Besluit van de Permanente Commissie van 19 februari 1824 houdende ampliatie op het Reglement voor de komptabiliteit van de Huisgezinnen en arbeiders buiten het gesticht te Veenhuizen


Drents Archief, toegang 0186, invnrs 962 en 988

NB: Dit besluit is een aanvulling op het hier afgedrukte reglement voor de comptabiliteit van arbeidershuisgezinnen.


De Permanente Commissie etc.

Overwegende, dat aan de arbeiders huisgezinnen in het 1e gesticht te Veenhuizen bij derzelver aankomst en vestiging de middelen ontbreken om in hunne eerste behoeften te voorzien; terwijl hunne verdiensten gedurende de eerste week hunner vestiging aldaar, eerst tot hun onderhoud in de daarop volgende week kunnen strekken

Overwegende de voordragt van den Heer Directeur der Kolonien over dit onderwerp, bij deszelfs missive van den 14e dezer maand N45A

Gelet op het Reglement van Comptabiliteit vaar de gemelde huisgezinnen, gearresteerd den 2e dezer maand, waarbij in deze omstandigheid niet is voorzien,

Heeft besloten

Artikel 1
Bij ampliatie van het Reglement van Comptabiliteit voor de arbeiders huisgezinnen in het 1e gesticht te Veenhuizen, wordt bepaald:
Aan alle aankomende huisgezinnen van arbeiders in het 1e gesticht te Veenhuizen zal bij derzelver primitive vestiging door de directie van hetzelve Etablissement een voorschot, zoo in verstrekkingen als in geld worden uitgereikt, te zamen niet te boven gaande de som van f 5:- naar gelang der omstandigheden om te strekken ter voorziening in hunne eerste behoefte van onderhoud, tot dat zij door eigene verdiensten daarin zelve zullen kunnen voorzien.

Artikel 2
Dit voorschot zal aan de Maatschappij moeten worden gerembourseerd uit de eerste inhoudingen van de verdiensten der huisgezinnen voor het Fonds van Kleeding bepaald bij art 5 van het Reglement.

En zal afschrift enz.