2 besluiten der Permanente Kommissie houdende verhooging van het traktement van den adjct Direkteur van den fabrieksmatigen en den Algemeene Boekhouder der Kolonien


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960

Besluit der Perm. Komm. van Weld., houden≠de nadere bepaling voor het traktement voor den Adjunkt Direkteur belast met het bestuur over den fab. mat. arbeid, van den 14 octo≠ber 1823

De Perm. Komm. van Weld.

Overwegende het ingekomen verzoek van den Heer A. Brouwer

Overwegende dat de aanleg van de bestaande en volgende etablissementen, in plaats van de gewone kolonien naar even≠redig≠heid van welke laatste, overeenkomstig voorgem. kontrakt, het traktement van den Direkteur voor de fab. mat. arbeid zoude worden vermeerderd.

Bij de Perm. Komm. geene reden oplevert om hem eene billijke vermeerdering van traktement te onthouden.

Overwegende dat echter het bestaan der etablissementen, in plaats van de gewone koloniŽn de werkzaamheden van dien Direk≠teur in eenen veel minder graad heeft doen toenemen uit hoofde van de minder uitge≠breidheid dier etablissementen; en derzelver lokale meer beslotene inrigting.

Willende derhalve omtrent het trakte≠ment van den bedoelde ambte≠naar voor het vervolg een vaste bepaling maken,

heeft besloten.

Het bestuur voor den fabriekmatigen arbeid in al de koloniale etablis≠sementen der Maatschappij zal voortaan zijn opgedragen aan een Adjunkt Direkteur tegen het bepaald genot, zoo voor traktement als onkosten, in eens van twaalf honderd gulden 's jaars; wordende de Heer A. Brouwer als zoodanig en op dien voet in zijne funktie gekontinu≠eerd.


Besluit der Perm. Komm. van Weld., houden≠de vermeerdering van het trakte≠ment des Algemeenen Boekhouders van de kolonien, van den 14 october 1823.

De Perm. Komm. van Weld.;

Overwegende dat de Algemeene Boekhouder  der koloniŽn, de Heer Reese zich bij voortduring met de meeste lof kwijt van zijne verpligtingen en zijne betrekking met den meeste ijver en naar het volkomen genoegen van de Perm. Komm. vervult en willen zij derhalve aan die boekhouder een bewijs geven van derzelver tevredenheid.

Heeft besloten

het traktement van den Algemeenen Boekhouder der koloniŽn, de Heer W. Reese wordt met een honderd gul≠dens verhoogd en mitsdien gebragt op acht≠honderdvijftig guldens 's jaars.