AANTEKENINGEN bij het archief van de Weeskamer te Groningen, Groninger Archieven toegang 1462

De werkzaamheden van de Weeskamer worden beschreven in Mr. B.S. Hempenius-van Dijk, De Weeskamer van de stad Groningen 1613-1811, Groningen, 1991. Zie voor meer deze pagina.:

Bij de ordonnantie op de Weeskamer van 1724 zit ook de mededeling: 'De administratoren dezer stadt weeskamer zullen te gelijk zijn commissarissen tot de huwelijkse zaaken' met daarachter de regelingen met betrekking tot huwelijkssluitingen. Zie daarvoor enige aantekeningen bij Mr. B.S. Hempenius-van Dijk, Huwelijkssluiting in de stad Groningen tussen 1594 en 1811, in Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau 36, ’s-Gravenhage, 1982 pagina's 195-210.

In het onderstaande laat ik die huwelijkssluitingen even zitten en beperk ik me tot het werk van de Weeskamer ten aanzien van minderjarige kinderen die (een van beide) ouders verloren hebben.

Op het archief zijn indices, waarbij de index met het nummer 110 mij voert naar een aantal boedelbeschrijvingen die met Etta's familie te maken hebben. Ik heb die boedels indertijd nog moeten aflezen van die verschrikkelijke microfiches, maar inmiddels zijn de boedelbeschrijvingen gescand. Ik noem hieronder wel de scannummers, maar ik heb niet nauwkeurig nagekeken of die scans helemaal op dezelfde volgorde zitten als op de microfiches.

Er zitten wat Etta's familie betreft twee grote klappers tussen:

● invnr 59, boedelinventarissen 1737-1738, de scans 247-252, de beschrijving met nummer 9 van 1738, is de boedel van Jacobus Aalders na het overlijden van zijn echtgenote Zwaantje van Bergen, gedateerd 24 februari 1738. Dat geeft informatie over het huishouden waarin Etta later geboren wordt.

● invnr 68, boedelbeschrijvingen 1758, scans 391-447, de beschrijving met nummer 58, bij de Weeskamer gedeponeerd 6 april 1758, de boedel van Agatha Pieternella de Sitter ten behoeve van de verdeling met haar stiefkinderen.
Hierbij zitten ook:
▪ de huwelijkse voorwaarden van het huwelijk van Jacobus Aalders en Agatha de Sitter op 14 april 1740, plus
▪ de boedelbeschrijving die Agatha de Sitter na de dood van Jacobus Aelders gemaakt heeft op 16 maart 1750 (dit geeft veel informatie over het huishouden waarin Etta opgroeit), plus
▪ een overzicht van inkomsten en uitgaven door Agatha de Sitter ingeleverd op 30 maart 1754.

De laatste twee heb ik in dit overzicht losgeknipt van hun vindplaats en ze op chronologische volgorde gezet. Dat werkt wel zo makkelijk, maar misschien is het ook een beetje verwarrend. In dat geval: sorry. Ik zeg er wel steeds bij waar een stuk precies vandaan komt.


Verder zitten er bij de boedelinventarissen 1761, invnr 70, twee afrekeningen met de kinderen uit het eerste huwelijk van Jacobus Aalders, te weten:

● nummer 21 is van 21 maart 1761 en betreft de zoon Jan Rigters Aalders.
● nummer 49 is van 26 november 1761 en betreft de zoon Jan Rigters Aalders en de dochter Truida Aalders. Hierbij zitten ook eerdere afrekeningen uit:
1751,
1752 en
1756.


Ik vond het te veel werk om de beschrijvingen helemaal te transcriberen. Ik heb ze wel helemaal gelezen en er losse aantekeningen en kleine stukjes transcriptie bij gemaakt. Daarbij geldt:
▪ Een hoofdletter 'Z' met een punt erachter staat voor 'Zaliger'.
▪ 'Mandelig' betekent 'in mede-eigendom'.
▪ Termen die als tussenkopje midden op een regel staan heb ik vet gemaakt.
Cursief zijn mijn samenvattingen, romein is letterlijke transcriptie.
▪ Met (...) bedoel ik dat ik een stukje heb weggelaten.

De meeste bedragen hebben de vorm xx -- yy -- zz, waarbij xx zijn guldens, yy zijn stuivers en zz zijn vermoedelijk duiten al zie ik nergens een d er voor staan.

Hieronder de stukken waar het om gaat. Klik op het jaartal in de eerste kolom om naar mijn aantekeningen te springen.

1738
Boedelbeschrijving van Jacobus Aalders na het overlijden van zijn echtgenote Zwaantje van Bergen, ingeleverd 24 februari 1738..
1750
Boedelbeschrijving door Agatha de Sitter na de dood van Jacobus Aelders, ingeleverd 16 maart 1750.
1754
Een overzicht van inkomsten en uitgaven door Agatha de Sitter ingeleverd op 30 maart 1754.
1758
Boedelbeschrijving van Agatha de Sitter ten behoeve van de verdeling met haar stiefkinderen, dd 6 april 1758.
1761-1
Overzicht van waarop zoon Jan Rigters Aalders uit het eerste huwelijk van Jacobus nog recht op heeft, ingediend 21 maart 1761
1761-2
Stukken ten behoeve van de eindafrekening met de kinderen uit het eerste huwelijk van Jacobus Aalders, ingediend 26 november 1761.


Je bent hier: OpeningBronnenGrA → Tg 1462 Weeskamer