Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Maandag den 14e February 1842


Present
J. Poelman, voorz.
A. Textor  }
G. Kuipers  }
J. Meijer     }   Leden
E. Buuck  }
en
L. Coelen
secretaris

De raad door den president geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig.
De President opend de zitting en brengt ter tafel de terug brenging van desertie van de weezen Willem Waldekker, Jacobus Cornelis Nicolaas Bresler en Augustinus  Cornelis Franciscus Mittelmeijer.
 
De raad heeft de aangeklaagden doen binnen staan om hen te horen.

Daar zij met voorbedachten raden de Koloniën hadden verlaten en zij niets ter hunner verschoning hadden in te brengen, heeft de raad hen doen buiten staan om over de aan hen op te leggen Straf te delibereren.

Daar zij Art 3 van het Reglement van Tucht hadden overtreden vervat onder § 2 . Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen, waar op bij Art 4 van meergemeld Reglement  onder § 2 de Straf is bepaald
Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeyen aan.-

De raad heeft naar aanleiding van dit Artikel met algemeene Stemmen de aangeklaagden gecondemneerd tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van Acht dagen om den anderen dag te water en brood en hen te debiteren op hun 1/3 te goed bij de maatschappij wegens premie en transportkosten voor hen betaald als
W. Waldekker voor Acht gulden Vijf en Twintig Centen f 8.25
N. Bresler en A.C.F.J. Mittelmeijer ieder voor Zeven gulden en Vijf en Twintig Centen, f 7.25

Verlangende de raad dat aan dit Vonnis onverwijld Executie zal worden gegeven-

De gecondemneerden hebbende doen binnen staan is hen dit vonnis voorgelezen.

De president vraagt of nog een der Leden iets had voor te dragen –waar op de zitting wordt gesloten.

Hier van Proces Verbaal opgemaakt.
was get. J. Poelman, voorz. A. Textor G. Kuipers J. Meijer E. Buuck
lager stond L. Coelen, secr

Voor Extract Conform
L. Coelen, secretaris

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag