Besluit der Permanente Commissie van 22 juni 1824 houdende het ontslag van den onderdirekteur Leendert Vogelenzang


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960

De Perm. Komm. van Weldadigheid,

Overwegende het aanhoudend onbetamelijk gedrag van den onderdirekteur L. Vogelzang in kol. N7 als zich op onderscheidene tijden niet ontzien hebbende den Heer Adjunkt Direkteur Waardenburg te beleedigen en zelfs te mishandelen,

Overwegende dat geene ambtenaren, welke zich onbetamelijk tegen hunne superieuren gedragen, in dienst der Maatschappij kunnen worden geduld.

heeft besloten:

L. Vogelsang, OnderDirekteur van de kolonie N7 wordt bij dezen uit de dienst der Maatschappij gedemitteerd, wordende hem gelast zich als sergeant van de 6= afdeeling nat. infanterie bij deszelfs korps te vervoegen.