanig verplaatst uit de gewone koloniŽn naar het 2= etablissement te Veenhuizen met een verhooging van traktement van É 300: s jaars, integaan met den dag zijner verplaatsing naar Veenhuizen.

Art. 3
De Heer Onder-direkteur M. Bersma, bij de kol. N3 en 6, wordt aangesteld en bevorderd tot Adjunkt Direkteur van de 2= klasse in vervanging van den verplaatsten Adj. Direkteur Drijber, op een jaarlijksch traktement van É 1000:- integaan met de dag dat hij de funktiŽn van den Heer Drijber zal overnemen.

Art. 4
De Heer ... de Geus wordt aangesteld tot Adjunkt Direkteur van de 2= klasse op een jaarlijksch traktement van É 1000:- met bepaling echter dat hij, na vervulling van den hem gestelde proeftijd van drie maanden, bevonden wordt de vereischte bekwaam- en geschiktheid tot dat emploi te bezitten; zullende eerst dan en in dat geval deze benoeming van voortdurende kracht zijn.