Besluit der Permanente Commissie van 12 april 1824 houdende de demissie van den suppoost A. Vorheim te Veenhuizen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960

De Perm. Komm.

Overwegende dat de suppoost en waarnemende de funktie van magazijnmeester A. Vorheim, te Veenhuizen, aan wien tevens het houden eener winkel ten gerieve der kolonisten aldaar is toegestaan, zich niet ontzien heeft, niet tegenstaande het herhaald streng verbod aan den kolonisten sterken drank te verkoopen en alzoo de noodzakelijke maatregelen tegen het verboden gebruik daarvan krachteloos te maken;

Overwegende de verder tegen dien ambtenaar bestaande gegronde beschuldiging van goederen der kolonisten te hebben ingekocht of in pand genomen, en alzoo strijdig met de koloniale reglementen te hebben gehandeld.

Overwegende dat beide overtredingen in eene geemploijeerden niet kunnen worden geduld, maar voldoende reden geven, om denzelven uit den dienst der Maats. te ontslaan.

Gelezen het rapport en voorstel van den Heer Direkteur der koloniŽn bij missive van den 3 april 1824 N127A

heeft besloten en besluit:

Art. 1
Den suppoost A. Vorheim, waarnemende tevens de funktie van magazijn­meester en geadmitteerd winkelier in het 1e etablissement te Veenhuizen, wordt bij dezen uit den dienst der Maats. gedemitteerd.

Art. 2
Den Heer Direkteur wordt opgedragen hieraan onverwijld executie te geven; met uitnoodiging om ter vervulling der vacature eene voordragt te doen.


Zie voor (ietsje) meer over A. Vorheim deze pagina.