Bijlage N1, houdende een tarief voor den veldarbeid aan de Ommerschans, behoorende (ter insertie) tot de notulen, van 7 Sept.br 1822


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960

De Permanente Kommissie van Weldadigheid,

Overwegende de noodzakelijkheid om een vast tarif te ontwerpen voor de kosten, zo van het bebouwen der reeds aangelegden zeven hoeven aan de Ommerschans, als van de ontginning der verderen gronden nog niet bebouwd tot de reeds bestaande hoevens behorende, beneffens voor de nieuw aan te leggen hoevens en de insameling van het te veld staande gewas,

heeft besloten, gelijke dezelve besluiten bij deze.

In den loop van dit najaar zullen met winterkoorn worden bezaaid 100 morgen lands, reeds bebouwd geweest zijnde, of die behorelijk bereid en twee maal gebrand zijn.
Deze gronden zullen worden bemest met 100 voeder bagger of veenmest en het kostende daarvan berekend worden, als volgt:

Voor het baggeren van een voeder baggeraarde zal tegoed gedaan worden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
2.--
Voor een half schepel kalk p ?? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.--
Voor 100 pond aarde mist op het voeder. . . . . . . . . . . . .
2.--
Voor het opzetten denzelve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.--
Voor transport der mist op de gronden. . . . . . . . . . . . . . .     2.--
75 voeder totaal  
10.--

Welke stoffen vereenigd tot mest zullen worden bearbeid, zo dat voor de bemesting op ieder hoeve gebragt en geakkordeerd wordt 50.--.

De verderen onkosten van grondbereiding wordt geregeld als volgt.

Het slegten der mest voor de grond . . . . . . . . . . . .
1.---
Het zaaijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-.12
Onderploegen der mest en eggen . . . . . . . . . . . .
8.---
Onvoorziene uitgaven. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.---
Totaal     
11.12


Bezaaijing

10 schepels winterrogge a 1.8.-.- . . . . . . . . . . . . 14.--
Totaal    
14.--
Zoo dat voor ieder Morgen te bezaaijen met winterkoorn geakkordeerd wordt
op het respect veldarbeid
11.12
Bezaaijing
14.---
Bemesting
50.---
Totaal   
75.12

Onder de opgegeven 100 Morgen lands, zullen des nodig geacht wordende 3 a 4 Morgen met anderen wintervruchten kunnen gezaaid worden.
Behalven de opgegeven 100 Morgen zullen nog overgemest worden 30 Morgen lands reeds ingezaaid met klaver of raijgras en dat wel met 50 roeden mist ieder.
Voor ieder denzelver zal tegoed gedaan worden 25.--.
Mogt de klaver in het voorjaar op die gronden niet na verwachting slagen, dan zullen dezelven of met aardappelen worden bepoot of met boekweit worden bezaaid naar gelegenheid der omstandigheid.

Behalve de bearbeiding der opgegeven gronden zal gedurende dit najaar en winter gereed gemaakt worden de nog overgebleven grond op de 7 Hoevens te bedragen 7 m. 150 Morgen, en nog worden aangelegd 5 nieuwe Hoevens.
De grondontginning zal worden geregeld naarmate de gronden veen of zandachtig zijn daarvoor worden tegoed gedaan als voor de veengronden.
Het omploegen van een Morgen veen
6.--
Voor het leggen dien gronden op akkers van 5 roeden breed, en het schieten van het nodige zand uit hetzelve
30.--
Het branden per Morgen
4.--
Het slechten van het zand
12.--
weder bovenploegen van het veen
6.--
branden voor de 2e maal
2.--
brengen van de mest over de akker en het slegten van dezelve
6.--
het eggen en onderploegen van de mest
6.--
Onvoorziene uitgaven voor grondontginning
6.--

Bemesting

De mist zal bereid en de kosten daarvan geregeld worden, als volgt.
100 roeden op veen of derrij op ieder Morgen te steken op de Hoevens zelve, en op te zetten, beneffens voor het omwerken van de bult
6.---
85 Schepel kalk, a 6 stuivers
25.10
15 voeder schapenmist uit het schapenhok a 8 Stuivers het voeder, met het transport
6.---
Totaal  
37.10

Bezaijing

40 schepel pootaardappelen
12.--
Het poten der aardappelen
7.--
Het rolle & anderen onkosten
1.--
Totaal  
20.--


Zoodat voor de grondontginning van ieder Morgen bij deze worden geakkordeerd
78.---
Voor bemesting
37.10
Voor bezaaijing
20.---
Totaal   
135.10

Wijze en kosten van het ontginnen van een Morgen zandgrond

Voor het omploegen van een Morgen heiden
6.--
Voor het kruijen en steken van 600 voeder derrij op den zandgrond
24.--
Voor het slegten van het veen
6.--
Voor het ploegen met den vrotploeg
10.--
Voor het eggen
3.--
Voor het brengen van de mest over den akker en slechten derzelver
6.--
Voor het leggen van de grond op akkers van 5 roeden breed, de 100 cubiek voet zandt, uit de gruppen komende, gerekend tegen 2 stuivers
6.--
Voor het gelijkmaken van de gronden, anders onvoorziene uitgaven
6.--
Totaal   
67.--


Bemesting als de voorgaande, met bijvoeging van 15 voeder per Morgen. Stratendrek a 1.10.- het voeder geeft voor bemesting op de plaats gebragt
51.--
Bezaaijing als de voorgaande
20.--
Totaal    138.--

Wordende eindelijk op reeds aangelegde hoevens voor de nieuwe gronden per Morgen geakkordeerd 3.--
Buitengewone uitgaven f 10.-- per Morgen vooralsnog nieuw aan te leggen gronden per Morgen welke nieuw aanteleggen gronden verder ten aanzien van grondontginning, bemesting en bezaaijing gelijk zullen staan met de voorgaande.

Wordende eindelijk op reeds aangelegde hoevens voor de nieuwe gronden per Morgen geakkordeerd 3.--
Buitengewone uitgaven f 10.-- per Morgen vooralsnog nieuw aan te leggen gronden per Morgen welke nieuw aanteleggen gronden verder ten aanzien van grondontginning, bemesting en bezaaijing gelijk zullen staan met de voorgaande.

Zijnde het overige de intentie van de Permanente Kommissie dat de Heer Direkteur Visser en Adj Direkteur Hof dadelijk plaatselijk onderzoeken, hoeveel veen en zandgronden ingevolgen den opgegevene bepaling op de reeds bestaande en nieuwe Hoevens moeten worden aangelegd, na deze bevinding de Somme regelen, die in het aanstaande jaar ten behoeve der Kolonie behoordt te worden geakkordeerd en dat stiptelijk gezorgd wordt, dat dezelve in geen geval buiten speciale autorisatie worden gesurpasseerd -  evenmin als eenige andere kosten - zonder authorisatie aan eenig ander werk worden geimpendeerd, terwijl alverder met den 1e September alle werkzaamheden in de Kolonie van de Ommerschans te verrigten op een der opgegeven respecten, wekelijksch zullen worden overgebragt.

Ten aanzien van het te veld staand gewas zullen de aardappelen tegens 4(?) schepel, de boekweit en het overige graan tegen 5.-- de Morgen, en dus een bijzondere Reekening gehouden worden van de kostende daarop vallende.

Overigens is het den wensch der Permanente Kommissie, dat men de geakkordeerde sommen aanmerkt als het maximum dat uitgegeven worden mag, en dat het altijd de pligt blijft der geemployeerdens, om op dezelve zodanige bezuinigingen te maken, als de omstandigheden veroorloven, zonder den deugdzaamheid van het werk te krenken.

Aldus gearresteerd in de vergadering der Permanente Kommissie van Weldadigheid den 7 September 1822.