OVERZICHT van geraadpleegde en soms gebruikte bronnen uit Tresoar

Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden, https://www,tresoar.nl. Heeft vooral gediend als informatiebron over Jan Munniks, maar Etta is een paar keer op onverwachte plekken in hun archieven opgedoken. Dat laatste heb ik helemaal opgenomen, van de kwesties betreffende Munniks niet meer dan ik in het boek kon gebruiken.

In de eerste kolom hieronder het toegangsnummer of de code van de bibliotheek van Tresoar. Eerst de archieven, dan de boeken. De door Jan Munniks geschreven boeken noem ik wel maar heb ik niet bekeken.

14
Archief van het Hof van Friesland. Bij de 'Stukken betreffende procedures, waarvan de definitieve sententies in de criminele sententieboeken voorkomen' staan twee zaken betreffende Jan Munniks.

● 25 maart 1784. Invnr 3998 bevat alle stukken (een enorm pak) met betrekking tot dit proces en invnr 7520 is het Criminele sententieboek van 1783 tot 1785, zie de samenvatting van deze zaak.

● 26 juni 1795 invnr 4895, Johannes Munniks van 's Heerenveen, met ook Criminele sententieboek invnr 7525 van 1790 tot 1795 Heb ik niet bekeken, want ik had genoeg aan wat er staat in Pb 4830, zie onder.

Verder zijn zonder resultaat diverse invnrs van deze toegang doorzocht of zich daar wellicht de bijlagen bevinden die missen bij de brief in de hieronder genoemde toegang 347.
Van die brief zou met name sprake moeten zijn bij invnr 70, het journaal ingekomen stukken 1773-1775, maar dat laat slechts weten dat op 23 juni 1774, de datum van de citatie bij edict die hieronder bij Pd 782 wordt genoemd, de procureur generaal (= Petrus Bourboom) de zaak tegen Munniks aankaart, met als besluit de citatie bij edict, ondertekend door diezelfde Bourboom. Er staat geen verwijzing bij naar de brief uit invnr 347, dus die zal in Bourbooms bezit geweest zijn en van hem is verder geen archief.

28
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken - invnr 362 Hervormde Gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag, lidmaten 1663-1850.
Samengevat: Magdalena Leffring(h), echtgenote van Bernardus Munniks en moeder van Johannes en Wynoldus Munniks, doet 10 november 1729 belijdenis. Bernardus Munniks, secretaris van Haskerland, doet op 9 november 1741 belijdenis. In 1776 overlijdt hij als weduwnaar.
181
Archief van de Universiteit te Franeker. Strafzaak tegen Johannes Munniks vanwege de gebeurtenissen op de avond van 3 juni 1761. Met invnr 27, Resoluties van de Senatus Judicialis 1738-1793, pagina's 175-178, invnr 133, Sententieboeken, 1667-1811. pagina 154, en invnr 144, Stukken inzake criminele processen 1759-1764. Zie de samenvatting met stukjes transcriptie.
318-01 Archief familie Adema, Sneek - invnr 17 Brief van Ibrahim Mechmet, "Kiaia en Bassa van Migreniën", residerende te Constantinopel, aan Johannes Munnik, "avonturierende advocaat in Friesland", (1768). ("het begin van de maand Dabis in 't laatst van het jaar 1171 naar de rekening van de Profeet"). Vertaling uit het Arabisch via het Frans. In dorso: Dr. L. Adema, 1773. Deze brief heb ik bekeken, maar ik kan er absoluut geen soep van koken. Bijzonder bizar allemaal.
318-06
Archief Coert Lambertus van Beyma - invnr 15, brieven 1791-1795: stuk 341. De ene patriottische uitgewekene Petrus de Wacker van Zon schrijft op 18 mei 1791 aan een andere patriottische uitgewekene Coert Lambertus van Beyma dat een derde patriottische uitgewekene (Van Hoeij) in de Gazette Universelle een stuk zou moeten schrijven tegen 'de barones d'Alders cum s. (= en de haren) die pretenderen dat de Holl: pattr: aristocraten zijn'.
Als datum staat op deze brief alleen '18 Meij'. Rosendaal dateert hem op 18 mei 1791, maar de brief lijkt mij een reactie op de artikelen van Marat in mei 1790 dus ik denk dat het een jaar eerder is.
329-03 Archief familie Van Heloma - stukken betreffende onroerende goederen, schuldbekentenissen, aandelen en lijfrenten van de familie Van Heloma - invnr 176: Acte waarbij Johannes Munniks te Amsterdam verklaart een perceel land te Oudehaske, nr. 23 in het floreencohier, gepacht te hebben van Nicolaas ll van Heloma en Hendrik Pytters te Oudehaske, 1771. Niet bekeken, maar de titel spreekt voor zich.
347 Verzameling Handschriften, afkomstig van de Provinciale Bibliotheek - Stukken betreffende en aantekeningen van genealogische en biografische aard, over personen en families invnr 1140 Letter M:met onder andere Johannes Munniks. Bijzonder interessant is het stuk Avontuurlijke Bijzonderheden omtrent het levensgedrag van Dr. Johannes Munniks van Joure, advokaat te Heerenveen: 1762 - 1774, zie de transcriptie.

Boeken

GEN15.22.99albu
D 9070 bis \ s
Album Studiosorum Academiae Franekerensis (1581-1811, 1816-1844). Naamlijst der studenten, onder redactie van S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Franeker, 1968.
Johannes Munniks heeft in dit boek nummer 12928 en is in 1756 ingeschreven als student.
Daarna is hij in 1760 opnieuw ingeschreven als 'iur cand'.

KF s 512 G
Mercurius KLUGTIGE ZOOMER-TOGT, na, in, en door AMSTELDAM. verhaalende op eene Geestige en SATYRIQUE TRANT, alle zyne wonderlyke AVONTUURTJES, bygewoond in de huizen der Amsteldamsche Inwoonders ... enzovoort, oktober 1771, zie fragmenten tekst.
Pd 782
Citatie by Edict, verleend by den Hove van Friesland, ten verzoeke van den Procureur Generaal van den zelven landschappe Ratione officii, klager, tegens Mr. Johannis Munniks, gewezen advokaat voor welgedachten Hove en voormaals aangestelde Consul van den Staat te Messina voor vlugtig ingedaagde en beklaagde, 1774, zie de transcriptie.
Pb 4830 Alle de stukken betrekkelyk het vonnis van Johannes Munniks, den 26 Juny 1795 door het Hof van Friesland tegens hem uitgesproken - als mede deszelfs request aan het Provinciaal Bestuur, het daarop gevolgd rapport eener personeele commissie, en decreet tot vernietiging van gemelde vonnis. Een door of vanwege Munniks uitgegeven boekje met diverse stukken waaronder de brief van hem aan Etta dd 14 maart 1795. Voor een overzicht van de in dit boekje verzamelde stukken inclusief een transcriptie van een brief aan Etta zie hier.

Boeken door Munniks

C 7008 Handleiding tot de hedendaagsche rechtsgeleerdheid der Vereenigde Nederlanden, naar den order van het Romeinsche recht. / door mr. J. Munniks, 1776.
KF s 400 R

Historie der staats-bestiering in Vriesland, van den jaare vijftien honderd tot op den tegenwoordigen tijd, door Johannes Munniks, 1776.
Pb 17763
KF 3446 G
KF 1188 R
Vrieslands welvaart of bescheiden betoog over het staats-bestier aldaar, door Joh. Munniks. Volgens de catalogus van Tresoar gedateerd 1776, maar volgens het titelblad 1787.Je bent hier: OpeningBronnen → Tresoar