Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht te Ommerschans
Zitting van Zaturdag den 15e April 1843


De leden zijn tegenwoordig, de President opend de vergadering.

Verschijnt voor dezelve Philippus Schoonderbeek Schreinder PK N15, deserteur voor de 1e maal, geene redenen tot verschooning wetende in te brengen, laat men hem aftreden.

Gezien Artikel 11 van het Reglement van Tucht, luidende als volgt

dit gedeelte is niet getranscribeerd, zie voor de tekst van het artikel bij Reglementen

De Raad besluit den schuldige te straffen met 8 dagen opsluiting en het dragen van een distinctief pak voor den tijd van vier maanden.

Hij wordt weer binnengelaten, de Secretaris leest hem het vonnis voor en treed weer af.

Niemand op den rondvraag van den president iets meer hebbende voor te stellen, wordt de vergadering gesloten.

Aldus gedaan op dato als boven (was getekend), Notulist, J.F. Krieger, P. Postema, J. Steenbeek, Borman en Smies alle Leden van de Raad.


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623