6 september 1824 N14: Besluit der PK houdende alteratie van haar besluit van den 13de augustus 1823, omtrent den kleinen raad


Drents Archief, toegang 0186, invnr 988

De Permanente Kommissie van Weldadigheid,

Overwegende, dat niet zelden de Heeren Predikant en Pastoor der kolonien door afwezigheid buiten staat zijn, om bij vergaderingen van den kleinen raad tegenwoordig te zijn;

Overwegende de mogelijkheid om bij die afwezigheid dadelijk twee andere partikulieren, zoo mogelijk Honoraire of Korresponderende Leden, uit de nabuurschap in de plaats tot het bijwonen der vergadering van den kleinen raad te asformeren;

Gezien het besluit der Permanente Kommissie van den 13 augustus 1823, waar bij de kleine raad wordt ingesteld

heeft besloten

de beide eerste artikels van het besluit der Permanente Commissie van den 13 augustus 1823 worden zoodanig gealtereerd dat het personeel van den kleinen raad in iedere vrije kolonie zal bestaan uit:

a) den Heer directeur der koloniŽn;
b) den adjunct-directeur van de direktie waartoe de kolonie of het etablissement behoort;
c) den onderdirecteur van de kolonie;
d) de wijkmeester tot wiens wijk de kolonist, wiens zaak behandeld wordt, behoort;
e) en een kolonist van die wijk door de directeur bij elke vergadering ter adsistentie opteroepen.

Zullende de heer directeur der kolonie mede tot bijwoning van die vergadering nog kunnen uitnodigen den predikant of pastoor tot wiens parochie de kolonist wiens zaak behandeld wordt behoort.

En zal een afschrift van dit besluit aan den Heer Direkteur der koloniŽn worden uitgereikt, ter fine van informatie en nazegt.

Aldus gearresteerd enzovoort...


NB: Dit besluit heeft nauwelijks gefunctioneerd, want het wordt september 1825 achterhaald door een nieuw reglement, zie hier, met een andere inrichting van kleine raad en raad van policie.