Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht te Ommerschans
Zitting van Zaturdag den 3e Juny 1843


Daar alle Leden tegenwoordig zijn, uitgezonderd de Fabriekbaas Steenbeek, wordt de Vergadering door den voorzitter geopend.

Compareerde voor dezelve

de Kolonist Johanna Boom, N1628, beschuldigd van een gedeelte van haar kleedingstukken te hebben versneden en vermaakt, als 1 oude baaijen rok, waardig f 0.75; 1 oud hemd, waardig f 0.25;tesamen voor f 1.00. Zij erkend haar begane misstap en verklaard hetzelve nooit weer te doen. Zij wordt buitengelaten.

Gezien Artikel 13 van het Reglement van Tucht, luidende als volgt

dit gedeelte is niet getranscribeerd, zie voor de tekst van het artikel bij Reglementen

De Raad besluit haar te straffen met 14 dagen opsluiting, om reeden zij aanhoudend aan dergelijke misdaden zich vergrijpt en dubbele vergoeding a f 2.00.


Ten tweede verschijnt voor den Raad Gerrit Kooiman, N2667, schuldig aan desertie voor de eerste maal. Hij weet niets ter verschooning in te brengen. Men laat hem aftreden.

dit gedeelte is niet getranscribeerd, zie voor de tekst van het artikel bij Reglementen

Gezien Artikel 11 van het Reglement van Tucht,luidende als volgt

De Raad besluit den schuldige te straffen met 8 dagen opsluiting, de drie eerste en de drie laatste te water en brood, en het dragen van een onderscheidingskleed voor den tijd van 4 maanden.


Ten derde brengt men voor den Raad Margaretha Eirich N4478, beschuldigd van haar kleeding stukken te hebben verkogt, bestaande in: 1 witte voerlaken rok a f 2.05; 1 hemd a f 0.80; 2 doeken a f 0.90; 1 boezelaar a f 1.25; tesamen f 5.00. Hieraan zich hebbende schuldig verklaard wordt zij gelast af te treden.

De Raad veroordeelt haar voor acht dagen opsluiting en dubbele vergoeding a f 10.00.


De schuldigen worden weer binnengelaten, de Secretaris leest hun de geslagen vonnissen voor, waarna zij aftreeden en ter opsluiting weggebragt.

Niemand op rondvraag van den President iets meer hebbende voor te stellen, wordt de vergadering gesloten.

Aldus gedaan op dato als boven (was getekend) A. Hulst, J.F. Krieger, P. Postema, Otterbeen, Hameetman, alle Leden van de Raad, mij present, Pous.


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623