Besluit van de Permanente Commissie van 10 mei 1824 houdende korting van half traktement aan den boekhouder T. Lindeman


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960

De Perm. Komm. van Weldadigheid,

Met ongenoegen vernomen hebbende, de brutale woordenwisseling van den boekhouder F. Lindeman tegen den Heer Ad. Direkteur Falck, in zijne tegenkantingen zich niet ontzien hebbende willekeurig jegens zijnen superieur den gem. Heer Adjunkt Direkteur te handelen en alzoo de bepalingen van verpligte ondergeschiktheid in de betrekking tot zijne superieur te hebben geschonden.

Overwegende de noodzakelijkheid om eene behoorlijke ondergeschiktheid bij de geëmploijeerden der kolonien te handhaven.

heeft besloten

De boekhouder F. Lindeman zal gedurende ééne maand zijne funktien als boekhouder en magazijnmeester voor de helft van zijn traktement waarne­men, ter oorzake van gewijgerde gehoorzaamheid aan den Adj. Direkteur Falck.


Zie over de aanleiding hiervoor en voor meer informatie over Theodorus Lindeman deze pagina.