Besluit der Permanente Commissie van 31 maart 1824 houdende de provisionele vervanging van den heelmeester Swart te Ommerschans, door den persoon van P. D. van Steenwijk


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960

De Perm. Komm. van Weldadigheid,

Nader geļnformeerd zijnde dat de heelmeester A.F.S. Swart op den 5 sept. 1823 tot heelmeester in het bedelaars etablissement aan de Ommerschans benoemd, niet als heelmeester te platten lande in het algemeen, maar slechts bepaaldelijk voor de gemeente Ruinen door de provinciale kommissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt was geadmitteerd,

Dat hij zich aan een nader examen, ter bekoming van eene algemeene admissie niet heeft verkozen te onderwerpen, zijnde zulks in dat geval een noodzakelijk requisiet, volgens de geldende wetten des Rijks op den geneeskundige en heelkundige dienst ten platten lande,

En dat hij alzoo onbevoegd voor den hem opgedragen post bij de M. moet geacht worden, terwijl de P.K. met de uiterste bezorgdheid behoort toe te zien op de bekwaamheden en bevoegdheid van eenen ambtenaar, aan wien het leven en de gezondheid van zulk een aantal zielen is toevertrouwd.

Overwegende, dat de onlangs in dat etablissement opgenomen persoon van Petrus Douwe van Steenwijk de vereischte admissie heeft, om als heelmeester ten platten lande te fungeren, en dus ter vervulling der vacature benoembaar is.

Gehoord het rapport van den Heer med. dr. Schuurman, belast met het toezigt over de geneeskundige dienst in de kol. omtrent het verbeterd thans loffelijk gedrag van gem. P.D. van Steenwijk en den kunde en ijver, waarmede hij sedert eenigen tijd als heelmeester in de Ommerschans, onder behoorlijk toezigt is werkzaam geweest.

Overwegende het voorstel de Heeren Direkteurs bij missive van den 22 maart ll. N116A:

Heeft besloten, gelijk zij besluit bij deze:

Art. 1
De heelmeester A.F.S. Swart wordt als zoodanig met den 1 april 1824 uit den dienst der Maatschappij ontslagen.

Art. 2
In zijne plaats wordt provisioneel de Heer Petrus Douwe van Steenwijk, en wel voor den tijd van drie maanden, ten einde gedurende dat tijdperk voortdurende blijken van zijn goed gedrag, zijne geschiktheid en zijnen ijver voor die betrekking gevende, op aanbeveling van den Heer Schuurman nader definitief te worden aangesteld.
Zullende hij intusschen, wat zijn gedrag aangaat onder het bepaald toezigt der koloniale Direktie blijven en wat zijne provisionele funktie betreft, zich naar de voorschriften en bepalingen van den Heer Schuurman moeten gedragen.

Art. 3
Aan de heelmeester P.D. van Steenwijk zal, bij eene getrouwe vervulling zijner funktie geduurende die drie maanden en behoudens de volkomene tevredenheid van de koloniale Direktie over zijn gedrag, het gewone trakte­ment als heelmeester worden toegelegd.

Art. 4
De Heer Direkteur wordt bij dezen uitgenoodigd, om, overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen, na verloop der drie eerstvolgende maanden aan de Perm. Komm omtrent het gedrag en de geschiktheid van de gem. Van Steenwijk te rapporteren en op de aanbeveling van dr. Schuurman te dezen aanzien eene nadere voordragt te doen.

Zie voor meer over Anthony Felix Simon Swart op deze pagina op www.debedelaarskolonie.nl
Zie voor meer over Douwe Petrus van Steenwijk (die volgorde van voornamen is gebruikelijker dan die de permanente commissie hier boven gebruikt) op deze bladzijde elders op de site.