18 september 1823 N5: Het door den Hr Adj Direkt von Hoff doen bouwen van 7 boerenwoningen buiten de Ommerschans, naar het bestek voor die woningen te Veenhuizen, geaccordeerd


Drents Archief, toegang 0186, invnr 988

De Perm Komm van Weld

Overwegende dat het niet mogelijk geweest is, de 7 boerenwoningen, die dit jaar aan de Ommerschans moeten worden gemaakt, tot eenen ?? (bescheiden?) prijs uittebesteden.

Heeft besloten, gelijk dezelve besluit bij dezen:

Onder de directie van den Heer von Hoff zullen de 7 boerenwoningen aldaar worden gebouwd volgens het plan en bestek voor Veenhuizen geaccordeerd.

Voor ieder gebouw wordt toegestaan de som van (niet ingevuld)

De Heer Direkteur zal zoo spoedig mogelijk executie aan dit besluit geven.