Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenInformatie over de bewaard gebleven stamboeken/registers van op particulier contract (PK) geplaatste Veenhuizense weeskinderen

Vanaf 1819 sluit de Maatschappij van Weldadigheid contracten met instanties en personen die tegen betaling mensen in de kolonie mogen onderbrengen. Zie voor uitleg en overzichten hier. Meestal gaat het bij zulke contracten om plaatsingen in de vrije koloniŽn Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord, maar als het wees- of armenkinderen betreft, vraagt de Maatschappij of het ook goed is ze bij de wezen in Veenhuizen onder te brengen.

Soms wordt dat niet goed gevonden en blijven de op contract geplaatste personen in een van de vrije koloniŽn. Andere keren is het wel okť en komen ze in Veenhuizen. Ze heten dan 'geplaatst op partikulier kontrakt' en krijgen een PK-nummer. Helaas is de registratie van die PK-personen niet volledig bewaard gebleven. Hieronder staan de stamboeken waar ze WEL in staan en op deze pagina staan transcripties van die registraties.

Er is ook een pagina waarop wezen verzameld worden die niet in de hiervoor genoemde lijsten voorkomen, maar dat is een langzaam vorderende verzameling.

Goed, dan nu de registraties. De onderstaande stamboeken zijn op internet te raadplegen, de links hieronder brengen je naar de eerste bladzijde van zo'n stamboek.

De eerste wezen op particulier contract die in Veenhuizen terechtkwamen, staan in het stamboek
● toegang 0186,
invnr 1571,
Ze staan er zelfs twee keer in: folio 115 tot 118 is de eerste vermelding, zie hier voor de transcriptie. Als er na een tijd enige mutaties geweest zijn begint men overnieuw op de folio's 54 tot 56 en achterin folio 119, zie hier de transcriptie.

Daarna komen ze vanaf 1 januari 1829 achterin het stamboek:
● toegang 0186,
invnr 1410. Dit wordt bijgehouden tot en met 1831, zie hier de transcriptie.


Daarna houdt het op en is er GEEN registratie van op particulier contract geplaatste weeskinderen. Wel staan een aantal van hen vanaf eind 1829, wanneer besloten wordt een apart stamboek aan te leggen voor alle kinderen ťn gezinnen die op particuliere contracten in de koloniŽn zijn, in een ander boek. Dat is:
● toegang 0186,
invnr 1389

Ze staan dan dus niet meer als Veenhuizen-bewoners bij elkaar, maar verspreid door dit hele dikke boek! Ze hebben ook geen PK (particulier contract) nummer meer, maar alleen een B-nummer, de B van bijzonder contract.
Er is wel een alfabetische klapper op, waarmee jet het B-nummer kunt vinden:
● toegang 0186,
invnr 1390 en
● daarnaast geeft toegang 0186,
invnr 1391 op volgorde van B-nummer extra informatie (opzendlijsten, soms geboorteaktes e.d.) over de ingeschrevenen.

Later, vanaf ongeveer 1845, staan ze wel weer als Veenhuizen-bewoners bij elkaar, in het stamboek:
● toegang 0137.01,
invnr 652. Zie hier voor de transcriptie.

Maar er zit dus een gat in hun registratie van 1831 tot 1845.


Dit zijn dus de op particulier contract geplaatste kinderen.
Voor degenen die op contract met de regering geplaatst zijn zie deze pagina.