Naar het overzicht
van de POSTDe POST van 1851, 1852 en 1853

1851
25 februari 1851
uitgaande post van 25 februari 1851 N12, invnr 690.

2 juni 1851
Uitgaande post 2 juni 1851 N6 invnr 700. Permanente commissie stuurt het contract voor de plaatsing in Veenhuizen van Hendrik Johan Stumpff.
transcriptie
4 juni 1851
Uitgaande post 4 juni 1851 N8, invnr 700. Permanente commissie reageert op een brief van de subcommissie Haarlem (bijgevoegd) over strafkolonist Pieter Bruijn.
transcriptie
31 juli 1851
Uitgaande post 31 juli 1851 N1, invnr 705 (en 984). Bepaling op het verlenen van verlof aan huisgezinnen uit de gewone kolonien die voor straf onder de arbeiders te Veenhuizen zijn overgeplaatst, aan hoofden en leden van arbeidershuisgezinnen die als zoodanig zijn opgenomen of op hun verzoek op dien voet zijn gevestigd
transcriptie
28 augustus 1851
Uitgaande post 28 augustus 1851 N6, invnr 707. Permanente commissie meldt subcommissie Haarlem dat hun kolonist Pieter Bruijn ontslagen is.
transcriptie
3 september 1851
Uitgaande post 3 september 1851 N3, invnr 708. Permanente commissie reageert op een brief van de subcommissie Haarlem (bijgevoegd) over de voormalige strafkolonist Pieter Bruijn. transcriptie
29 september 1851
Uitgaande post 29 september 1851 N2, invnr 709 (en 984). Betrekkelijk de vraag hoe met opzigt tot eenige gedetineerden en wel bepaaldelijk met een der in der tijd aan den burgerlijken regter is overgeleverd behoort te worden gehandeld na het uiteinde hunner gevangenisstraf.
transcriptie

1852
20 januari 1852 Uitgaande post 20 januari 1852 N18, invnr 717. Ontvangst van een brief van de gecommiteerde der regering over de oogziekten bij veel wezen te Veenuizen.
transcriptie
15 maart 1852
Uitgaande post 15 maart 1852 N11, invnr 720 (en 984). Tot regel gesteld dat van elke aangifte die door den Directeur der Kolonien aan den burgerlijken regter wordt gedaan aan de Permanente Commissie opzettelijke mededeling behoort te geschieden
transcriptie
13 april 1852 Uitgaande post 13 april 1852 N3, invnr 723. Brief directeur inzendende de verslagen van de raden van tucht in Veenhuizen en Ommerschans in de maand januari.. Waaronder:
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen
van den 24e Januarij 1852.
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen
van den 25e Januarij 1852.
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen
van den 27e Januarij 1852.transcriptie

transcriptie

transcriptie
20 april 1852
Uitgaande post 20 april 1852 N9, invnr 724.
Agenda: 9) Missive idem (= directeur) 10 april N978 inzendende de notulen van het verhandelde bij den Kleinen Raad in de gewone koloniŽn gedurende maart jl, houdende verzoek om (...) en om ontslag van de kolonistenkinderen (...) en G.E. Schoolbroek.
In advies, toestaan het ontslag van de kinderen (...) en G.E. Schoolbroek, (Ö)
NOG OVER BRENGEN
20 april 1852 Uitgaande post 20 april 1852 N17, invnr 724. Brief directeur inzendende de verslagen van de raden van tucht in Veenhuizen en Ommerschans in de maand maart. Waaronder:
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen
van den 22e Maart 1852.transcriptie
22 juni 1852 Uitgaande post 22 juni 1852 N2, invnr 728. Brief directeur inzendende de verslagen van de raden van tucht in Veenhuizen en Ommerschans in de maand mei. Waaronder:
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen
van den 11 Mei 1852.
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen
van den 25 Mei 1852.
- Raad van Tucht voor Arbeiders huisgezinnen bij het 1ste gesticht Veenhuizen van den 25 Mei 1852.transcriptie

transcriptie

transcriptie
23 juli 1852 Uitgaande post 23 juli 1852 N8, invnr 730. Brief directeur inzendende de verslagen van de raden van tucht in Veenhuizen en Ommerschans in de maand juni. Waaronder:
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen
van den 23 Junij 1852.transcriptie
24 augustus 1852 Uitgaande post 24 augustus 1852 N11, invnr 733. Brief directeur inzendende de verslagen van de raden van tucht in Veenhuizen en Ommerschans in de maand juli. Waaronder:
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen
van den 3 Julij 1852.
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen
van den 19 Julij 1852.transcriptie

transcriptie
5 oktober 1852
Uitgaande post 5 oktober 1852 N1, invnr 736 (en 984). Maatregelen tot keering van desertie uit de bedelaarsgestichten en afwijzing van het voorstel om het salaris der veldwachters te verhoogen alsmede om de veldwachters bij het houden van toezigt op de bijeengevoegde deserteurs met geladen geweer te wapenen
transcriptie
20 oktober 1852
Uitgaande post 20 oktober 1852 N6, invnr 737. Brief van de directeur met nummer N2754 inzendende 'Brieven &a van den Direkteur der Kolonien gedurende de maand September 1852'.

Met ondermeer:
● Nr 2411, 2 sept 1852, is Nota van het verhandelde met den Adjunct-Direkteur bij het 1e Gesticht te Veenhuizen op den 31 Augustus en den 1e september 1852, en

● Nr 2666 is Nota van het verhandelde door het lid der permanente commissie jonkheer van Hoorn van Burgh met den direkteur der kolonien op den 25 september 1852:

ē 1. De hand houden aan het verbod om varkens te houden door den winkelier de Bie en den onderwijzer Braak aan het 1e Gesticht te Veenhuizen
ē 2. Naar kolonie No 1 terugplaatsing van de bestedeling Cornelia de Jong No 339B den 9e July 1850 om desertie naar de Ommerschans verwezen.
ē 3. Den bestedeling J.C. Kerschellings die den 20eJuly jl naar de Ommerschans is overgebragt, na 6 maanden tijdsverloop weer terugplaatsen met aanmerking, dat hij pas aangekomen was toen hij zich aan wangedrag schuldig maakte.
ē 4. Het verzoek om terugplaatsing van den bestedeling C.H. Jenner No 21B, afgewezen uit hoofde zijner luiheid en onverschilligheid. Hem dit te Ommerschans doen te kennen geven.
ē 5. Terugplaatsen den bestedeling A.J. Roelofs No 1647, die uit hoofde van herhaalde desertie in September 1851 van het Gesticht te Veenhuizen naar de Ommerschans is verwezen en zich aldaar goed en zeer werkzaam gedraagt.

aantal niet genoteerd

ē 19. Afgewezen het verzoek van den arbeiderskolonist G. Burks, om in de Gewone Kolonien te mogen worden overgeplaatst.
ē 20. Den bedelaarskolonist D. Brugman op zijn verzoek, om als veldwachter, met zijne vrouw in eene hut te worden geplaatst,te kennen geven dat zulks aan de plaatselijke Directie is overgelaten, wanneer er vacatures zijn.

loopt door tot en met nr. 55,Uitgaande post 21 oktober 1852 N8, invnr 737. Brief directeur inzendende de verslagen van de raden van tucht in Veenhuizen en Ommerschans in de maand september. Waaronder:
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen
van den 14 September 1852.transcriptie
23 november 1852 Uitgaande post 23 november 1852 N4, invnr 739. Brief directeur inzendende de verslagen van de raden van tucht in Veenhuizen en Ommerschans in de maand oktober. Waaronder:
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen
van den 2 October 1852
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen
van den 23 October 1852transcriptie

transcriptie
7 december 1852 Uitgaande post 7 december 1852 N16, invnr 740. Ontvangst van een brief van de Gecommitteerde der Regering over oogziekten en verkrommingen der ledematen bij wezen in Veenhuizen.
transcriptie
9 december 1852
Uitgaande post 9 december 1852 N2, invnr 740. Doorsturen brief van de Gecommitteerde der Regering en eerste reactie, zie 7 december 1852 N16.
transcriptie
21 december 1852 Uitgaande post 21 december 1852 N2 invnr 741. Directeur zendt de Raad van Politie en Tucht voor de Gewone Kolonien van 29 november 1852.


1853
28 februari 1853
Uitgaande post 28 februari 1853 N8, invnr 745. Raden van tucht bij de gestichten te Veenhuizen en Ommerschans in de maand januari 1853, waaronder:

- Raad van Tucht voor huisgezinnen bij het 1e gesticht te Veenhuizen, 16 Januarij 1853transcriptie
12 april 1853
Uitgaande post 12 april 1853 N2, invnr 748. De permanente commissie vraagt de directeur advies over de mogelijke opvolging van Christiaan Willem Harbrecht door zoon Willem Harbrecht
transcriptie
21 april 1853
Uitgaande post 21 april 1853 N4, invnr 750. Raden van tucht bij de gestichten te Veenhuizen en Ommerschans over de maand maart 1853, waaronder:

- Raad van Tucht, voor Arbeiders huisgezinnen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen, 3 April 1853
, over oa Pieter Carel van Gemert.transcriptie
3 mei 1853
Uitgaande post 3 mei 1853 N24, invnr 751. Ontvangst stukken over Harbrecht, in advies, zie 6 mei.

6 mei 1853
Uitgaande post 6 mei 1853 N3, invnr 751. Brief van subcommissie Amsterdam gedateerd 31 maart 1853 over opvolging door Willem Harbrecht, ,advies hierover van de adjunct-directeur voor de vrije koloniŽn C. Hulst gedateerd 23 april 1853, met begeleidende brief van de directeur gedateerd 26 april 1853 en met nummer N1147.
Besluit aan de subcommissie Amsterdam te schrijven.
transcriptie
10 mei 1853
Uitgaande post van 10 mei 1853 N4, invnr 751. Ingezonden Raad van Politie en Tucht voor de Gewone KoloniŽn van 13 april 1853.

26 mei 1853
Uitgaande post 26 mei 1853 N9, invnr 753. Brief van de subcommissie Amsterdam gedateerd 14 mei 1853 dat ze akkoord gaan met de opvolging door Willem Harbrecht.
Besluit de directeur autorisatie te verlenen tot overschrijving van de hoeve.
transcriptie
7 november 1853
Uitgaande post 7 november 1853 N2, invnr 765 (en invnr 984). Bepaald dat voortaan bij de toepassing der straf van dubbele vergoeding van verwaarloosde, ontvreemde of verkochte goederen de tot aanvulling benoodigde nieuwe artikelen aan den overtreder kosteloos zullen worden verstrekt.
transcriptie
8 december 1853
Uitgaande post 8 december 1853 N4, invnr 767. Ingezonden Raad van Politie en Tucht voor de Gewone KoloniŽn van 21 november 1853.