4 mei 1823: Besluit der permanente commissie houdende vermeerdering van de aan de bedelaars te verstrekken voeding, en maatregelen tegen de desertie der bedelaars 


Drents Archief, toegang 0186, invnr 988

Nr. 1

De Permanente Kommissie,

Overwegende dat de levensmiddelen, welke voortbrengselen van eigen grond waren, aan de Ommerschans verbruikt zijn, en dat er nog eenigen tijd zal moeten verloopen alvorens het saisoen zoo verre zal gevorderd zijn, dat de voeding wederom uit voortbrengselen van eigen grond zal kunnen geschieden:

heeft besloten:

Art. 1
Het onderhoud per hoofd in de Ommerschans provisioneel van f 1:27 op f 1:50 te brengen, verdeeld als volgt:
administratiefonds ...... 12 cents
vuur en licht .................. 2 cents
kleeding ...................... 25 cents
waschen en naaijen ... 10 cents
reserve ....................... 10 ½ cents
voeding ....................... 40 ½ cents
winkelkaartjes ............. 50 cents

Art. 2
In geen geval echter zal de totale verstrekking per week voor het onderhoud in het gesticht f1:- per hoofd te boven gaan, en zal de arbeid daarnaar worden geregeld, volgens het 2e art van het besluit van 22 maart 1823


Nr 2.

De Permanente Kommissie, overwegende dat het van belang is, bij de dagelijksche toeneming der bevolking in de Ommerschans, genoegzame voorzorgen ter verzekering van de goede orde daartestellen; als mede, inzonderheid bij den aanvang der werkzaamheden in groote getallen op het land, krachtdadig tegen de desertie te waken:

heeft besloten:

Art. 1
Den Heer Direkteur te autoriseren, om, zoo veel noodig, de opzigters der zalen van Hartsvangers en Pistolen te voorzien.

Art. 2
Er zullen in de Ommerschans, behalve één veldwachter te paard uit de geschikste kolonisten, nog drie veldwachters worden aangesteld, op de volgende voorwaarden:
A Ieder derzelve geniet een volle f 2:- wekelijks.
B Voorts drie guldens premie voor ieder man die zij buiten de limite van het gesticht opvatten.
C Zij betalen ieder 15 stuivers, welke van hun traktement zal worden ingehouden, voor ieder Bedelaar die ontvlucht, en niet word achterhaald. Op den veldwachter te paard is deze bepaling mede toepasselijk.
D Zij zullen in eene bijzondere kamer logeren.
E Zoo zij zich gedurende zes maanden, wel van hunnen pligt kwijten, zal door de Permanente Kommissie aan Zijne Excellencie den Minister van Binnenlandsche Zaken hun ontslag als kolonist worden verzocht,
zoo zij daarentegen kwalijk van hunnen pligt kwijten, zullen zij na verloop van zes maanden of vroeger, wederom tot den gewonen staat van kolonist terug keeren.

Art. 3
De Heer Direkteur zal op voordragt van den Heer Adjunkt-Direkteur von Hoff drie personen daartoe adsigneren, en hunne namen aan de Permanente Kommissie inzenden.

Aldus gearresteerd door de Permanente Kommissie van Weldadigheid, den 4 mei 1823.


Deze besluiten volgen vrij letterlijk de voorstellen die Johannes van den Bosch heeft gedaan op 29 april 1823 na een bezoek aan de Ommerschans.