Voorstellen door den Heer Generaal van den Bosch aan de P.K., ter beantwoording van eenige brieven in de vergadering van 9 februari 1822


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960

Johannes van den Bosch doet meerdere voorstellen voor deze vergadering, maar alleen zijn voorstel over de Haarlemmer Abraham de Haan is getranscribeerd:

Dat zo de Haan alle vereischten tot een goed boekhouder bezit er wellicht gelegenheid zijn zal om hem eerlang in die betrekking te plaatsen.
Dat de Permanente Kommissie echter de wens niet kan ontveinzen dat hij als te voren aan de drank verslaafd, Haan zoo terug keren zal.
Bij het verbeteren van zijne toestand, hem wellicht de physieke kragten ontbreken zullen om deze in de kolo≠nie zo moeijelijke rol te vervullen.
Dat de gezoeken(?) voor haar hier om alle moei≠zaam zijn.
 Dat zij uit dien hoofde liever wenscht dat voor dat huisgezin tegen É150- jaarlijks voor den 16 jaren gecontrakteerd word, aannemende dat zo het blijken mogt dat genoemde de Haan de functie van boek≠houder zal waarne≠men als dan een ander huisgezin in zijn plaats gratis te zullen plaat≠sen.