AANTEKENINGEN bij een verslag van een gesprek op 30 mei 1795 met Etta bij de ingekomen post van het Committé van Algemeene Waakzaamheid, invnr 488 van NL-HaNa 3.02.01


Het gesprek vindt plaats naar aanleiding van een briefje van Etta, zie op deze pagina bij 29 mei. Het wordt volgens die notulen gevoerd door de comitéleden Tonnekol en Van Zonsbeek en er wordt 30 mei verslag van gedaan in de vergadering.

Op de buitenkant van het vel staat:

30 May 1795  Informatien bij d'Aldert

Het is meer krabbelen dan schrijven en grote gedeelten zijn nauwelijks leesbaar, dus onderstaande is niet meer dan een POGING tot transcriptie.


Transcriptie

30 May Bezoek bij mevrouw d'Alders

op de vraag, ingevolge haren brief, welke die persionen mochten zijn, op welke de surveillance zich legitimer konde exerceren

antw. zij had aangetroffen bij Pichegru en Ebly in de antichanbre een kamerdienaar van den Eng. ambassdr, welke valsche assignaten had verkogt; zij had de 2e maal hem spreekende, hem gewantrouwd; --

deze vent heeft in de provoost bij Rulagh gezeeten - deze moet gevraagd worden. --

8 à 14 dagen voor zij gevangen was, had Rulagh haar gewaarschouwd dat die man wist dat zij hem verraden had

--

op paaschdag een vlugteling, woonende te St Omer, welke vooruit wist wat er gebeurd was

--

van gem Prod heeft ingeleverd voor haar request ten faveure van Audibert bij gecommitteerde raden

--

zij heeft contract met Munniks in handen van Wiersma in Vriesland
zij zou metmin (?) niks meer fourageren
zij had haar goed daargegeven en ontvangen een schuldbekentenis van ƒ 6000

--

zij heeft pensioen van f 137,- 't wat 7 jaar ten agteren van 81 tot 88, daar leeft zij van


Je bent hier: OpeningBronnenNL-HaNaTg 3.02.01 → invnr 488