NOTITIES bij en STUKJES TEKST uit het stuk van raadpensionaris Van de Spiegel over Franse zaken in het begin van 1793, geciteerd in RGP1 pagina 207-220

Volgens RGP1 is de oorspronkelijke vindplaats van het stuk het archief Van de Spiegel. Hieronder enkele notities bij het stuk, in cursief, en fragmenten eruit, in platte tekst.


Fransche zaaken in het begin van 1793

Van de Spiegel vertelt over de poging van hem en de Engelse ambassadeur om generaal Dumoriez om te kopen en over de ontwikkelingen in de strijd.

● (207) Ik was te ligtgeloovig aan de pacifique verzekeringen, vanwegens de Nationaale Conventie mij langs differente wegen toegekomen.

● (209) de moorddood van den Koning van Frankrijk -
De franse natie was zoo dronken van hoogmoed en denkbeelden van grootheid, dat zij meende slegts den oorlog te moeten decreteeren oim te overwinnen -
de oorlog werd den 1sten Februari 1793 gedecreteerd tegen den Koning van Engeland en den Stadhouder van Holland.

In een noot wordt vermeld dat de Franschen in 't begin van de maand November des gepasseerden jaars in 't volle bezit waren geraakt van de Oostenrijkse Nederlanden.

● (210) De Maulde laat vragen of het stadhouderlijk hof op het vertrek stondt.

● (212) Nu opende zich het merkwaardigste tooneel van gebeurtenissen, waarvan de Nederlandsche Historie geen voorbeeld oplevert: gebeurtenissen, zoo gewigtig als onvoorzien, spoedig en vermenigvuldigd. -
In het begin van februari was de Republiek op het punt van door den vijand geïnvadeerd te worden: Breda, Geertruidenberg, de Klundert vielen hem in handen, Maastricht werd gebombardeerd, de Willemstad hevig beschoten, Steenbergen ingesloten, Bergen op Zoom gedreigd, terwijl een groote hoop van Dumouriez' aanhangelingen binnenslands gereed stondt om een algemeenen opstand te verwekken, zoodra als de Franschen voet zouden gezet hebben aan deeze zijde van de rivier; en in het begin van April was door Gods onverdiende goedheid geen vijand meer op het territoir van den Staat te zien, en de misnoegden van binnen durfden zig niet roeren, als neergeslagen van spijt en schaamte.'
NB: Patriotten uit Dordrecht en Rotterdam zouden Dumouriez aan schepen helpen om de rivier over te steken.
De schrik was die dagen zo groot, ook door het Comité Revolutionaires des Bataves (waarbij een gewisse dood gedreigd werdt aan degenen die durfden denken om enige defensie) dat er over overgeven gepraat werd.

● (213) De stadhouder houdt in de Staten-Generaal wat vd Spiegel noemt een mannelijke aanspraak met te verklaaren dat hij het land zou helpen defendeeren tot het laatste retranchement, waarin het dan beter was te sterven, dan zig aan laagheid schuldig te maaken.

● (214) In een noot staat info over Bentinck van Rhoon, kleinzoon van den bekenden tijdgenoot van Willem IV  Over hem: Haagsch jaarboekje 1903 blz 255.
De inval gaat niet door dankzij kloeke verdediging van Willemstad + de noordenwind, maar uiteindelijk natuurlijk het overlopen van Dumouriez.

● ( 216) De onderhandelingen waren ook bedoeld om Dumouriez om te kopen. Engeland had al geld vrijgemaakt, vd Spiegel had het wel beloofd maar nog niet aan de Staten-Generaal gevraagd, maar de omkoping ging niet door omdat Dumouriez toen het bevel had gekregen tegen Nederland op te trekken. Van de Spiegel is vernietigend over het karakter van Dumouriez, een goed calculateur.

● (217) Zoodra was de vijand niet van onze frontieren geweeken, of een ieder begon aanspraak te maaken op de renumeratie van extraordinaire verdiensten.

● (219-220) De Maulde liegt er een potje op los in de Jacobijnenclub en in de Conventie. Hier ook info over Thianville.


Je bent hier: OpeningBronnenRGP1 → pagina 207-220