Veteranen bij het derde gesticht Veenhuizen

Raad van politie en tucht voor Veteranen huisgezinnen bij opgemelde gesticht op den 3 april 1830


Opening van den Raad om vier Uuren

Er zijn tegenwoordig de navolgende Leden
J: Kluvers, Adjunct Directeur, President
J: Thonhäuser, Kapitein der Veteranen
J: Jeune, Onder officier
J: Snijders, idem
Zijnde den onder Directeur binnen tengevolge Zijner ongesteldheid toegevoegd, als fungerende secretaris den administrateur onder officier der Veteranen L. Jansen

Wordt ter tavel gebragt , eene aanklagte tegen de dochter van de fuselier J: Le Bruin, genaamd Adolfina als Zich te hebben schuldig gemaakt aan een ontuchtig leeven, ten gevolge waarvan Zij in eene Zwangere Staat Zoude Verkeren.

De Beschuldigde wordt voor den Raad gebragt.

De President vraagt haar of de omstandigheden waar in Zij verkeert met de tegen haar ingebragte beschuldiging overeenkomen het welk toestemmend wordt beantwoord, terwijl Zij verder Verklaart dat Zij ten gevolge het Verkeer met Zekere Jacobus Baggermans mede een zoon van de Veteranen Wed: Schmidt in dien Staat is gebragt waarin Zij Zich thans bevind. –

Genoemde Jacobus Baggermans wordt almede in haare tegenwoordigheid gehoord en ondervraagd, maar derzelven blijft onveranderlijk verklaren en verzekeren, dat hij in geene dele met haar in dusdanige aanraking is geweest, die haar Zwangerheid ten gevolge zoude hebben.

De Raad
Overwegende de strafschuldigheid van de eerste gedaagde
Overwegende de ontkenning van de tweede gedaagde, en de meerder waarschijnlijkheid dat deze onschuldig in het geval is
In aanmerking nemende dat de Raad niet volledig bevoegd is, eene straf in dezen voor de eerst gedaagde tot eene onbepaalde overplaatsing na de ommerschans toetepassen

Besluit extract uit de notulen van het verhandelde in de Raad van tucht te Zenden aan den Heer Directeur der Koloniën, en alzo Zich aan de strafbepaling, door de permanente Kommissie te doen en op Adolfina Le Bruin toetepassen, te onderwerpen.

Geen meerdere Zaken ter behandeling voorkomende, wordt de Raad gehouden voor gesloten.

Aldus gedaan in den raad van tucht op dag maand en jaar als boven
Get. J: Kluvers
J: Thonhäuser
J: Jeune
A: Snijders
L: Jansen (secretaris)
Voor Copie conform,
de fung.; Secretaris


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622