Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht te Ommerschans
Zitting van Zaturdag den 4 Maart 1843


Alle de Leden zijn tegenwoordig. De President opend de Vergadering.

Verschijnt voor dezelve de Kolonist Lolke de Boer, N267 schuldig aan desertie voor de 2e maal. Geene reden tot verschooning wetende in te brengen, laat men hem aftreden.

Gezien Artikel 11 van het Reglement van Tucht, luidende als volgt

dit gedeelte is niet getranscribeerd, zie voor de tekst van het artikel bij Reglementen

De Raad besluit de schuldige te straffen met 14 dagen opsluiting waarvan de 3 eerst en de 3 laatste te water en brood en het dragen van een distinctief pak voor den tijd van vier maanden. Men laat hem weer binnenkomen, de Secretaris maakt het vonnis bekend, waarna hij aftreed.

Niemand op rondvraag van den President iets hebbende voor te stellen, wordt de vergadering gesloten
(was getekend), A. Hulst, J.F. Krieger, P. Postema, J. Steenbeek, Uhl, Smies en Blijstra, allen Leden van de Raad. Mij present, Pous.


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623