AANTEKENINGEN bij en STUKJES TRANSCRIPTIE van de resoluties (= notulen) van het Committé van Algemeene Waakzaamheid van 1 juli 1795 tot en met 31 juli 1795, invnr 480 van NL-HaNa 3.02.01

Het comité vergadert dagelijks. De notulen worden gemaakt door de secretaris van het comité, die Pedigree of Predigee heet, en die heeft een handschrift dat door de haast af en toe tamelijk beroerd wordt.
Er worden elke vergadering meerdere zaken besproken, en dat is vaak heerlijk leesvoer, maar ik heb hieronder alleen de zaken opgenomen die Etta of iemand met wie ze te maken heeft (Rulach, Munniks, Brantsen) betreffen.

Geresolveerd, soms afgekort als geres. of ger. = besloten.

In onderstaande zijn mijn aantekeningen cursief en is letterlijke transcriptie platte tekst.

1 juli
Missive van de Wed: D Palm. geb Aelders, verzoekt vrijheid om zich te baden - in advijs.
2 juli
Extraordinaire vergadering donderdag 2 juli nademiddag ten vijf uuren
Gerard Philip Rulach, geweldige-provoost van het ?? alhier, levert ééne schriftelijke memorie tot vergoeding van geledene schade, en vraagd bij ?? zijne papieren nog onder het committé berustende terug - is na lecture dier schriftelijke memorie geresolv:, den voorn. Rulach de verontwaardiging van het committé over zijne onbeschaamde pretentie te doen ??, en hem te antwoorden dat men bij gelegenheid zijne papieren zoude afgeven.
3 juli
Wed: Palm verzoekt commissarissen aan wien zij voorgeeft iets te zullen ontdekken; is den burger Gevers en Olivier gecommitteerd om bij haar te gaan.

Van dit gesprek heb ik geen verslag gevonden. Het zou heel goed bij deze gelegenheid kunnen zijn geweest, dat Hugo Gevers tegen Etta de uitlatingen heeft gedaan over zijn persoonlijke vijandschap.
3 juli
avond
Extraordinaire vergadering van vrijdag 3 juli. Rapporteren de burgers Gevers en van Olivier dat zij meer als anderhalf uur bij de wed D'Aelders hadden doorgebragt, zonder eenige ontdekkingen van haar te hebben gehoord.
4 juli
Het comité schrijft aan het postkantoor van welke personen de brieven moeten worden doorgestuurd.
11 juli
De Procureur-Generaal Van Manen examineerd de papieren van Rulach, en ger. dezelve, aan hem onder reçu ter hand te doen stellen.
13 juli
Wederom ingekomen ééne memorie, waarbij Rulach versoekt om schadevergoeding - geres. hem te ontbieden; en te zeggen dat wij hem geensints als onschuldig beschouwen, en buytendien niet tot geven van schadergoeding gehouden.

De Wed: d'Aelders beklaagt zich over haare gevangenis en vraagd of de wissel waarvan zij meermalen gesproken heeft, gevonden is; - geres. haar te doen weten dat de schipper die de naam van den trekker der wissel zoude opgeven nog niet gevonden is.
15 juli
De Burger van Olivier als lid van het committé tot de  buijtenlanse zaken geeft op de aan dat committé gezondene missive mondeling antwoord, dat de tegenwoordigen toestand van Brantsen te Parijs het gevraagde besogne onnodig maakt.
17 juli
De President communiceert dat hij gisteravond van een van de bodens had rapport ontfangen, dat de gearrest. wed.we D'Aelders door hevige koorts was aangetast geworden, waarom hij gemeend heeft haar dadelijk door den Dochtor Tenbrugge te laten soigneren, met permissie dat zij geduurende haare onpasselijkheid door haar niet mag worden opgepast. dat voorn Doctor hem vervolgends gerapporteerd had, dat haar onpasselijkheid van serieuse gevolgen zoude kunnen zijn, indien zij niet bijtijds van het nodige wierd voorzien; hij bevel had gegeven dat aan haar alle verkwikkingen welke den doctor zal noodsakelijk oordelen, zouden worden toegediend., met welk gerapporteerde het committee zich heeft geconformeerdt;
(...)
De doctor Verbruggen rapporteert dat mevr D'Aelders iets beter als gisteren is, dat hij geloofd, dat de baden veel zouden toebrengen tot herstel van haare gezondheid, ofschoon het gemis derzelver hem tot nog toe niet zo nadelig voorkomt, alzoo de ziekte spoedig eene gunstigen keer nemen kan; - dat zij klaagd over het eeten.
den doctor Verbruggen verzogd dagelijks van alle veranderingen die zich bij de zieke vertonen rapport te maken - en voorttegaan in het bewerkstelligen van de gezondheid van de gearr wed D'Aelders.
23 juli
De President rapporteert dat de deurwr Ente en de bode ter bewaring van de wed D'Aalders gesteld, dat de gearr een oxtoeval(?) gehad had, die hun zeer bedenkelijk was voorgekomen, dat hij president aan den doctor Verbruggen had laten weten, dat hij ingevolge de gemaakte afspraak niet moest ophouden de zieke te soigneren, en dagelijks van hare toestand rapport te doen - met welk rapport het commité zich heeft geconformeerd en de gemaakte schikkingen geapprobeerd.
29 juli
Missive van de Wed: Palm, geboren D'Aalders inhoudende nadere verzoeken en espressen = Aangenomen voor notificatie en geresolveert op morgen op dat sujet te delibereeren en finaal te concludeeren.
30 juli
In deliberatie genomen zijnde dat de zaak van de wed: Palm geb: d'Aelders moest afgedaan worden, waar op begrepen is dat er nog een verhoor aan haar dient gedaan geworden zijnde daar mede den burger Spoors gechargeerd geworden.

Het vervolg, de notulen van augustus tot janusri 1796, staat op deze pagina.

Je bent hier: OpeningBronnenNL-HaNaTg 3.02.01 → invnr 480