Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen te Veenhuizen

Zitting van Vrijdag den 1e April 1842


Present
J. Poelman, voorz.
A. Textor  }
G. Kuipers  }
J. Meijer     }   Leden
E. Buuck  }
en
L. Coelen
secretaris


Den raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig.-
door den President werdt aan de raad kennelijk gemaakt de terug brenging van desertie van de wees Willem Waldekker en dat de wees Antonie Kerkhoven getracht had op den na middag van den 30e der vorige maand, ander maal de Koloniën te Ontvlugten, waar in hij door achterhaling verhinderd is geworden.-

De Raad heeft ieder in het bijzonder doen binnen staan om hen te horen.

Willem Waldekker verklaarde de kolonie heimelijk te hebben verlaten en zich op weg had begeven naar Harderwijk, om vervolgens van daar over de Straatweg zich te begeven naar Rotterdam, doch hier in was verhinderd geworden.

Antonie Kerkhoven bekende dat zoo hij niet was achter haald geworden, hij zich naar Leeuwarden zoude hebben begeven-

daar er alzoo niets ter hunner verschoning was bij te brengen, zoo heeft de raad hen doen buiten staan om over de aan hen op te leggen Straf te delibereren.-

Waldekker, een  jongeling onvatbaar voor alle goede vermaningen, die hoe zeer wegens slecht gedrag naar herwaarts opgezonden, had men echter aanvankelijk gehoopt door meer bijzonder op zijn gedrag te letten hem eenig zints tot het goede terug te brengen. Nog geen jaar hier zijnde, en zich reeds 2 malen aan desertie schuldig gemaakt hebbende en aan Slegtigheden die een laag karakter bewijzen zoo zelfs, dat hij de voorkeur geeft om in de Straf Kolonie te worden geplaatst, hebben wij besloten daar mede in te stemmen; hoewel het toch het gevoelen van den raad zoude geweest zijn, om hem naar de Straf Kolonie te verwijderen.

Kerkhoven onlangs pas van desertie terug gebragt met zijnen broeder, die naar de Ommerschans verwezen is, en hij daar van vrij is gesproken door dien men den omgang met zijnen broeder als schadelijk achte, nu weder pogingen tot desertie gedaan hebbende, doch achterhaald, geeft te kennen dat hij zich voor eerst naar Friesland wilde begeven en dan later bij terug brenging zoude wenschen bij zijnen broeder aan de Ommerschans te zijn, ook het goede hem bij proces verbaal van den 4e maart ll schijnt doel te hebben gemist en besluit de raad almede ook deze jongeling voor eenen onbepaalden tijd naar de Ommerschans te verwijderen.

Wordende bij deze daar toe van de Permanente Commissie autorisatie gevraagd,
waar van Proces Verbaal is opgemaakt.
Door de president in omvraag gebragt zijnde of ook noch iemand der Leden iets had voor te stellen, heeft de President de vergadering gesloten.

Gedaan te Veenhuizen als boven
(was get) J. Poelman A. Textor G. Kuipers J. Meijer E. Buck
Mij bekend
L. Coelen, secretaris

voor Kopy  Conform,
de Secr. L. Coelen

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag