Naar het overzicht
van de maandbladenAantekeningen bij het maandblad de Vriend des Vaderlands in 1836

Weinig aantekeningen.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JANUARI 1836

pagina 53 Commissie van toevoorzigt nog over het dienstjaar 1834

De Vriend des Vaderlands, het nummer van FEBRUARI 1836

pagina 151 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van MAART 1836

pagina 234 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van APRIL 1836

pagina 324 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van MEI 1836

pagina 390 Iets over het geven van fooijen

pagina 335 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JUNI 1836

pagina 468 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

Met onder andere:

Wij mogten ons in het laatst der vorige maand verblijden over een eerste bezoek der kolonie van derzelver waardige ontwerper, Zijne Exc. den Luitenant Generaal Baron J van den Bosch, waarin zich de koloniale bevolking blijkbaar hartelijk verheugde.
Onderscheidene maatregelen zijn er bij die gelegenheid door de HoofdDirectie der Maatschappij in loco beraamd en ingesteld, welke de verdere voltooijng der kolonien ten doel hebben.

NB: Het origineel van bovenstaande stukje bevindt zich in invnr 172 scan 456. Geschreven op 23 juni 1836, dus met 'laatst der vorige maand' als tijdstip van het bezoek van Johannes van den Bosch wordt bedoeld mei 1836.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JULI 1836

pagina 498 Jaarverslag over 1835

pagina 507 In 1835 719 bedelaars opgenomen, bijna 200 meer dan in 1834. Onder deze 719 zijn er 237 die reeds vroeger in de gestichten zijn geweest. In het jaar 1834 stond de verhouding nagenoeg als 4 tot 1, in 1835 als 3 tot 1.
Vrijlating: 325 en dus 100 meer dan in 1834. 51 in krijgsdienst, de overigen zijn, hetzij ten gevolge van onze algemeene jaarlijksche voordragt, hetzij ten gevolge van bijzondere verzoeken, ontslagen.
Er zijn in 1835 slechts 14 bedelaars ontvlugt, hetgeen wederom minder is dan in voorgaande jaren, terwijl er 7 ontvlugten zijn teruggebragt.

pagina 544 Nadat de gemeenschap met de Hoofdvaart, ten merkelijken nadeele der KoloniŽn, eenen zoo geruimen tijd gestremd is geweest, bestaat er thans gegronde hoop, dat dezelve weldra weder geopend zal worden, hetwelk voor het vervolg niet alleen aanzienlijke besparing van transport-kosten, maar ook andere belangrijke voordeelen zal opleveren.
Na veelvuldige en langdurige beraadslaging, is het gebleken, dat zulks niet anders te verkrijgen was, dan door het bouwen in de Koloniale vaart, van eene nieuwe schutsluis aan den mond der Norgervaart. Hierdoor zal eene der bestaande schutsluizen in de Veenhuizer vaart komen te vervallen, doch daarentegen zal een gedeelte dier vaart, in verband met de nieuwe sluis, ook dieper moeten worden uitgegraven. De kosten van een en ander zijn nog al belangrijk, ofschoon, door de welwillendheid van het gewestelijk bestuur van Drenthe, een vierde in de kosten van de nieuwe sluis, voor rekening dier provincie is genomen. Wij betuigen daarvoor bij dezen onzen dank, even gelijk wij erkentelijk zijn voor de zorg, welke dat bestuur wel op zich heeft willen nemen, door het bouwen van de sluis onder eigen beheer en toezigt te nemen. Nopens het toekomstig gebruik der sluis, zijn door het gewestelijk bestuur gezamenlijk met ons bepalingen vastgesteld, die, van weerskanten gezet wordende uitgevoerd, alle botsingen zullen voorkomen.
Wij zien nu met verlangen het oogenblik te gemoet, waar op de weder-opening der vaart zal kunnen plaats hebben, ten einde voor de bloei der Veenhuizer KoloniŽn ook een' nieuwen tijdkring te zien aanvangen.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van AUGUSTUS 1836

pagina 602 Verslag over schoolonderwijs, godsdienst en zedelijkheid in 1835

pagina 614 Financieel verslag over 1835

De Vriend des Vaderlands, het nummer van SEPTEMBER 1836

pagina 705 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van OKTOBER 1836

pagina 767 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van NOVEMBER 1836

pagina 821 Commissie van Toevoorzigt over het dienstjaar 1835. Met ook enkele kleinere kanttekeningen die je kritisch zou kunnen noemen en waarop de permanente commissie een reactie vraagt van de directeur der koloniŽn. Die kritische kanttekeningen en de reactie erop staan op een aparte pagina.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van DECEMBER 1836

pagina 919 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn