Besluit van de Permanente Commissie van 31 augustus 1823 over diverse aanstellingen personeel


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960

De Perm. Komm.

Ontvangen hebbende een voordragt van den Heer Direkteur der Koln van eenige personen tot provisioneel geem­ployeerden bij de admini­stratie in de koln alsmede eene van zoodanige reeds geëmployeerden tot bevorde­ring en definitive aanstelling in bepaalde betrekkingen bij de onder­scheidene koloniale etablissementen, in dato 15 aug. 1823

Gezien de aanmerkingen van ZEG daarbij aangevoerd, en overwegende de noodzakelijkheid van steeds eenige provisioneel geëmployeerden tot derzelver tijdige opleiding voor bepaalde bestemmingen te hebben;

heeft besloten:

Art. 1
Tot provisioneel geëmployeerden worden benoemd Cornelis van Boven en Laurens Vrieze, de eerste op het salaris van ƒ5- en de 2e op dat van ƒ3- 's weeks om werkzaam te zijn op het Algemeen Bureau.

Art. 2
Den provisioneel geemploijeerde A. Vorheim, adsisterende de boekhouder van het maga­zijn, wordt eene vermeerdering van trakte­ment toegelegd van ƒ1- 's weeks en hetzelve dus op ƒ5- per week gebragt.

Art. 3
Tot zaalopziener in het bedelaars etablisse­ment aan de Ommerschans wordt aangesteld den provisioneel geemployeerde Gosling Braaksma, op het gewone traktement van ƒ2,50 in geld en ƒ2,70 in verstrekkingen 's weeks.