AANTEKENINGEN bij Nationaal Archief, toegang 3.02.01, Archief van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland, 26 januari 1795 - 2 maart 1796

De Provisionele Representanten van het Volk van Holland willen de politieke omwenteling op gewestelijk niveau begeleiden. Ze bestaan uit vertegenwoordigers van de steden in Holland en doen hun werk tot er een provinciaal bestuur is. Dat neemt februari 1796 de werkzaamheden over.

De Provisionele Representanten richten uit hun midden diverse comité's op aan wie taken gedelegeerd worden. Daaronder het 'Committé van Algemeene Waakzaamheid', dat dus ook bestaat uit provisionele representanten. Acht stuks, te weten: Fennekol, Gevers, Van Liebeherr, Van Olivier, La Pierre, Van Zonsbeek, Van Hogendorp (tot 13 juli, dan wordt hij opgevolgd door Wiselius) en Spoors (tot 28 september, dan wordt hij opgevolgd door Fijnje).

In onderstaande schema eerst de stukken van de provisionele Representanten, daarna die van het comité van waakzaamheid. In de eerste kolom staat het inventarisnummer.

10
Klad van de decreten (= notulen) van de Provisionele Representanten van 18 januari 1796 tot 30 januari 1796. Daarin onder andere het kladje van het rapport van het comité van waakzaamheid over Etta. Volgens RGP1 inleiding XLVIII zou uit de resolutiën van het comité duidelijk worden dat Jacob Spoors het geschreven heeft. Deze kladversie wordt echter ondertekend door La Pierre. Maar eigenlijk vind ik dit niet zo van belang.
Verder hierin het verslag van de behandeling van het rapport door de Provisionele Representanten op 27 januari 1796, plus de aanwezigenlijst en het besluit, maar dat staat ook in de in 1799 gedrukte decreten, zie hier onder, en dat is wel zo makkelijk..
21
Gedrukte decreten van de Provisionele representanten van 1 mei 1795 tot 30 mei 1795. Met:

▪ pagina 18-20: de instructie voor het comité van waakzaamheid,

▪ pagina 383: vermelding van Etta's arrestatie op 18 mei 1795 met de volgende tekst:

'Het Committé van Waakzaamheid heeft kennis gegeeven van het door hun civil arresteeren der zogenaamde Baronesse Daelders, en van J.P. Rulag; zynde de eerste gebragt in de Casteleny van den Hove, en de andere ten zynen huize bewaard wordende, zynde de Guarnisoens Provoost van den Haage, en de by hun gevonden papieren behoorlyk verzegelt; welk verrigte door de Vergadering is geapprobeerd.'

Daarna volgt een rede van Paulus Gevers de vader van Hugo Gevers, bij gelegenheid van het beëindigen van zijn voorzitterschap.
29
Gedrukte decreten van de Provisionele representanten van 4 januari 1796 tot 30 januari 1796. Met op pagina 664 tot 716 het verslag van de zitting van 27 januari 1796 waarop de rapporten over Etta en Van de Spiegel behandeld worden. Zie mijn aantekeningen daarbij plus de volledige tekst van het rapport over Etta.
30
Gedrukte decreten van de Provisionele representanten van 1 februari 1796 tot 2 maart 1796, met op pagina 571 de opheffing van het comité van waakzaamheid.Committé van Algemeene waakzaamheid
479
Resoluties (= notulen) van het comité van 14 mei tot 29 juni 1795. Zie mijn aantekeningen.waarbij ik alleen de zaken Etta betreffende heb opgenomen.
480
Resoluties (= notulen) van het comité van 1 juli tot 31 juli 1795. Zie mijn aantekeningen.waarbij ik alleen de zaken Etta betreffende heb opgenomen.
481-487
Resoluties (= notulen) van het comité van 1 augustus 1795 tot maart 1796. Zie mijn aantekeningen.waarbij ik alleen de zaken Etta betreffende heb opgenomen.
488
Ingekomen stukken bij het Comité van Algemene Waakzaamheid, 4 mei 1795 - 13 maart 1796. Hierin bevindt zich diverse brieven van Rulach, surveillance rapporten van bewegingen in en uit het huis van Rulach, instructies voor de bewaarders in Woerden, plus een gespreksverslagje - zie een poging tot transcriptie - van twee comitéleden met Etta.
492
Processen-verbaal van verhoren door het Comité van Waakzaamheid. Hierin verslagen van vier verhoren van Etta plus bij haar in beslag genomen brieven. Zie mijn aantekeningen vanwaar de transcripties van de verhoren te bereiken zijn.

Je bent hier: OpeningBronnenNL-HaNa → Tg 3.02.01