Besluit der Permanente Commissie van 22 juni 1824 houdende het ontslag van den boekhouder Heystek in de Ommerschans


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960

De Perm. Komm. van Weldadigheid,

Overwegende het onbetamelijk gedrag van den boekhouder A.M. Heijstek, als zich niet ontzien hebbende met twee kolonisten vrouwen zich buiten het gesticht te begeven en daarna met dezelve beschonken terug te keeren;

vervolgens bij eene korrektie daarna van den Heer Adjunkt Direkteur denzelven te brutaliseren en eindelijk eigendunkelijk het etablissement te verlaten.

Overwegende dat Heijstek zich alzoo niet alleen aan verleiding van kolonisten en brutaliteit tegen zijnen superieur heeft schuldig gemaakt, maar eigendunkelijk zijne betrekking heeft willen verlaten

heeft besloten:

De boekhouder van het gesticht aan de Ommerschans A.M. Heijstek wordt bij dezen uit de dienst van de M. ontslagen.


Zie voor de aanleiding tot het ontslag en iets meer over boekhouder Heijstek op de site van De bedelaarskolonie.