Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen Vondelingen en Verlaten kinderen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Dingsdag den 18 September 1832


De Raad door den President geconvoceerd zijnde waaren alle de Leden tegenwoordig.

Door den President werd ter tafel gebragt aanklagten tegen de wees Oene Dijkstra als hebbende op den 7e Augustus J.L. de Kolonie zonder voorkennis verlaten en de wees Melle Batstra dewelke op den 1e February desjaars van het 3e Gesticht als deserteur was afgevoerd, zijnde den 12(?) October 1831 van aan hem verleend verlof agter gebleven.

De 1st genoemde was weder om alhier op den 9 dezer terug gebragt door de gelijders van het transport kinderen op die datum aangekomen van de Grietenij Haskerland, laatstgenoemde op den 13e daar aanvolgend door die van Sneek.

De Raad heeft de aangeklaagde voor zich doen komen ten einde hun hier over te horen.

One Dijkstra heeft bekend van met voorbedagte rade zonder voorkennis de kolonie te hebben verlaten en Melle Batstra zegd als zodanig van verlof te zijn agter gebleven

De Raad heeft de beschuldigde doen buiten laten om over de aan hem op te leggen straf te delibereren.

Waarop de Raad heeft besloten Zooals dezelve besluit op heden - om de beschuldigden als hebbende het 3e Art. van het Reglement van Tucht overtreden vervat in par. 2 ”Zich zonder verlof uit de koloniën te verwijderen”, waar bij de straf bij art 4 is toegekend ……?

Verwijdering van de kolonie zonder verlof zal ….

Opsluiting van een tot acht dagen in de Strafkamer om den anderen dag te water & Brood en bij herhaling met boeyen om, te condemneeren tot opsluiting voor den tijd van drie dagen ……? om den anderen dag te water en Brood

Verlangende de Raad dat hieraan onverwijld Executie aan worde gegeven.

En is hiervan Proces Verbaal gedresseerd waarop de Raad de beschuldigde heeft doen binnen staan en is na aan hun gedane voorlezing dit tegenswoordige door alle de Leden met den President ondertekend.

Gedaan aan het 1e Gesticht te Veenhuizen op dag en datum als boven is gemeld

J. Poelman adj Directeur
L. Vrieze zaalopziener
J. Kluvers Onderdirecteur binnen
J.H. Kloekers zaalopziener
Kuipers Ond
Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag