Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht te Ommerschans
Zitting van dingsdag 3 January 1843


Alle de Leden zijn tegenwoordig.

De President opent de vergadering, worden voor dezelve gebragt de Kolonisten Theodoor Julius Bruckner, N871 en Abraham de Jong, N778, bijde schuldig aan misbruik van sterken drank, geene redenen ter verschooning wetende in te brengen, laat men hen aftreden.

Gezien Artikel 10 van het Reglement van Tucht, luidende als volgt

dit gedeelte is niet getranscribeerd, zie voor de tekst van het artikel bij Reglementen

Na gehouden deliberatie komt de Raad overeen de schuldigen te straffen met vijf dagen opsluiting.

Men laat hen weer binnenkomen, de Secretaris maakt het vonnis bekend, waarna zij aftreden en ter opsluiting weggevoerd.

Niemand op rondvraag van den President iets meer hebbende voor te stellen wordt de vergadering gesloten.

Aldus gedaan op dato als boven
(Was getekend) A. Hulst, J.F. Krieger, P. Postema, J. Steenbeek, Boerland(?), Hanneetman en Smeet, allen Leden van de Raad.


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623