OVERZICHT van toegangen bij de Groninger Archieven waar informatie over Etta of haar familie te vinden is

Deze pagina is nog onvolledig en vergt hoognodig bewerking.

De Groninger Archieven (GrA) zijn de belangrijkste bron van informatie over de jeugd van Etta en haar familie, en na haar vertrek uit Groningen over de familie De Sitter in Groningen. Er zal over die dingen meer te vinden zijn dan ik tegengekomen ben, maar ik heb voortijdig een punt gezet achter mijn onderzoek hier om tijd te hebben voor haar andere levensfases (en om te voorkomen dat het gedeelte over haar jeugd een waterhoofd binnen het boek zou worden). Ik ben dus niet op zoek gegaan naar a-l-l-e-s wat er over haar jeugd te vinden is.

In de eerste kolom staan de toegangsnummers.

Op basis van hier verzamelde gegevens heb ik een verkorte stamboom van het geslacht De Sitter gemaakt, zie hier.

En diverse relevante Groningse gegevens heb ik op een rijtje gezet in een chronologisch verzamelfile.

46 & 47 Archieven van de senaat en de faculteiten van de Groningse universiteit & Archieven van het college van curatoren der Groningsche Universiteit. Ben ik niet zelf in gaan zoeken, in plaats daarvan heb ik enkele aantekeningen bij Van Berkel.
124
Burgerlijke Stand, retro-acta, 1596 - 1877, met de doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen. De doop van Etta staat in invnr 150, Algemeen doopboek 1733-1754, zie hier..Online te bereiken via www.allegroningers.nl
426
Loge van vrijmetselaren l'Union Provinciale no. 17 te Groningen, 1771 - 1940 en 1945-1968, zie klein stukje aantekeningen betreffende Etta's neven.
574
Collectie De Sitter - Schönfeld, 1040-1880, zie een overzicht van de stukken, met beetje transcripties...
694
Archief familie De Sitter (1), 1704-1990, zie een overzicht van de stukken, met een heleboel transcripties..Dit is het qua Etta meest interessant familiearchief.
695
Archief familie De Sitter (2), 1591-1990, zie een overzicht van de stukken.
740
Verzameling publicaties van de overheid, 1595-1814 (1857). Invnr 814 =     Verpagtinge van de Leenbank. Handschrift, 29 juni 1731, en invnr 823 = Articulen ende Conditien betreffende verpachten van Banck van Leeningh, voor de tijdt van twintig agter een volgende Jaaren, aanvangende 1 Januari 1732. Gedrukt bij Gesina Elama te Groningen 1731, 12 september 1731, maar daarvoor heb ik gebruikt toegang 2241, zie aldaar.
1109
Familie van Iddekinge, 1387 - 1968
1329
Archief van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Groningen (1), 1521-1968. Ondermeer gegevens over lijklakenverhuur en breukdoden, zie een overzicht.
De hier gevonden zaken zijn met andere gegevens samengebracht in het hier boven genoemde verzamelfile.
1339
Archief van de Groote of Herensociëteit, 1765-2004. Zie paar aantekeningen.
1462
Archief van de  Weeskamer, 1613-1811. Met ook boedelinventarissen van Etta's familie, zie mijn aantekeningen bij de stukken.
1465
Archief van de Familie Quintus (2), 1635-1955, invnr 169 Akte van schuldbekentenis ten overstaan van de geconstitueerde rigter te Wetsinge, van Jacobus Aalders en Agatha P. de Sitter aan Cornelis Hendrik Tjaden voor een door Moses Goldsmyth gecedeerde lening van ƒ 4000,--, 1745  Bekeken, maar verder niet gebruikt.
1477
Archief van de Bank van lening, 1680 - 1948. Dit archief geeft bijna alleen informatie over de periode NA 1766, als het Burgerweeshuis tafelhouder wordt. De regenten daarvan schatten een kapitaal van 40.000 nodig te hebben, 15.000 krijgen ze van de provincie, voor de rest willen ze een lening afsluiten. Op 23 oktober 1766 besluit het stadsbestuur, met de bedoeling 'om de Leenbank aan de gang te houden' dat het Burgerweeshuis voor 20 jaar het octrooi krijgt, waarvoor ze de eerste tien jaar duizend gulden per jaar betaalt, daarna - als het een beetje loopt tenminste - 1450 gulden. De op 3 november 1766 gedateerde 'conditiën' zijn nagenoeg gelijk aan die uit 1731, zie toegang 2241, en de vorige tafelhouderen wordt geindiceert nog iets te belenen.
Zie verder over de Leenbank bij Schut.
1501
Verzameling losse stukken Gemeentearchief Groningen (1), 1206 - 1980
1517
Archief van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Groningen, 1568 - 1951 (1976). Met de doopboeken en de lidmatenregistratie. Alle belangrijke stukken hieruit zijn gedigitaliseerd en geïndexeerd te vinden op de site allegroningers.nl.
De hier met betrekking tot Etta gevonden zaken zijn met andere gegevens samengebracht in het hier boven genoemde verzamelfile.
1534
 Volle Gerecht van de stad Groningen, 1475 - 1811
1605
Stadsbestuur van Groningen (2), 1594 - 1815
2041
Register Feith-stukken behorend tot het Stadsarchief Groningen 1594-1815 (meest afschriften)
2188
Plakkaten en ordonnanties GAG, 1595 - 1795
2241
Losse stukken Register Feith, meest charters, 1246 - 1864. Invnr 917: Originele conditien van de verhuring van de bank van lening, 12 september 1731, voluit 'Articulen ende Conditien betreffende verpachten van Banck van Leeningh, voor de tijdt van twintig agter een volgende Jaaren, aanvangende 1 Januari 1732', zie de samenvatting.
2428
Nedergerecht in de stad Groningen, (1605) 1623 – 1811


bieb 1769
Album studiosorum academiae Groninganae, Historisch genootschap te Groningen; Groningen: J.B. Wolters, 1915, zie enkele aantekeningen.

Groninger bronnen en toegangen. Taxatielijst van de stad Groningen 1730/1731, door W.G. Doornbos en Petronella J.C. Elema, Groningen 1996. Paar aantekeningen.

Groninger bronnen en toegangen. Huiseigenaren van de stad Groningen 1765, door Petronella J.C. Elema, uitgeverij Regest, Groningen, 1995. Paar aantekeningen.

Je bent hier: OpeningBronnen → GrA