Twee notariële aktes van Etta in 1794 en 1795

Beide aktes bevinden zich in het Notarieel archief Den Haag, wat toegang (beheersnummer) 0372-01 is bij het Haags Gemeentearchief. Zie hier voor de inventaris van dat archief.
Ik ben deze akten op het spoor gekomen dankzij een tip van Ferry Rollema van het Rijswijks Historisch Informatiecentrum, die mij er op wees dat Etta's naam twee keer voorkwam in de index die familysearch had gemaakt van dit archief.


1) Akte dd 23 juni 1794, waarbij Etta de advocaat Wierdsma machtigt het aan Munniks geleende geld op te vorderen

Toegang 0372-01 invnr 5524, wat de minuutakten in 1794 (en een beetje 1795) zijn van notaris Johannes Sijthoff. Dat invnr is op mijn verzoek gedigitaliseerd en de scans zijn bereikbaar via deze link. Je moet dan hebben blz 89 van het invnr en dat staat op scan nummer 63.

Op huiden den 23e junij 1794 compareerde voor mij Johannes Sijthoff, Notaris Publicq, bij den Hove van Holland geadmitteerd, in s Gravenhage resideerende,

ter praesentie van de naegenoemde Getuigen,

vrouwe Etta Lubina Johanna Aelders, wonende alhier;

dewelke verklaarde bij deese te constitueeren en machtig te maaken de welEdele Heer Doctor Theodorus Kleurda Wierdsma, Advocaat voor den Hove van justitie in Vriesland, woonachtig te    (opengelaten)

spetiaal om uit naam en van wege haar comparante, te eischen, vorderen en ontfangen van de welEdele Heer Doctor Johannes Munniks woonagtig op het Heerenveen in voorseide provintie van Vriesland de somma van zes duizend caroli guldens, door haar comparante aan den voorzeyde Dr, Johs Munniks opgeschooten en verstrekt, ingevolge obligatie desweegens op den 8e february 1768 gepasseerd,

met de interessen van dien a drie percent in 't jaar gereekent zeedert den voorzeide 8e february 1768 tot de dadelijke en effectueele voldoeninge toe;

en voorts ter zaake behoorlijke quitantie en acte van acquit en ingevalle van weygering off uitstel van betaaling den voorn. Dr. Johs. Munniks voor den voorn. Hove van Vriesland te doen dagvaarden en tot betaaling van

(vel 2)

voorseide somma van zes duisend caroli guldens door middelen van regten te constringeeren oftewel zoodaenig arrest op voorzeide penningen te doen als voorn. Heer geconstitueerde zal oordeelen te behooren, en met de regten van Vriesland overeenkomstig te zijn.

En voorts ten dien einde verder alle termijnen van regten waarteneemen en te doen waarneemen, procureurs aantestellen, deselve te herroepen, en andere in hunne plaats te employeeren, en in cas van naedeelig vonnis, daaraan te appelleeren en recideeren, en in 't generaal om verder omtrent deese zaak voor het interest der vrouwe comparante zoodanig meerder te doen handelen en verrigten als zal worden gerequireert en zij comparante present zelve zijnde zoude kunnen en mogen doen, 't welk gehouden word voor alhier geinsereert alles met magt aan substitutie en onder belofte van approbatie en ratificatie mitsgaders verband(?) als naar rechten.

Aldus gedaan en gepasseerd in s Hage ter presentie Van Johannes Cornelis Sobels en Pieter Bresler als getuigen.

Etta Lubina Johanna Aelders

J.C.Sobels

P: Bresler

J: Sijthoff
Nots Publ.


2) Akte dd 15 september 1795, waarbij Etta de afgevaardigde Reynaud machtigt om namens haar in Parijs op te treden

Toegang 0372-01 invnr 5583, wat de minuutakten zijn van notaris Maximiliaan Jenny van november 1792 tot oktober 1798 en van dat invnr bladzijde 446 en verder. Wiebe Nijlunsing was zo vriendelijk dit bij een bezoek aan het Haags Gemeentearchief voor mij te fotograferen.
De notaris heeft een meer dan vreselijk handschrift en heeft bovendien zitten krassen in zijn akte waardoor niet alles goed leesbaar is. De transcriptie is letterlijk, inclusief de door de notaris gemaakte taalfouten.

Aujourd hui le quinze Septembre Mil Sept cent quatre vingt quinze par devant moi, Maximilien Jenny, Notaire admis par le Cour de Hollande, à la Haye, et en presence des temoins bas nommés fut presente la citoyene Etta Lubina Johanna d'Aelders, veuve du citoyen Christiaan Ferdinand Lodewijk Palm, demeurante en cette ville, la quelle a fait et constituée pour son Procureur generaal et special le citoyen Reynaud, deputé du departement HauteLoire à la Convention Nationale de Françe, au quel elle donne pouvoir de pour elle et en son nom s'adresser ou besoin sera pour obtenir que les scellé qui sont appossés sur ses meubles soyent leves.

Comme aussi pour exiger et recevoir les pretensions appartenantes de la citotenne comparante, tant aupres du gouvernement que aupres des particulieres, y donner quittances et decharges valables comme la comparante pouvoit faire elle meme.

Elle donne specialement pouvoir au dite citoyen Reynaud de recevoir les arregages et interets appartements a la comparante, les capitaux affecter sur les bien immeubles situées en Françe, y donner quittances, en autant que les capitaux ou quelque de celles devoint, etre seroit rembourser et donner decharge les recevoir et en donner quittances, et de les placer au nom de la comparante les capitaux besoin sera de la maniere le plus convenable et profitable.

Et generalement faire en ce dessus tout ce que les circonstances exigeront, ...

enzovoort, enzovoort. Als gezegd een meer dan vreselijk handschrift en dan al dat wilde gekras, waardoor ik er verder geen zin in had. Het is toch wel duidelijk wat de bedoeling is.


Je bent hier: OpeningBronnen → HGA_0372-01_5524_0084