Naar het overzicht
van de POSTDe POST van 1848, 1849 en 1850

1848
8 januari 1848
Uitgaande post 8 januari 1848 N1, invnr 601. Rapport opziener der scholen Jan Hendrik Geraets over de scholen in de vrije koloniŽn gedateerd 25 november 1847, plus brief van adjunct-directeur Coenraad Hulst hierover en met name over de controverse tussen schoolmeester De Nekker en een wijkmeester gedateerd 11 december 1847.
samenvatting
25 januari 1848
Uitgaande post 25 januari 1848 N29, invnr 602 (en invnr 984). Vaststelling Reglement op de Geneeskundige Dienst in de KoloniŽn en Gestichten der Maatschappij van Weldadigheid
transcriptie
7 februari 1848
Uitgaande post 7 februari 1848 N1, invnr 603 (en invnr 984). Aanschrijving om de Raden van Tucht bij de Gestichten aantebevelen zich bij het opleggen van straffen te onthouden van door bijeenvoeging van art. 11 en 13 van het Reglement van Tucht, meer dan eene straf van gelijke aard voor verschillende gelijktijdig begane overtredingen opteleggen
transcriptie
28 juli 1848
Uitgaande post 28 juli 1848 N3, invnr 616. Verslag van schoolbezoek door opziener der scholen Jan Hendrik Geraets, gedateerd 12 juni 1848
samenvatting
14 september 1848
Uitgaande post 14 september 1848 N9, invnr 620 (en invnr 984). Aanbeveling dat geene bedelaars kolonisten als bedienden door de zaalopzieners tot het doen van boodschappen naar elders heengezonden worden
transcriptie

1849
19 februari 1849
Uitgaande post 19 februari 1849 invnr 631. Verslag van scholenbezoek door Jan Hendrik Geraets gedateerd 30 december 1848.
samenvatting
30 maart 1849
Uitgaande post 30 maart 1849 N5, invnr 635. Den dir der kol aanschrijven om op de zedelijke en godsdienstige belangen der koloniale bevolking benevens de opvoeding der jeugd bijzonder te doen letten en door voorbeeld te doen bevorderen.
transcriptie
18 april 1849
Uitgaande post 18 april 1849 N4, invnr 637 (en invnr 984). Aanschrijving aan den Directeur der Kolonien om door de plaatsel: dir: in het algemeen en inzonderheid door die der Bedelaars gestichten te doen toezien, dat de orde bij het binnentreden en plaatsnemen in de kerken door de kolonisten niet worde gestoord,
transcriptie
9 juni 1849
Uitgaande post 9 juni 1849 N3, invnr 644. Rapport van directeur gedateerd 1 juni 1849, met bijlage Staat verdeling kinderen over zalen qua godsdienst en uitslag heimelijke visitatie jongenshemden. Zie ook 30 maart 1849 en 13 juni 1849. transcriptie
13 juni 1849 Uitgaande post 13 juni 1849, invnr 642. Brief van directeur Van Konijnenburg gedateerd 16 april 1849, met daarbij Verslag van de op den 6, 7 en 9 april achttienhonderdnegenenveertig gehouden Inspectiereis, betreffende de Geneeskundige Dienst, naar de Gestichten Veenhuizen der Maatschappij van Weldadigheid, door den Chef der Geneeskundige Dienst, gedateerd 14 april 1849. transcriptie
13 juni 1849 Uitgaande post 13 juni 1849 N16, invnr 642 (en invnr 984). Toegestaan de invoering van gymnastische oefeningen aan het 1 gesticht te Veenhuizen ten behoeve van de kleine jongens aldaar. transcriptie
13 juni 1849 Uitgaande post 13 juni 1849 N17, invnr 642. Brief aan de directeur over de zedelijkheid. transcriptie
9 juli 1849
Uitgaande post 9 juli 1849 N3, invnr 644. Brief van de directeur gedateerd 23 juni 1849 met nummer N1678 over meisjes als ziekenoppassers.
Den Directeur der Kolonien inlichten nopens de bedoeling dat van artikel 5 der aanschrijving van den 13 Junij ll. N17 betrekkelijk de oppassing der kleine zieken aan het 1e Gesticht te Veenhuizen.
transcriptie
24 juli 1849
Uitgaande post 24 juli 1849 N36, invnr 645. Diverse brieven over de uitbraak van cholera in het eerste gesticht te Veenhuizen.
De permanente commissie schrijft daarover aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.
transcriptie
26 juli 1849
Uitgaande post 26 juli 1849 N21, invnr 645. Diverse brieven over de cholera in het eerste gesticht. transcriptie
31 juli 1849
Uitgaande post 31 juli 1849 N12, invnr 646. Missive Idem (= directeur) 19 july N1930 inzendende eenen naamlijst van arbeidershuisgezinnen te Veenhuizen uit de Gewone Kolonien afkomstig en inlichting verzoekende nopens hunne registratie onder de strafkolonisten.
In advies. Zie 9 oktober 1849.

7 september 1849
Uitgaande post 7 september 1849 N1, invnr 650. Adjunct-directeur van het derde gesticht te Veenhuizen Drijber stuurt een rapport van de chef van de geneeskundige dienst over cholera in het derde gesticht.
transcriptie
9 oktober 1849
Uitgaande post 9 oktober 1849 N2, invnr 653. Brief van de directeur gedateerd 19 juli 1849 met nummer N1930, in advies gehouden op 31 juli 1849.
Den direkteur der kolonien schrijven nopens de registratie onder de strafkolonisten van eenige arbeidershuisgezinnen te Veenhuizen uit de gewone kolonien afkomstig.
transcriptie
7 november 1849 Uitgaande post 7 november 1849 N11, invnr 655. Brief van de directeur gedateerd 1 november 1849 met nummer N2908, met als bijlage een brief van adjunct-directeur van de Ommerschans Adrianus Hulst gedateerd 29 oktober 1849, over schoolmeester Hoogstra. De stukken worden in handen van dominee Ruitenschild gesteld. Zie 12 november
transcriptie
12 november 1849
Uitgaande post 12 november 1849 N6, invnr 655. Dominee Ruitenschild doet rapport over kwestie schoolmeester Hoogstra. De permanente commissie besluit hem een halve maand te schorsen.
transcriptie
27 november 1849
Uitgaande post 27 november 1849 N21, invnr 656 (en 984). Besluit nopens de bediening der waterhuisjes te Veenhuizen en te Ommerschans. transcriptie

1850
5 februari 1850
Uitgaande post 5 februari 1850 N3, invnr 661. Brief directeur inzendend de Raad van Politie en Tucht voor de Gewone Kolonien van 14 januari 1850.
Plus besluit hierover door permanente commissie.
gedeeltelijke
transcriptie
19 februari 1850
Uitgaande post 19 februari 1850 N4 invnr 663. Raden van tucht bij de gestichten te Veenhuizen en Ommerschans in de maand januari 1850, waaronder:


- Raad van Tucht voor Arbeiders Huisgezinnen te Veenhuizen Eerste Gesticht, Zitting van den 5de Januarij 1850

transcriptie
19 februari 1850
Uitgaande post 19 februari 1850 N11 invnr 663. Nog een brief van de permanente commissie over de Raad van Politie en Tucht van 14 januari 1850.
19 februari 1850 Uitgaande post 19 februari 1850 N30 invnr 663.De Gecommitteerde der Regering zendt in 3 reglementen van tucht met zijn aanmerkingen.

19 maart 1850
Uitgaande post 19 maart 1850 N5, invnr 665. Brief van Nicolaas Beun gedateerd 9 maart 1850 dat hij wil trouwen met de wees in Veenhuizen Elisabeth Nacht. Wordt door de permanente commissie naar de directeur der koloniŽn gestuurd voor advies. Zie 16 april 1850 transcriptie
9 april 1850
Uitgaande post 9 april 1850 N5, invnr 667. Brief directeur gedateerd 28 maart 1850 inzendend de Raad van Politie en Tucht voor de Gewone Kolonien van 21 maart 1850.
Plus besluit hierover door permanente commissie.

16 april 1850 Uitgaande post 16 april 1850 N16, invnr 668. Brief van de directeur gedateerd 3 april 1850 met nummer N896 over de wens van kolonist Nicolaas Beun en de wees Elisabeth Nacht een huwelijk aan te gaan, waarbij hij een brief van Beun gedateerd 9 maart 1850 terugstuurt, plus besluit van de permanente commissie geen toestemming te geven.
transcriptie
16 april 1850 Uitgaande post 16 april 1850 N23, invnr 668. Brief van de directeur inzendende verslagen van de raden van tucht te Veenhuizen en Ommerschans, waaronder
- Raad van Tucht voor Weezen, vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen
van den 2e Maart 1850
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen van den 16e Maart 1850
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht Veenhuizen
van den 23 Maart 1850transcriptie

transcriptie

transcriptie
4 mei 1850
Uitgaande post 4 mei 1850 N25, invnr 669. Over van Toorn Vrijthof die iets met kolonistendochter Laponder zou hebben uitgespookt.

22 mei 1850
Uitgaande post 22 mei 1850 N3, invnr 670. Brief van de directeur inzendende verslagen van de raden van tucht te Veenhuizen en Ommerschans, waaronder
- Raad van Tucht voor Weezen, vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen
van den 6e April 1850.

- Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten bij het 1e Gesticht Veenhuizen, 6 April 1850transcriptie

transcriptie
4 juni 1850
Uitgaande post 4 juni 1850 N10, invnr 671. Brief directeur gedateerd 25 mei 1850 inzendend de Raad van Politie en Tucht voor de Gewone Kolonien van 16 mei 1850.
Plus besluit hierover door permanente commissie.

14 juni 1850 Uitgaande post 14 juni 1850 N1, invnr 671. Brief van de directeur gedateerd 25 mei 1850 met nummer N1421, waarbij hij inzendt een door hem ontvangen brief van de administratie der Stadsbestedelingen te  Amsterdam om inlichtingen aangaande het verzoek van den kolonist N. Beun om toestemming tot het aangaan van een huwelijk met de ontslagen wees E. Nacht, welke brief door de permanente commissie wordt beantwoord.
transcriptie
18 juni 1850
Uitgaande post 18 juni 1850 N7, invnr 670. Raden van tucht bij de gestichten te Veenhuizen en Ommerschans in de maand mei 1850, waaronder
-
-
- Raad van tucht voor Arbeiders huisgezinnen te Veenhuizen Eerste gesticht, Zitting van den 30 Mei 1850

transcriptie
2 juli 1850 Uitgaande post 2 juli 1850 N6, invnr 673. Brief van de Regenten over de Stadsbestedelingen te Amsterdam gedateerd 24 juni verzoekende toestemming te verleenen tot het huwelijk van den Gew. kol N. Beun met de ontslagen wees E. Nacht, met antwoord daarop van de permanente commissie.
transcriptie
9 juli 1850 Uitgaande post 9 juli 1850 N7, invnr 673. Extra brief over de Raad van Politie en Tucht voor de Gewone Kolonien van 16 mei 1850.
17 juli 1850
Uitgaande post 17 juli 1850 N18, invnr 675. Raden van tucht bij de gestichten te Veenhuizen en Ommerschans in de maand juni 1850, waaronder:
-
-
- Raad van Tucht voor Arbeiders Huisgezinnen bij het eerste gesticht te Veenhuizen, Zitting van den 10 Junij 1850

transcriptie
15 augustus 1850 Uitgaande post 15 augustus 1850 N29, invnr 676. Brief van directeur Van Konijnenburg aan de permanente commissie gedateerd 22 juli 1850, met vier bijlagen te weten A) afschrift Raad van Toezicht Wilhelminaoord van 15 juli 1850, waarbij hoort een brief van Elisabeth die echter elders in het archief zit; B) Raad van Policie en Tucht in de gewone koloniŽn van 15 juli 1850; C) brief van adjunctdirecteur Rensing van Veenhuizen-1 aan directeur Van Konijnenburg van 15 juli 1850; D) Brief van adjunctdirecteur Rensing van Veenhuizen-1 aan directeur Van Konijnenburg van 17 juli 1850.
Permanente commissie schrijft hierover aan directeur en aan Regenten over de Stadsbestedelingen te Amsterdam.
transcriptie
15 augustus 1850 Uitgaande post 15 augustus 1850 N29a, invnr 676. Besluit permanente commissie over de Raad van Policie en Tucht in de gewone koloniŽn van 15 juli 1850;
22 augustus 1850 Uitgaande post 22 augustus 1850 N2, invnr 677. Brief directeur gedateerd 9 augustus 1850 inzendend supplement bij de Raad van Policie en Tucht in de gewone koloniŽn van 15 juli 1850;
22 augustus 1850 Uitgaande post 22 augustus 1850 N3, invnr 677. Brief van de directeur inzendende verslagen van de raden van tucht te Veenhuizen en Ommerschans, waaronder
- Raad van Tucht voor Weezen, vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen
van den 16 Julij 1850
transcriptie
23 augustus 1850 Uitgaande post 23 augustus 1850 N15 en 23 augustus N16, invnr 677. Respectievelijk het toestaan en het niet-toestaan van terugplaatsing uit de strafkolonie naar de gewone kolonie. Vermoedelijk is Faber van Riemsdijk even langs geweest op de kolonie. Inclusief de brieven van strafkolonisten waarin ze om hun vrijheid verzoeken.

3 september 1850 Uitgaande post 3 september 1850 N8, invnr 678. Brief van de regenten over de stadbestedelingen te Amsterdam over hun ondervraging van Elisabeth Nacht.
Permanente commissie stuurt de brief door naar de directeur om Nicolaas Beun nogmaals te ondervragen.
transcriptie
17 september 1850 Uitgaande post 17 september 1850 N8, invnr 679. Brief van de directeur inzendende verslagen van de raden van tucht te Veenhuizen en Ommerschans in de maand augustus, waaronder
- Raad van Tucht voor Weezen, vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen
van den 24 Augustus 1850.
- Raad van Politie en Tucht van Arbeiders huisgezinnen te Veenhuizen 1 Gesticht, Zitting van den 17 Augustus 1850transcriptie

transcriptie
24 september 1850 Uitgaande post 24 september 1850 N5, invnr 679. Over de krankzinnigheid van kolonistendochter Verra.

26 september 1850
Uitgaande post 26 september 1850 N14, invnr 679. Brief van de directeur gedateerd 19 september 1850 met nummer N2638, rapporterende nopens de ondervraging van den Gew kol N. Beun aangaande zijne ongeoorloofde gemeenschap met de ontslagen wees E. Nacht, met bijgevoegd een brief van Elisabeth Nacht  en een brief van de adjunct-directeur voor de vrije koloniŽn Coenraad Hulst.
Permanente commissie neemt dit voor notificatie aan.
transcriptie
8 oktober 1850 Uitgaande post 8 oktober 1850 N14, invnr 680. Over de krankzinnigheid van kolonistendochter Verra.

8 oktober 1850 Uitgaande post 8 oktober 1850 N18, invnr 680. Over een bedelaarskolonist die een andere heeft verwond, maar in de kantlijn staat 'zie sterften'.

16 october 1850 Uitgaande post 16 october 1850 N17, invnr 681. Over de krankzinnigheid van kolonistendochter Verra.

22 oktober 1850 Uitgaande post 22 oktober 1850 N7, invnr 681. Brief van de directeur inzendende verslagen van de raden van tucht te Veenhuizen en Ommerschans, waaronder
- Raad van Tucht voor Weezen, vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen
van den 28 September 1850 .
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen van den 30 September 1850.transcriptie

transcriptie
22 oktober 1850 Uitgaande post 22 oktober 1850 N13, invnr 681. Brief directeur gedateerd 12 september 1850 inzendend de Raad van Politie en Tucht voor de Gewone Kolonien van 30 augustus 1850.
Plus besluit hierover door permanente commissie.

22 october 1850 Uitgaande post 22 october 1850 N18, invnr 681. Over de krankzinnigheid van kolonistendochter Verra.

5 november 1850 Uitgaande post 5 november 1850 N26, invnr 682. Over de krankzinnigheid van kolonistendochter Verra.

8 november 1850 Uitgaande post 8 november 1850 N14, invnr 683. Over de krankzinnigheid van kolonistendochter Verra.
19 november 1850 Uitgaande post 19 november 1850 N14, invnr 684. Brief van de directeur inzendende verslagen van de raden van tucht te Veenhuizen en Ommerschans, waaronder
- Raad van Tucht voor Weezen, vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen
van den 19 October 1850..transcriptie
10 december 1850 Uitgaande post 10 december 1850 N11, invnr 685. Over de krankzinnigheid van kolonistendochter Verra.

13 december 1850 Uitgaande post 13 december 1850 N2, invnr 685. Over de krankzinnigheid van kolonistendochter Verra met rekening van de stad Leiden die voor haar opname moet betalen.

24 december 1850 Uitgaande post 24 december 1850 N3, invnr 686. Brief van de directeur inzendende verslagen van de raden van tucht te Veenhuizen en Ommerschans in de maand november 1850, waaronder

- Raad van Tucht voor Weezen, vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen
van den 6e November 1850, eerste zitting.
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen van den 6e November 1850, tweede zitting
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht Veenhuizen
van den 20 November 1850.
- Raad van Tucht voor Weezen, vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen
van den 21 November 1850.
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen van den 29 November 1850

- Raad van Tucht voor Arbeiders huisgezinnen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen
Zitting van den 28 November 1850
transcriptie

transcriptie

transcriptie

transcriptie

transcriptie


gedeeltelijk
24 december 1850 Uitgaande post 24 december 1850 N5, invnr 686. Brief directeur gedateerd 14 december 1850 inzendend de Raad van Politie en Tucht voor de Gewone Kolonien van 9 december 1850.
Plus besluit hierover door permanente commissie.

24 december 1850
Uitgaande post 24 december 1850 N8, invnr 686. Brief directeur gedateerd 14 december 1850 met nummer N3535, met bijgevoegd (zit er niet meer bij) brief van rabbi Jacobson die klaagt over kolonist Spier. Wordt 27 december 1850 behandeld.
transcriptie
27 december 1850
Uitgaande post 27 december 1850 N5, invnr 686.Als reactie op brief directeur van 12 december 1850, zie bij 24 december 1850, besluit de permanente commissie: Den Directeur der kolonien te kennen geven dat wanneer den gewone kolonist S.L. Spier door zijne gedragingen jegens den leeraar de minste aanstoot of ergernis geeft hij voor den Raad van Tucht behoort gebragt te worden. transcriptie