Opgave van geannonceerde bedelaars voor de Ommerschans


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960

Notities bij de lijst met aantallen aangekondigde bedelaars

Dit rekenvel is vermoedelijk gemaakt naar aanleiding van het sluiten van een suppletoir contract voor 200 extra bedelaars. Het geeft de verdeling over werkhuizen en gouverneurs. Er wordt ook uit duidelijk hoe de gouverneurs gereageerd hebben op de 'primitive' beschikbaar gestelde aantallen per provincie. Bijvoorbeeld:

Het kontingent van Groningen vermeerderd den 13e jan 1823 met 25
den 30 dito met 45

Het kontingent van Zeeland verminderd den 13e jan 1823 met 25.

Aan het slot van de lijst staat:

Hierbij wordt aangemerkt:
1e Dat de opgave van de in de werkhuizen te Veere en Middelburg aanwezige subjekten, welke voor de Ommerschans geschikt zijn nog wordt ingewacht.
2e Dat de gouverneurs van Noord-Holland, Gelderland en Utrecht zich hebben voorbehouden eene nadere aanvrage te doen tot vergrooting van hunne kontingenten.
3e Dat de Gouverneur van Zuid-Holland heeft berigt dat de helft van de hem opgegeven 60, voor het tegenwoordige voldoende ware geweest, doch het gem getal voor het vervolg zoude behooren vermeerderd te worden.
4e En dat de gouverneurs van Vriesland, Noord-Braband, Overijssel en Drenthe, omtrent de al of niet genoegzaamheid van de hun respektivelijk opgegeven getallen nog niet hebben geantwoord.