Besluit der Perm: Komm: van Weldadigheid, omtrent het doen aankoopen en planten van meerder houtgewas, ter beschutting en beschaduwing der koloniale gronden en huishes, van den 26 Nov: 1822, N5.


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960 mapje 1822

De Perm: Komm:,

in aanmerking nemende den langzamen groei der eikels, waarmede de wallen van de Koln N 3, 4 & 7 beplant zijn, of nog zullen worden;

alsmede de noodzakelijkheid, om, door tusschenplanting van een weliger houtgewas, aan de koloniale gronden eene spoediger beschutting te geven; -

voorts, inziende de nuttigheid, om de koloniale huisjes door derzelver omplanting met eenige boomen, voor de uitwerking der sterke winden, te beschutten, en schaduw te geven;

- en, eindelijk, in aanmerking nemende, de mogelijkheid om uit den opbrengst van het houtgewas, eene goede rente te verkrijgen der voor den aanleg van een meerder houtgewas te besteden gelden;

heeft besloten:

1o Den Heer Direkteur te autoriseren tot het doen aankoopen van een genoegzaam getal ijpe stekken, om daarmede de met eikels beplante wallen van de Koln 3, 4 & 7 te vullen, ten einde een spoediger beschutting der tusschen gelegen landen te bevorderen.

2o Om vr elk huisje in de kolonin te doen planten, ne lindeboom, tusschen dezelve op de scheiding van iedere hoeve n ijpe boom, en tusschen deze beide weder drie Canadische popelen, de twee eerste ter grootte van de gewone ijpe en linde boomen, langs de publieke wegen gevonden wordende; en om den Heer Direkteur tot den aankoop van het daartoe benoodigde getal posten, mede te magtigen.

3o De kosten der in het vorige artikel vermelde beplanting zullen niet mogen te boven gaan de som van f 4:50 per hoeve; gerekend f 1:50 voor het gewone ??

4o Dat dit houtgewas het eigendom der Maatschappij zal blijven, en alzoo de daartoe te besteden uitgaven op het respekt uitg. voor de Maatij zullen behoren gebragt te worden.