AANTEKENINGEN bij de resoluties (= notulen) van het Committé van Algemeene Waakzaamheid van 1 augustus 1795 tot januari 1796, invnrs 481-487 van NL-HaNa 3.02.01

Het comité vergadert dagelijks, ook zondag, al zijn er dan altijd wat minder aanwezigen. Alle notulen zijn in het handschrift van de secretaris van het comité, die Pedigree of Pedigee heet.
Er worden elke vergadering meerdere zaken besproken, en dat is vaak heerlijk leesvoer, maar ik heb hieronder alleen de zaken opgenomen die Etta betreffen.

Geres(olveerd of olveert) = besloten.

In de eerste kolom staat de datum. De vergaderingen zijn steeds 's morgens, zodat de leden die dag ook de vergadering van de provisionele representanten van t volk van Holland kunnen bijwonen.

Invnr 481 Resolutiën augustus-september 1795
5 aug
Missive van de Wede Palm geb: d'Aelders nader verzoek of gem: wissel onder haare papieren is gevonden. - Geresolveerd haar nogmaals door den deurwaarder Ente te laten antwoorden dat na dezelve is gerequireert doch niet gevonden.
7 aug
Missive van Madame Palm geboor: D'Aelders inhoudende verzoek om den schipper van Zaandam met name Poortman te schrijven om den naam van den Burger te vragen daar hij in april 410 (of 110) Gld van ontfangen heeft voor een wissel ten voordaante (?) de Wed Palm op den Dennenweg. - Geresolveert aan haar verzoek te voldoen.
14 aug
Missive van de Wede Palm geboren d'Aelders behelzende particulieren zaken.
Geresolveerd door den deurwaarder Ente haar te zeggen, dat zij zelf kan schrijven, onder gewoone precautien wat zij wil over haar particulieren zaken en dat haar regt zal geworden.

Omdat Etta op 15 september bij een Haagse notaris een akte laat opmaken waarbij de afgevaardigde Reynaud gemachtigd wordt om in Parijs voor haar op te treden met betrekking tot haar in beslag genomen bezittingen, gaat de hier genoemde brief over 'particuliere zaken' waarschijnlijk daar over.
15 aug
Missive van de Wed: Palm geboren d'Aelders verzoekende den inliggenden aan hun adres te bezorgen - Geresolveerd aan haar verzoek te voldoen met verzending derzelve.
18 aug
Missive van de Wed: Palm geboren d'Aelders herhalende haar oude verzoeken - buijten deliberatie
24 aug
Missive van Mevrouw Palm geboren D'Aelders, verzoekende inliggenden aan zijn adres te bezorgen. - Geresolveerd de verzending te permitteeren.
27 aug
Den Burger ?? vraagt of de vrouw die bij Madame Palm opgepast en gewaakt heeft moet betaald worden. Geresolveerd hem te gelasten om gem: vrouw te betalen.
28 aug
Den burger de Citter verzoekt om inleggende brief aan haar adres te laten besorgen. Geresolveerd aan zijn verzoek te voldoen.

Zou dit de jaarlijkse betaling van de erfenis Werumeus zijn?
1 sep
Missive van de Wed. Palm geb. d'Aelders versoekende voor een tijd op een andere camer geplaatst te worden - Geresolveerd aan haar verzoek te voldoen en den deurwaarder Ente zulks aan den concierge te laaten gelasten
2 sep
Ingekomen een declaratie van de Castelijn van de Castelenije van den Hove van Holland, ten behoeve van Buchof (?) en de wed. Palm geb: d'Aelders. Geresolveerd dezelve te stellen in handen van de burger La Pierre en Liebherr om daar op te adviseren.
3 sep
Missive van de wed: Palm geb: d'Aelders verzoekende dat commissarissen zich eens bij haar gelieve te vervoegen, wijl zij zaken te communiceeren heeft die zij niet in geschrift kan brengen. Geresolveerd aam haar verzoek te voldoen.
7 sep
Missive van den burger Wierdsma te Leeuwarden inhoudende verzoek om inleggende aan de wed. Palm te besorgen. Geresolveerd aan zijn verzoek te voldoen.

De advocaat Wiersma heeft de vordering op Munniks in handen, zie hier.
16 sep
Missive van de wed. Palm geboren d'Aelders verzoekende inleggende aan den Burger Noel charge d'affaires van de Fransche republiek te versenden. - Geresolveerd het verzoek niet te accorderen.
18 sep
Wijders is geresolveerd maandag namiddag ten 5 uuren extra vergadering te beleggen tot afdoening der zaaken van de baronesse Palm.

Maar van die extra vergadering op maandag 21 september zijn of geen notulen gemaakt of er is helemaal niet vergaderd.
29 sep
Jacob Spoors is uit het comité van waakzaamheid gegaan en vervangen door een ander. Missive van den burger Spoors te kennen gevende, dat de verhoren van mevrouw d'Aalders niet onder hem berustende zijn, maar dat dezelve door hem aan dit committé zijn ter hand gesteld. - Aangenomen voor notificatie.


Invnr 482 - Resolutiën oktober 1795
7 okt
De weduwe Palm geb: d'Aalders verzoekt aan dit Committe dat het aan haar moge vergund worden haar neef De Citter eens te mogen spreeken, is, begrepen daar niet in te kunnen komen zo lang haar zaak niet is afgedaan.

Op 8 oktober vindt het derde verhoor plaats, zie hier.
14 okt
Wijders is geresolveert een voorstel in de vergadering van Holland te doen, dat het Committe van algemeen welzijn gelast word een plaats aantewijzen waar de gevangenen die suspect gehoude worde van verraderlijke correspondentie te houden.
22 okt
Den burger La Pierre, president van dit Committe brengt om deliberatie of het niet allernoodzakelijkst zoude zijn, dat hoe eerder hoe liever een advocaat-consulent door dit Committe wierde geass?muurt om de reeds hangende zaken der gearresteerdens als mede die in 't vervolg voor dit Committe zullen koomen ten spoedigste aftedoen; waarop na deliberatie is goedgevonden den burger La Pierre, president van dit Committe, te qualificeeren, de burger Spoors te versoeken, om zig daar toe te willen verledigen, als zullende daarvan kunnen declareren, op zodanigen voet als ten meesten profijte van den lande zal zijn.


Invnr 483 - Resolutiën november 1795
14 nov
Den burger Gevers, president van dit committe, communiceert met den burger Boellaardt lid van het committe van algemeen welzijn te hebben geabaucheerd om met den meesten spoed een plaats voor de gevangenen in gereedheid te brengen, en te ?? daar voorn. burger in onderrigt geworden dat het fort Loevestein reeds in gereedheid is gebragt.

Op 26 november vindt het vierde verhoor plaats, zie hier.


invnr 484 - Resolutiën december 1795
invnr 485 - Resolutiën januari 1796
12 jan Ingekomen de declaratie van den Castelijn van de Castelenije van den Hove, bedragende de somma van 1500 gld wegens de aldaar gemaakte kosten door gearresteerde mevrouw Daalders.
Gesteld in handen van den burger Spoors om dezelve te examineren.
27 jan
Den burger Spoors, advocaat consulent van dit committé, levert in het rapport in de zaak van de weduwe Palm, geboren Daalders

-- fiat inserto --

Waarop gedelibereerd en conform t zelve geconcludeert zijnde is geresolveert aan de vergadering van Holland in consideratie te geven, uit aanmerking van de verregaande intrigues, welke in haar een hebbelijkheid hebben verkregen, en uit hoofde van het gevaar waar aan zij zo haar de vrijheid word wedergegeven, de Fransche en deese republicq en zig zelfs zou kunnen blootstellen, of dezelve niet zoude besluiten dat den gen. madame Palm geboren Daalders ten minste koste voor de lande op eene genoegzaam zekere en convenabele wijze werde bewaard tot an den generale vreede, of wel tot hare vrijheid niet meer madelig kan zijn aan de politieke toestand van dit land en van de Fransche republiek met last aan dit committé of wel aan het committé van algemeen Welzijn om daartoe geschikte plaats uittedenken, en haar derwaars ten spoedigste te doen transporteeren.

NB: Diezelfde dag, dus 27 januari 1796 wordt het rapport behandeld in de vergadering van Holland, zie de tekst van het rapport.
28 jan
Ingekomen een extract uit de decreeten der vergadering van de provisioneele representanten van t volk van Holland, waarbij het committé van algemeene waakzaamheid en waakzaamheid worden gelast om onderling een geschikte plaats te beramen voor de gewesen raadpensionaris Van de Spiegel, thans gearresteerd op de Voorpoorte van den Hove, en op overmorgen aan gem. vergadering voortedragen.
Aangenomen voor notificatie en en zijnde voorts van wegen dit committé benoemd de burgers Fennekol en Fijnje om op morgen daarover met het committé van algemeen welzijn te confereeren, als meede om een geschikte te beramen voor de wed. Etta Lubina Palm, geboren Daalders, thans gearresteerde op de Castelenije van den Hove van Holland.

Het is het laatste punt van de agenda en de notulist wordt moe. Hij schrijft twee keer 'waakzaamheid' als een van de twee moet zijn 'welzijn' en hij vergeet het woordje 'plaats' in de laatste zin.
29 jan
Ingekomen een extract uit de decreeten van de vergadering van de provisionele representanten van t volk van Holland, waarbij dit committé als mede dat van Algemeen Welzijn worden gelast om een geschikte plaats te beramen voor den thns gearresteerde vrouw Etta Lubina Palm, geboren Aalders, op de Castelenije van de Hove van Holland.
Aangenomen voor notificatie en is na gehoudene conferentie aangaande die zaak als mede omtrent den gewezen raadpensionaris Van de Spiegel met t committé van Algemeen Welzijn geresolveerd aan de vergadering van Holland daar toe het casteel van Woerden voortedraagen.
30 jan
In aanmerking genomen zijnde dat door bij de provisionele representanten van t volk van Holland geresolveerd is om Etta Lubina Palm, geboren Aelders, thans nog civiliter gearresteerd in de Castelenije van de Hoove provisioneel elders in ?? bearing overtebrengen en den persoon van Wolf(?) als nog op de Voorpoorte van den Hove word gearresteerd gehouden en het niet waarschijnlijk is, dat deselve voor eerst nog in vrijheid kan worden gesteld, en deze beide personen inwooners van Den Hage zijn omtrent welker boedels bij sequestratie of andersints naar gebruik voorziening zal behooren te worden gedaan,
Is geresolveerd daarvan aan het committé van Justitie van Den Haage kennis te geven en tevens aan hun optegeeven, de plaatsen waar deselve voor hunner detentie hebben gewoond en alwaar hunne goederen als nog zijn berustende.


invnr 486 - Resolutiën februari 1796

Op 14 februari wordt Etta overgebracht naar Woerden.


invnr 487 - Resolutiën maart 1796

Het comité wordt 31 maart 1796 opgeheven.

Je bent hier: OpeningBronnenNL-HaNaTg 3.02.01 → invnrs 481-487