Besluit van de P.K. van 2 oktober 1822 houdende benoeming van den Adj Direkteur von Hoff, tot het gaan inspekteren van den staat der tot den veldarbeid ongeschikt bevonden bedelaars te Hoorn, met eenen kommissaris vanwege den Minister van Binn Zaken


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960

De PK van de Mvw

Gezien het besluit van Z: Exc den Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat van den 28 september 1822 A5572 N219

En willende voldoen aan de uitnodiging welke geacht moet worden aan haar te zijn gedaan tot benoeming van eenen Kommissaris ten fine bij hetzelve besluit art 1 vermeld, ??  echter ?? van de bepaling van art 20 van het geprojecteerde kontract tot overneming van bedelaars,

Heeft besloten:

1:
Tot kommissaris ten gemelde einde te benoemen den Hr Adj Direkteur von Hoff

2:
Denzelven Hr Adjunkt Direkteur met toezending van een afschrift van het gemelde besluit aanteschrijven zich onverwijld naar Hoorn te begeven, om met den Hr Kommissaris door Z.Exc den Minister voornoemd, benoemd, in het Bedelaarswerkhuis aldaar den staat optenemen der bedelaars die als tot den veldarbeid onbekwaam beschouwd zijn geworden.

3:
dit besluit medetedeelen aan Z. Exc den Minister van BZ en W en daarvan afschrift te zenden aan den Hr Direkteur der Kolonien en aan den Adj Direkteur von Hoff.


Adjunct-directeur Hoff doet verslag van de missie op 13 oktober 1822, zie hier.