Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht te Ommerschans
Zitting gehouden op Zaturdag den 10 Augustus 1843


Alle Leden zijn tegenwoordig, de President opend de Vergadering.

Verschijnt voor dezelve:

Adrianus van Poll, N190, schuldig aan het verkoopen van een broek. Geene redenen ter verschooning wetende in te brengen, laat men hem aftreden.

Gezien Artikel 13 van het Reglement van Tucht, luidende als volgt

dit gedeelte is niet getranscribeerd, zie voor de tekst van het artikel bij Reglementen

Met gemeen overleg wordt besloten hem te straffen met dubbele vergoeding ad f 5,40 en acht dagen opsluiting.


Ten tweeden brengt men voor den Raad Jan Eikes Mostert N946, schuldig aan misbruik van sterken drank, tijdens hij als metzelaar aan het huis bewoond door TP(?) werkzaam was. Op de vraag door de President hoe hij aan drank gekomen was, zijde hij dat hij door een kennis welke aldaar parteerde bij den tapper, welke over het huis woonde alwaar hij werkte, op een borrel getrakteerd was.

Gezien Artikel 11 hiervoren omschreven
Na gehouden deliberatien wordt door den Raad besloten J.E.Mostert te straffen met 5 dagen opsluiting


Ten derden worden voor den Raad gebragt Frans Schok, N1522 en Johannes Hermanus Hatrich, N122, beide schuldig aan het afplukken en medenemen van het veld staande erwten. Zij geven voor de geringheid welke zij hadden afgeplukt, niet noemenswaardig was. De voorzitter geeft hen te kennen hij zeer goed weet hoeveel erwten zij hebben medegenomen, doch dat hoe min of het ook geweest moge zijn, zij hoegenaamd niet van het veld staande Produkten moge medenemen, verklaarde hun dientengevolge strafbaar aan Artikel 13 hiervoren uitgedrukt.

Wordt besloten hun te straffen met 5 dagen opsluiting.


De schuldigen worden weer binnengelaten, de Secretaris maakt hun de geslagen vonnissen bekend, waarna zij aftreden en ter opsluiting worden weggebragt.

Niemand op rondvraag van den Voorzitter iets meet hebbende voor te stellen, wordt de Vergadering gesloten (was getekend) A. Hulst, J.F. Krieger, P. Postema, J. Steenbeek, Smies, Bourland en Blijstra, allen Leden van de Raad. Mij present, Pous.


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623