Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht te Ommerschans gedurende de maand November 1854
Dingsdag den 7 November 1854


Tegenwoordig
De Adjunct-Directeur A. Hulst, President
De Onderdirecteur van der Schroeff
De Onderdirecteur P. Postma
De Fabrieksbaas J. Steenbeek
de zaalopziener Lukenberg
de zaalopziener Scheijon


Voor den Raad worden gebragt

1. Hermanus Winterhoven, N1412 wegens desertie voor de eerste maal met medeneeming van meer Koloniale kleedingstukken dan hij, gekleed, zijnde, aan mogt hebben.

Niets ter verschooning kunnende aanvoeren laat men hem aftreden.

De Raad

Gelet op Artikel elf van het Reglement van Tucht,luidende

dit gedeelte is niet getranscribeerd, zie voor de tekst van het artikel bij Reglementen

Heeft besloten

Hermanus Winterhoven, N1412 te straffen met 14 dagen opsluiting om den anderen dag te water en brood in boeijen en het dragen van een onderscheidingspak voor den tijd van vier maanden.


2. Abraham Turnhout, N2078 wegens het voor de eerste maal verkoopen van Koloniale kleedingstukken bestaande in 1 broek, 1 hemd, 1 paar kousen mt. 2 taille.
Johannes Nicolaas Thomas Born, N2774 wegens het voor de vierde maal verkoopen van Koloniale kleedingstukken, nu bestaande in 1 buis, 1 doek en 2 paar kousen met 1 taille.
Gerrit Wiggers, N2570 wegens het voor de derde maal verkoopen van Koloniale Kleedingstukken bestaande in 1 doek en 2 paar kousen maat taille.
Johannes Roskamp, N2136 wegens het voor de eerste maal verkoopen van Koloniale kleedingstukken bestaande in 1 hemd, 2 doeken, en 2 paar kousen maat 1 taille.
Harm Gankema, N470 wegens het voor de zevende maal verkoopen van Koloniale kleedingstukken en bestaande in 1 doek en 2 paar kousen maat 1 taille.

Niets ter verschooning kunnende aanvoeren en voorgevende de koopers hunner goederen niet te kennen laat men hen aftreden.

De Raad

Gelet op Artikel dertien van het Reglement van Tucht, luidende

dit gedeelte is niet getranscribeerd, zie voor de tekst van het artikel bij Reglementen

en op het Besluit der Permanente Commissie dd. 18 October 1844, N12

Heeft besloten

Abraham Turnhout, N2078 te straffen met acht dagen opsluiting, om den anderen dag water en brood en boeijen en dubbele vergoeding van het verkogte a f 8.00
Johannes Nicolaas Thomas Born, N2774, Gerrit Wiggers, N2570, Johannes Roskamp N2136 en Harm Gankema, N470 elk voor zich te straffen met veertien dagen opsluiting, om den anderen dag water en brood en boeijen en het dragen van een onderscheidingspak voor den tijd van drie maanden en dubbele vergoeding van het verkochte, respectievelijk ten bedrage van f 13.10 / f 5.10 / f 8.30 / f 5.10.

De beschuldigden worden weder binnengeroepen en met hunne straffen bekend gemaakt waarna men hen ter opsluiting laat wegbrengen.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

Aldus gearresteerd
Was getekend A. Hulst
van der Schroeff
P. Postema
J. Steenbeek
Lakenberg
Scheijon.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 794, bij post van 19 december 1854 N3

Notities bij het zittingsverslag