SAMENVATTING van enkele brieven uit invnr 133 van Nationaal Archief, toegang 2.01.12, Archief van het Departement van Binnenlandse Zaken, 1796-1813,


Dit komt uit het archief van de 'agent van Inwendige Politie en Binnenlandse Correspondentie'.

11 juli 1798

De Commissie van Binnenlandsche Correspondentie aan de Agent van inwendige Politie in der Bataafsche Republiek.
Naar aanleiding van een aanschrijven van de agent heeft de commissie met spoed bij Baljuw Costerus opgevraagd hoe Van Langen is opgesloten en wat de kansen zijn dat hij refugeert.
Ze hebben antwoord gehad en voegen dat bij.
Verder voegen ze bij twee brieven van Bentink omdat zijn verzoeken van dien aard zijn dat ze er niet over durven te beslissen.

Bijgevoegd:

De Bailluw van Woerden aan de Cie Binnenl Corresp
in copie
Heeft die ochtend om zes uur de brief ontvangen en antwoordt: Van Langen is geplaatst in een kamer boven de poort van het kasteel waar hij geen ander uitzicht heeft dan op de plaats en van de eerste dag van zijn komst af is er sufficient ijzerwerk voor die ramen geplaatst
Het kleine kamertje vanwaaruit hij uitzicht op de stad zou hebben is gesloten en de deur daarnaartoe met gespijkerde planken dichtgemaakt
Dat men naar het verblijf van Van Langen gaat met een trap en alles zit goed dicht met slot en grendel
Aan de ene kant van Van Langens vertrek is nog een kamertje waar hij op kan komen en dat kan ook niet anders omdat daar 'een stilletje' is. Maar in de kleine venstertjes van dat vertrek, dat ook op de plaats uitziet, zit sufficiente diefijzers.
Dat de poort van het kasteel, waarboven Van Langens kamer is, bij nacht gesloten wordt en 'onder die poort nacht en dag een wacht is, van een corporaal en drie man'.
Van Langen kan niet 'échappeeren' als degenen die hem bewaken eerlijke lieden zijn maar die zijn door de commissie gestuurd en daar is de bailluw dus niet verantwoordelijk voor.
Hooguit zou de trap naar Van Langens kamer nog afgesloten kunnen worden met een deur die achter de rug van Serriere of een ander die naar boven gaat gesloten zou kunnen worden.

15 juli 1798


De Baljuw Costerus heeft een brief aan Etta van burgeres Gedet onderschept, omdat die laatste schrijft op een manier 'die mij zeer honende voorkwam, omtrent het bestuur, waardoor zij, zekerlijk om goede redenen, alhier geplaatst is'. 
Ook dat juffrouw Gedet de gevangene opwekt haar vertrouwen op God te blijven stellen, acht de baljuw 'onbetamelijk', want indien de helft waar is van t geen ik uit den mond van meer dan een mensch heb, dan is zij een subject, die haar tegenwoordige toestand als eene regtvaardige bezoeking onder t oog moest gebracht zijn'.
Hij stuurt de brief naar de commissie om te weten of hij hem aan Etta kan overgeven.

19 juli 1798


De Commissie van Binnenlandsche Correspondentie aan de Agent van inwendige Politie in der Bataafsche Republiek.
Ze sturen copielijk een brief van de Bailluw Costerus want daar staan uitdrukkingen in over de concierge en zijn assistent waarover ze ter geruststelling nader aan de bailluw gevraagd hebben.
Hedenmorgen hebben ze antwoord ontvangen dat ze ook meesturen.
Uit die brieven zal blijken dat de bailluw geen verdenkingen koestert, maar verder geen verantwoordelijkheid neemt daar hij niet op het kasteel woonachtig is en de commissie die in Den Haag woont neemt al helemaal geen verantwoordelijkheid.

Bijgevoegd is de brief van de Baljuw:

Hij heeft geen enkele suspicie en denkt niet dat de concierge of zijn assistent zich tot een schelmstuk zal laten overhalen.
De eerste heeft hij reeds van zoo verre leren kennen, dat hij vertrouwt dat die liever zijn leven zou geven dan enzov.
De andere kent hij niet zo goed al heeft hij hem in Antwerpen en Duinkerken wel eens gezien maar niet van dichtbij.
En hij heeft zijn opmerkingen alleen gemaakt omdat hij uit eerdere brieven had begrepen dat hij overal verantwoordelijk voor was en dat zint hem niet.
Daarnaast heeft hij naast de sergeant en drie man die dag en nacht de wacht houden ten overvloede ook 's nachts een schildknaap buiten de poort gezet (sedert de 10 dezer) en dat blijft zo.


Je bent hier: OpeningBronnenNL-HaNaTg 2.01.12 → invnr 133