Terug naar de openingspagina


Onderzoek in het archief naar hoevenaars bij de Maatschappij van Weldadigheid 1822-1859Een vrije kolonistengezin of een arbeidershuisgezin (en soms een wees of een ingedeelde) kon worden bevorderd tot hoevenaar. De eerste periode zijn de woorden 'hoevenaar' en 'vrijboer' synoniemen, ze komen in het archief ook wel voor als 'bouwboer' en een enkele keer als 'landbouwer'.
Hoevenaars bewonen een grote boerderij op de gronden rond een van de gestichten. Hun grond wordt mede bebouwd door de bewoners van die gestichten (wezen, bedelaars, arbeidershuisgezinnen, veteranen).
De eerste hoevenaar krijgt in de zomer van 1822 een boerderij bij de Ommerschans, december 1823 vestigen zich de eerste hoevenaars op de landen rond de gestichten te Veenhuizen.

NB: Vanaf 1830 zijn er in de vrije koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord ook kolonisten die als vrijboeren bekend staan. Hun gegevens staan niet hier, maar tussen die van de andere vrije kolonisten bij de bewonerscategorie vrije kolonisten.

Alle op deze pagina genoemde inventarisnummers (invnrs) horen bij het Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, Drents Archief toegang 0186.Bevolkingsregisters hoevenaars
Bevolkingsregisters van hoevenaars zijn vanaf het allereerste begin bewaard gebleven, die van de Ommerschans zelfs in overlappende stamboeken, naar de invnrs

Waarschuwing
Data in de bevolkingsregisters van de Maatschappij van Weldadigheid zijn alleen betrouwbaar voorzover zij spelen TIJDENS het koloniale verblijf. Gegevens van vóór de aankomst in de kolonie, bijvoorbeeld geboortedata, zijn vaak onjuist en moeten absoluut gecheckt met doop- of andere gegevens in de plaats van herkomst.


Terugzoeken naar de periode vóór het hoevenaarschap
Bij de vroegste vermelding van een hoevenaar staat in de laatste kolom iets als 'overgenomen uit ....'.
- Als daar staat kol1, kol2 of kol3, moet voor hun voorgeschiedenis gekeken worden bij vrije kolonisten.
- Als daar staat 'V' of 'Veenh' plus een woningnummer, waren zij voorheen arbeidershuisgezinnen.
- Als daar staat 'W' of 'Wateren' was de hoevenaar voorheen kwekeling te Wateren.
- Als er bij 'overgenomen uit Veenhuizen' géén woningnummer staat, is het ook mogelijk dat zij voorheen hoevenaar te Veenhuizen waren.
.

Verder zoeken ná het hoevenaarsschap
Iets soortgelijks geldt voor de laatste vermelding als hoevenaar. Als zij niet met ontslag van de kolonie vertrekken, staat er in de laatste kolom iets als 'overgegaan naar...'. Op dezelfde manier als hierboven beschreven, kan hun verdere geschiedenis dan gevolgd bij de vrije kolonisten of bij de arbeidershuisgezinnen of bij de hoevenaars bij een ander gesticht.


Correspondentie over hoevenaars
Bevordering tot hoevenaar geschiedde normaliter op voordracht van de kolonie-directeur in een brief aan de permanente commissie, vaak met de redenen waarom hij hem als hoevenaar geschikt vindt. Daarover zal in de vergadering van de pc ook gepraat zijn. De directeur zal het aan de pc melden als de hoevenaar in zijn nieuwe functie geïnstalleerd is en zal tussentijds informatie geven over zijn oogstresultaten en werkzaamheden. Als iemand het hoevenaarschap ontnomen werd, zal daar ook een brief van de directeur en beraad van de pc aan voorafgegaan zijn. Op zulke brieven valt tussen de post te zoeken, zie zoeken in de post


Oogsten 1826-1828
Van sommige vrijboeren die van 1826-1828 op hoeves rond Veenhuizen woonden, zijn oogstgegevens over die jaren, invnr 1592.


Tractement vanaf ± 1850
In sommige latere registers met personeelsleden staan de hoevenaars, zonder naam maar als 'bouwboeren', op de personeelslijst van de plek waar ze gevestigd zijn, met vermelding van hun tractement per jaar en per week, invnr 1007, de laatste mapjes.


Alle mutaties 1833-1859
Alle mutaties uit de periode 1833-1859, ook van hoevenaars, worden per maand en per kolonie vermeld in de mutatie-registers. Dit kan geraadpleegd als het bevolkingsregister geen uitsluitsel geeft, maar omdat alle bewonerscategoriën hier in staan kan het ook extra informatie leveren. Als bijvoorbeeld een hoevenaarszoon of -dochter gedeserteerd is, kan nagelopen of er op diezelfde datum ook iemand uit het bijbehorende gesticht gedeserteerd is, naar de invnrs.


Voor de doorzetters
Ook hoevenaars konden moeten verschijnen voor de tuchtraad van het gesticht in wier nabijheid ze gevestigd waren, naar de invnrs

De Star doornemen, 1819-1825
In het maandblad De Star van de Maatschappij van Weldadigheid (kopiën aanwezig op het Drents Archief, maar ook op internet in te zien, zie daarvoor dit artikel) zijn twee plaatsen waar hoevenaars genoemd kunnen worden:
- In de rubriek 'Kolonie-berichten', elke maand achterin het nummer.
- In de jaarverslagen, die meestal in het augustus- of septembernummer van elk jaar gepubliceerd werden.

De post doornemen
Eerder op deze pagina zijn al enkele tijdstippen genoemd rond welke het zinvol kan zijn de post door te nemen. Het kan ook op goed geluk. In de brievenboek kan bij ´afzender´ gekeken worden naar brieven van de hoevenaar en de samenvattingen van de brieven van de directeur en van de instantie of subcommissie die de hoevenaar oorspronkelijk geplaatst heeft kunnen doorlopen worden op opmerkingen over de hoevenaar, zie zoeken in de post.


Hoevenaars volgen na 1859
Van de hoevenaars die waren gevestigd rond Veenhuizen of de Ommerschans kwam een deel naar de vrije koloniën toen de staat in 1859 de gestichten overnam van de Maatschappij van Weldadigheid. Ze staan daarna weer in de kolonistendatabase op www.alledrenten.nl. Voor verder onderzoek in het archief kan geraadpleegd de inventaris deel II, Archief van de Maatschappij van Weldadigheid 1859-1970. Die inventaris is bereikbaar via www.drentsarchief.nl

Een deel van de hoevenaars rond Veenhuizen en de Ommerschans kon daar blijven. Zij kunnen worden gevolgd in het Archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, toegang 0137.01. Zo staan hoevenaars bij Veenhuizen 2 van 1859-1873 in toegang 0137.01 invnr 595, en de daaropvolgende periode tot 1886 in toegang 0137.01 invnr 596.
Let op: Hier en elders in het archief van de Rijkswerkinrichtinen staan zij steeds bij de ambtenaren.
Zie verder de inventaris van de Rijkswerkinrichtingen, bereikbaar via www.drentsarchief.nl


Terug naar de openingspagina