TRANSCRIPTIES van en NOTITIES bij twee kladjes voor een 'Memorie' met de in 1792 door Etta gemaakte onkosten ten behoeve van Van de Spiegel, gevoegd bij het eerste deel van het vierde verhoor door het comité van waakzaamheid op 26 november 1795, uit NL-HaNa 3.02.01 invnr 492

Als Etta In oktober 1794 tegen Van de Spiegel klaagt dat hij zijn beloftes om haar geld te geven om zich elders in Nederland te vestigen niet nakomt, meldt ze ook dat ze haar in 1792 gemaakte onkosten die ze voor hem gemaakt heeft, nooit vergoed heeft geregen, zie hier.

Vermoedelijk heeft Van de Spiegel toen laten weten dat ze die onkosten maar voor hem op papier moest zetten en dat hij ze dan zou vergoeden. Zodat deze kladjes ergens in oktober 1794 gemaakt zullen zijn. Ze zijn echter vooral interessant omdat ze een indruk geven van haar activiteiten in 1792 in Parijs. Op 25 oktober 1794 doet Van de Spiegel haar dan een betaling van 600 gulden.

De kladjes van dat onkostenoverzicht zijn door het Comité van Waakzaamheid tussen haar spullen gevonden toen ze haar woning doorzochten en komen ter sprake bij het vierde verhoor door het comité. Dat verhoor is bereikbaar via deze pagina, maar de betreffende teksten staan ook hier.

Er zijn twee kladjes van dat overzicht die grotendeels, maar niet helemal, gelijk zijn. Zo te zien is het tweede kladje een nettere versie en zal die meer lijken op het overzicht dat uiteindelijk naar Van de Spiegel gegaan is.

Hieronder staan achtereenvolgens:

■ de transcriptie van eerst het ene vel en daarna het andere vel, voor zover dat lukt,


■ de bespreking van de brief bij het vierde verhoor en.

■ de weergave van de memorie zoals die is voorgelezen in de vergadering van de Provisionele Representanten van 't Volk van Holland, zie hier voor de context.


Transcriptie eerste vel

Memoire des avances fait par la veuve Palm pour monsieur le Conseille Pensionaire  et par son ordres dans l'année 1792

Memoire des avances fait a paris par le veuve Palm pour le service et par ordre de monsieu le Conseille Pensionaire pendant l'année 1792.

Pour la souscription de dix diferens journeaux dont je lui envoyais trois et ?? des autres se qui pouvoit interesser la Republique pour lui être envoyé deux fois par semaine
la somme de 18 florins fait .......................................165 fl.

pour porte des lettres papier frais de copiete pour repondre aux assertions calomnieuses ?? ?? de la Republicque, et pour des brochures etc envoye ............................................................... 150 fl.

frais des voitures pour executer les ordres contenu dans la lettre porte par le courier en 7br 1792 a l'effet du rappel de Mr. de Berkenroode,
diplomis .................................................................... 110fl.
                                                                            ___________

                                                                           Total 425 fl


Transcriptie tweede vel

Memoire des avances deboursées fait pendant l'année 1792 pour la service de monsieur Van de Spiegel, Conseille Pensionaire de la Hollande, et par son ordre, par la V. Palm nee d'Aelders.

Pour la souscription de dix journeaux dont quatre envoye deux fois par semaine, cet a dire Le logographe, Le journal du soir, Les annales, et Le patriotte françois, et des autres lorsquils contenoit de particuliante interant cette Republique ..... 18 louis  .................................................. 198 fl.

Pour des autres imprimées interessant la politique, port de lettres, papiers frais d'inserrer les notes pour respondre au calomnies contre le gouvernement ou le credit de cette Republique
divulgé dans les journaux ......................................................... 150 fl.

frais des voitures pour executer les ordres contenu dans la lettre qui m'a été porté par le courier Jetskov lors la rappel de Mr. Van Berkenroode diplomis .................................................................................... 66 fl.
                                                                                              __________
                                                                                     Total 414 fl


Bespreking bij het vierde verhoor

Art. 12
Aan haar gearresteerde te vertoonen twee vellen papier beginnende Memorie, waarop meede door de secretaris een exhibitum wordt gesteld, en te vragen of zij er kennis van heeft.

Zegt Ja.


Art. 13
Aan haar gearr te vragen of dezelve niet door haar hand geschreeven zijn.

Zegt ik geloof ja.


Art. 14
Aan haar gearresteerde te vragen waartoe dezelve relatif zijn.

Zegt dat het onkosten zijn voor gekogte boeken en couranten, en ook daar in de couranten geschreeven was dat de Amsterdamsche bank banquerout zou gaan en zij ?? tegen geschreeven heeft.


Weergave door het Comité van Waakzaamheid


Zo hebben wy onder haare papieren gevonden:

"een rekening van uitschot (gelyk zy dat stuk betytelt) gedaan geduurende 't jaar 1792 ten dienste en op ordre van de Hr. Raadpensionaris van de Spiegel.

Voor de onderteekening van tien journalen, waar van er vier zyn die tweemaal ter week uitkomen, te weeten: de Logographe, Le journal de Soir, les Annales en le Patriotte Français, en van andere wanneer daar in byzonderheden voorkwamen rakende deeze Republicq, 18 Louis d'or, maakt ..... ƒ 198:-:-

Voor briefport, papier, onkosten van copien, om te andwoorden op de lasteringen tegen het Nationaal Crediet,
of tegen dit Gouvernement ......... ƒ 150:-:-

Reiskosten by gelegenheid van het volvoeren der ordres voortkomende in den brief welke my geworden is door den Courier Jetskoy, ten tyde van het rappel van de Heer Berkenrode, zes Louis d'or ... ƒ 66:-:-

Totaal ƒ 414:-:-"


Je bent hier: OpeningBronnenNL-HaNaTg 3.02.01invnr 492 → onkosten 1792