Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Saturdag den 27 Mei 1837


De Raad geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig uitgenomen den President welke door ziekte wordt verhinderd deze zitting bij te wonen.

Het Presidium waargenomen door den Onder Directeur binnen, werd ter tafel gebragt eene aanklachte tegen de wees ?? van Krieken N. PK 77  beschuldigd van ontvreemding van de wees Hermanus van den Berg van een som van Zeventig Centen koloniaal geld.

De Raad heeft den aangeklaagde doen binnen staan om hem in deze te horen.- bekend hebbend dat hij het geld had ontvreemd was er niets ter zijner Verschoning bij te brengen, de raad heeft hem doen buiten staan om over de aan hem op te leggen straf te delibereren.

Daar hij Art 3 van het reglement van tucht heeft overtreden andere woorden beschreven
En jegens anderen
8. Ontvreemding, verwaarloozing en beschadiging van eens anders goed of dat der Maatschappij,  tot welk laatste mede gerekend wordt te behooren de eigen kleeding der kinderen en de bij hen in gebruik zijnde koloniale goederen.

waar op sub Art. 4 van gezegd reglement § 8 de straf bepaald
Ontvreemding, verwaarlozing en beschadiging van eens anders goed
Dubbele vergoeding van het ontvreemde, verwaarloosde of beschadigde uit zijn tegoed bij de Maatschappij, benevens opsluiting van één tot acht dagen in de strafkamer; om den anderen dag te water en brood, en bij herhaling met de Boeijen aan.

hem te condemneren tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van ach dagen om den anderen dag te water en brood, tevens tot dubbelde vergoeding van het ontvreemde de somma van Een Gulden en Veertig Centen.

De raad verlangd dat aan dit vonnis onverwijld Executie worden gegeven.

Zijnde hier van Proces Verbaal opgemaakt.

De gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit vonnis na ondertekening hem voorgelezen.

Gedaan te Veenhuizen op dag en datum als boven is gemeld.

Textor       
Kuipers, Ond   
L. Vrieze, zaalopziener
J.A. Steenmeijer
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag