Bijlage N1, houdende het tarief voor den veldarbeid aan de Ommerschans, behoorend (ter insertie) tot de notulen van 7 sept 1822


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960

LOSSE NOTITIES BIJ HET LANDBOUWBESLUIT:

()

Overwegende de noodzakelijkheid om een vast tarif te ontwerpen voor de kosten, zo van het bebouwen der reeds aangelegden zeven hoeven aan de Ommerschans als van de ontginning der verderen gronden nog niet bebouwd tot de reeds bestaande hoevens behorende, beneffens voor de nieuw aan te leggen hoevens en de insameling van het te veld staande gewas,

heeft besloten gelijke dezelve besluiten bij deze.

In den loop van dit najaar zullen met winterkoorn worden bezaaid 100 morgen lands, reeds bebouwd geweest zijnde, of die behorelijk bereid en twee maal gebrand zijn.
Deze gronden zullen worden bemest met 100 voeder bagger of veenmest en het kostende daarvan berekend worden, als volgt:

(...)

Voor het baggeren van een voeder baggeraarde zal tegoed gedaan worden

(...)

De nieuwe gronden:

Voor VEEN
((Veengrond moet twee keer gebrand zijn voor het bebouwd kan worden.))
Het omploegen van een morgen veen.... 6:-
Voor het leggen dien gronden op akkers van vijf roeden breed, en het schieten van het nodige zand uit hetzelve... 30:-
Het branden per morgen.... 4:-
Het slechten van het zand . 12:-
Weder bovenploegen van het veen.... 6:-
Branden voor de 2e maal.... 2:-
Brengen van de mest over den akker en het slegten van dezelve.... 6:-
Het eggen en onderploegen van de mest.... 6:-

(...)

Overigens is het den wensch der Permanente Kommissie, dat men de geakkordeerde sommen aanmerkt als het maximum dat uitgegeven worden mag, en dat het altijd de pligt blijft der geemployeerdens, om op dezelve zodanige bezuinigingen te maken, als de omstandigheden veroorloven, zonder den deugdzaamheid van het werk te krenken.