Naar het overzicht
van de POSTDe POST van 1844

januari 1844
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 284 scan 084: Er is in Kralingen in het water een lijk gevonden. Betreft Mathijs Pieter Vervel uit Dordrecht die op 20 maart 1835 uit die stad is vertrokken met veel geld, onder meer een 5% obligatie van f 1000,-- ten laste van de Maatschappij van Weldadigheid. Dat geld en die waardepapieren zijn niet aangetroffen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 284 scan 191: Bestelling van goederen voor de winkel.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 284 scan 242: Het gereformeerd Armbestuur van St. Johannesga wil de Maatschappij van Weldadigheid de aan K.H. de Graaf geleende geneeskundige hulp en transportkosten ad f 7,50 niet terug betalen. Men klimt in de pen en allerlei instanties worden ingeschakeld.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 284 scan 361: Hermanus Oostvogels, wegens wangedrag uit de militaire dienst ontslagen, is teruggebracht naar Ommerschans.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 284 scan 391: Assistent schrijver van Ravenstein had met van der Put afgesproken voor diens vertrek F 10 extra op diens rekening te zetten om dat dan daarna te delen. Helaas ging dit mis en is van R. gestraft. Hij probeert nu gedeeltelijk daar onder uit te komen door te beweren dat het geen misdaad maar een poging daartoe was, en dat is in het reglement niet onschreven.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 284 scan 591: Voorstel van de dokter in Veenhuizen tot een chirugische ingreep - het afzetten van een been Frans Blanke.
vermelding
27 januari 1844 Uitgaande post permanente commissie 27 januari 1844 N11, invnr 548. Over de amputatie bij Frans Blanke. In de kantlijn is bijgeschreven: zie art 6 der instructie van 25 Sept 1833 N1 en 22 Nov 1837 N3
transcriptie

februari 1844
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 285 scan 013: Over Marietje Rooks.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 285 scan 058: Verzoek om ontslag wordt afgeraden omdat hij geneeskundige hulp nodig heeft.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 285 scan 089: Verzoek om te trouwen wordt afgewezen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 285 scan 340 en daaromtrent: Bezwaren vd Kamer van Koophandel tegen de fabrieken van de Mij.
februari 1844 Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 286 scan 015: Douwe van Steenwijk.


Ingekomen post invnr 286 scans 234-236: Onderzoek door Van Konijnenburg, gedateerd 30 december 1843 met nummer N3631, naar aanleiding van de hierna bijgevoegde anonieme brief.
transcriptie

Ingekomen post invnr 286 scans 236-238: Anonieme brief van een ontslagen bedelaar over 'zaalmajoors' die bedelaars dwingen koffie te kopen en over handel drijven in de zalen. Zie hieronder:
transcriptie
20 februari 1844 Uitgaande post 20 februari 1844 N8, invnr 549. Besluit over de rapportage van de directeur (scan 234-236, 30 december 1843) over de anonieme klacht van een ex-bedelaar van 10 november 1843.
transcriptie

Ingekomen post invnr 286 scan 303-304. Brief van adjunct-directeur voor de vrije koloniŽn Hulst gedateerd 27 oktober 1843 met onder meer:

Ik heb van den Algemeenen Magazijnmeester en winkelier Lindeman den nevensgaanden brief ontvangen, houdende klagte tegen den winkelier Montanus, over het niet ter leen willen afgeven van eene genoegzame hoeveelheid olie aan den winkelier Kremer en voorstel, om den winkelier Montanus daarvoor te straffen, met inhouding van een weeksalaris, berekend op f 10.--.
De winkeliers is het meermalen ernstig aangezegd, om elkander in tijd van nood met winkelgoederen, bijtestaan, hetgeen van het uiterste belang is in het algemeen, en inzonderheid thans, nu het met de leverantie van de winkelwaren niet zoo geregeld gaat, en kan ik mij dus met het gedane voorstel zeer goed vereenigen, zoo dat ik den onderdirecteur van kolonie N2 met de inhouding zal belasten; nadat ik van UwEd zal hebben vernomen, of deze maatregel ook de goedkeuring van UwEd wegdraagt.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 286 scan 338: Anna Jacoba Funcke is zwanger van Christoffel Vogelzang.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 286 scan 368: Pleidooi om geen jongelui op een (landbouwkolonie-)hoeve te plaatsen die zonder toestemming getrouwd zijn en de daarop staande straf in Ommerschans hebben uitgezeten, en de regelgeving daaromtrent aan te scherpen.
Met op scan 371: Door onzedelijke omgang met kolonistenzoon Leendert Hartog is kolonistendochter van Putten zwanger geraakt en opgezonden naar Ommerschans. Daarom willigt de directeur het verzoek van de vader van de jongen om zijn hoeve op zijn zoon over te schrijven niet in.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 286 scan 600: Boekhouder H.J.A. MorriŽn : voorouder van Adriaan MorriŽn, dichter?


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 286 scan 612: De voormalig bedelaarskolonist Jan Izaac du Crocy werkte in de kolonie als wolpluizer, maar in zijn vrije tijd schreef hij particuliere brieven voor kolonisten in problemen.


maart 1844
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 287 scan 004: Subcommissie van corresponderende leden is opgeheven.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 287 scans 049-050: Smederij van VH naar OS.

6 maart 1844
Uitgaande post 6 maart 1844 N25, invnr 550. Permanente commissie stelt besluit over directeur Drinkwater.van de stoomspinnerij uit
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 287 scan 110: Was eerst ondergebracht in het Eerste Gesticht te Veenhuizen. Verzoek om ontslag en ondersteuning voor terugkeer naar Amsterdam.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 287 scan 114 en 116: De Hes heeft een paar honderd gulden met de postillion verstuurd, maar dat is zoekgeraakt!


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 287 scan 193: Brief van Willem der Nederlanden .


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 287 scan 242: Voor mij onduidelijk deel van een contract waarin o.a. een hypotheek op alle gebouwde goederen wordt genoemd.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 287 scan 273: Een Duitse brief


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 287 scan 279: Bijdrage van de subcommissie Batavia (Nederlandsch IndiŽ) via het bijkantoor (Factorij) van de Nederlansche Handel Maatschappij in Batavia en hun hoofdkantoor in Amsterdam aan de Maatschappij van Weldadigheid in Nederland.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 287 scan 287: Dirk Rams is ondergebracht in het Kindergesticht in Veenhuizen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 287 scan 495: Een aanklacht t.a.v de subcommissies??


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 287 scan 559: Een hilarische zin: Dat op dezen en op de Redekers in het algemeen alleenlijk aan te merken viel en nog valt, dat zij het ongeluk hebben steeds vele hangmatten en hemdem te behoeven, hetwelk een familiezwak schijnt te zijn.
maart 1844
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 288 scan 038: Hulst vraagt een kleine beloning voor degenen die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij het blussen van de brand, die waarschijnlijk is ontstaan door iets brandends door een gat in de deur bij de provoost naar binnen te werpen. Men heeft tot nog toe op niemand presumptie.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 288 scan 056: Hedrik Hofste, de molenaarszoon die indertijd door een ongeluk zijn arm in de molen heeft verloren en in Veenhuizen bij de onderdirecteur buiten op het gereedschapshok was geplaatst moet nu in de bezuiniging delen, is zijn baan kwijt en loopt nu ledig.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 288 scan 188 en eerder en later: Staat van goederen in de magazijnen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 288 scan 556: Overzicht van wat er allemaal in voorraad is


april 1844
Ingekomen post invnr 289 scan 221 en verder: Verslag van de directeur over Veenhuizen, gedateerd 14 maart 1844 met nummer N788, aan de permanente commissie, door de pc eropgeschreven 9 april 1844 N7,

met ook fragmenten over proefnemingen met de stoomspinnerij op scan 230-231transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 289 scan 322: Franciscus Henricus Johannes van der Hoop laat per codicil aan de koloniŽn Ommerschans en Veenhuizen van de Maatschappij 200 gulden na om ten behoeve van de kolonisten aldaar boeken van het Nieuwe Testament aan te schaffen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 289 scan 398: Interessante maandspecificatie van kosten gemaakt in Veenhuizen, waaronder die 'wijn tot verkwikking der zieken'.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 289 scan 406: Mooie specificatie van gemaakte en begrote kosten in enkele maanden van 1844 in de Katoenspinnerij Veenhuizen, met o.a. salarissen van personeel en leveranciers van allerlei spullen en materialen.
april 1844
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 290 scan 004: Een huwelijkskandidaat als voorwerp?!


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 290 scan 017: Kolonistengezin met hoge verwachtingen bij aankomst uit Amersfoort: 3 koeien, gewoon brood en een veeren bed.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 290 scan 032: Medisch verslag over beenziekte F. Blankers, met verwijzing naar besluit pc.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 290 scans 053-078. 26 pagina's 'AuszŁge aus den Districtsprotocollen, ingleichen Berichte und Vorschlšge aus den Districten des Mecklenburgischen patriotischen Vereins. In Grundlage des protocolls der am 4ten Juli in GŁtrow abgehaltenen haupt-Versammlung'.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 290 scans 079-139: Duits boek


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 290 scans 143 tot/met 224: Kadastrale beschrijving bezittingen: Interessant!!
Waarbij scan 143-144 = Veenhuizen-3.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 290 scan 170: Tot op de halve cent nauwkeurig!


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 290 scan 255: Over begrotingen muziekkorpsen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 290 scans 345 en daaromheen: Ruzie of van Willemsoord naar VH vervoerde aardappelen nu door de schuld van eerstgenoemde of laatstgenoemde verrot zijn.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 290 scan 538: Amputatie van een been met alle details.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 290 scan 556: Over de familie der Nederlanden.


Ingekomen post invnr 290 scans 683-685. Brief van de directeur, gedateerd 8 februari 1844 en met nummer N431, aan de permanente commissie over de tekorten op de verantwoordingen in Veenhuizen
transcriptie

mei 1844
Ingekomen post invnr 291 scan 355 en verder. Brief van de directeur, gedateerd 16 februari 1844 en met nummer N507, aan de permanente commissie over directeur Drinkwater van de stoomspinnerij met als bijlagen twee brieven van onderdirecteur van de stoomspinnerij Steenbeek en twee van de adjunct-directeur van het derde gesticht Sikke Berends Drijber
transcriptie28 april 1844 Ingekomen post invnr 292 scans 023-024: Brief directeur over de opvolging van de overleden Van Wolda.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 292 scan 140: Er moet een apotheker en een paard bijkomen.


Ingekomen post invnr 292 scan 150. Brief van de directeur, gedateerd 9 mei 1844 en met nummer N1297, aan de permanente commissie, waarin hij pleit voor de vrijlating van de jongens Leloux, door de pc opgeschreven 21 mei 1844 N11
transcriptie
10 mei 1844
Uitgaande post 10 mei 1844 N7, invnr 552. Besluit tot ontslag van directeur Drinkwater van de stoomspinnerij.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 292 scan 247: Handel met Engeland.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 292 scan 342: Aanhouden van een huwelijksverzoek.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 292 scan 346: Bedenkingen tegen voorgenomen huwelijk.

18 mei 1844
Ingekomen post invnr 292 scans 350-355: Advies van de directeur en de adjunct-directeur of de bestedeling Anthonij de Ronde na zijn huwelijk een woning van de Maatschappij moet krijgen.

6 mei 1844
Ingekomen post invnr 292 scans 441-444: Levensgevaarlijke bedelaars kolonist in Veenhuizen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 292 scan 500: Engelse contacten oa. met de Rothschild.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 292 scan 502: Bestelling van katoen en garen oa uit Engeland.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 292 scan 518: Contacten met Java.


juni 1844 Ingekomen post invnr 293 scans 135-139. Over Amsterdamse stadsbestedelingen die na ontslag weer terug gebracht zijn.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 293 scan 323: Wat een prachtige omschrijving van het weer in mei 1844.

12 juni 1844
Uitgaande post 12 juni 1844 N9, invnr 553. Miss. ontslagen bed. kol. Wendelgelt 4 junij eenige ongeregeldheden mededeelende -> In handen van den dir der kol. om een bepaald onderzoek te doen. Zie invnr 294 scan 448 en verder.
transcriptie

Ingekomen post invnr 293 scans 412-430: Zakboekje Grietje Lutkenhuis wees PK23.
vermelding

juli 1844 Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 294 scan 052: Dokter Schunlau heeft het moeilijk!


Ingekomen post invnr 294 scans 448-449. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 6 juli 1844 en met nummer N1793, aan de permanente commissie, over de klachten ingebracht door ex-bedelaarskolonist Wendelgelt, door de pc opgeschreven 16 july 1844 N4 (vast en zeker ter notificatie)
Met bijgevoegd scans 451-452. Brief van ex-bedelaarskolonist Pieter Wendelgelt, gedateerd 4 juni 1844, over de onzedelijke toestanden op het tweede gesticht te Veenhuizen waaraan personeelsleden zich schuldig maken, door de pc bijgeschreven 12 junij 1844 N9.transcriptie


transcriptie
25 juli 1844 Uitgaande post 25 juli 1844 N3, invnr 554 (en invnr 982). Verbod aan de gewone kolonisten om hunne zonen die zich vrijwillig in militaire dienst hebben begeven, naderhand weder bij zich te nemen met bedreiging van straf, en dat de beschikking op de te dien einde aan de Permanente Commissie gerigte adressen door de jonge lieden buiten de kolonien zal behooren te worden afgewacht.
transcriptie
30 juli 1844 Ingekomen post invnr 294: Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 30 juli 1844 en met nummer N2033, aan de permanente commissie, met inzending van een kopietje van een schoolbezoek te Veenhuizen (waarschijnlijk het eerste schoolbezoek na de dood van Van Wolda) door Jan Hendrik Geraets, door de pc bijgeschreven '3 Aug 1844 N13
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 294 scan 786: De kosten voor de verpleging worden maar al te graag afgewenteld


augustus 1844
Ingekomen post invnr 295 scan 222-226: Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 31 juli 1844 en met nummer N2048, aan de permanente commissie over een ongeluk in de stoomspinnerij, door de pc bijgeschreven '6 Augustus 1844 N15', met bijgevoegd
- kopie van een brief (Copie N409) van de directeur der katoenspinnerij aan directeur Van Konijnenburg waarin hij melding maakt van het ongeluk,
- kopie van een brief (Copie N2046) met de ractie van directeur Van Konijnenburg aan de directeur van de katoenspinnerij,
- kopie van een brief (Copie N2047) van directeur Van Konijnenburg aan de H.H. Neetenburg, Nering Bogel & Co te Deventer of ze meteen willen komen.
Zie ook scan 402-403.
transcriptie

Ingekomen post 1nvnr 295 scans 230-231. Kopie van een brief van J. Wind aan heren Mijnlieff te Nieuwerkerk dat hij zijn vordering op de Maatschappij aan hen overdoet om een schuld te dekken.
transcriptie volgt

Ingekomen post invnr 295 scans 402-403: Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 9 augustus 1844 en met nummer N2125, aan de permanente commissie over het herstel van de stoomspinnerij na het ongeluk. Zie ook scans 222-226.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 295 scan 412: Het gezin Andries is gedeserteerd en heeft nogal wat meegenomen: niet alleen wat lakens en dekens maar ook nog 2 stoelen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 295 scan 427: Brief over bode Meulemans die terwijl hij kinderen moet begeleiden zich te buiten gaat aan sterke drank. Zie ook scan 848.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 295 scans 464-468: Welke Amsterdamse jongeren wel of niet met verlof mogen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 295 scan 562: Over de deserteur Hest die 'als een door en door gevaarlijk wezen bekend staat'.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 295 scan 569: Kolonist Singelenberg wordt voorgedragen voor een woning ondanks het feit dat hij in het verleden de adjunct directeur met een mes heeft gestoken.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 295 scan 848: Er is enige onenigheid over het al of niet slechte gedrag van H. Meulmans, die kinderen begeleidt naar Amsterdam. Hij gaat zich wel eens te buiten aan sterke drank, maar de een vindt dat hij wel degelijk waarschuwt als meisjes de neiging hebben de verkeerde kant op te gaan, maar Jacob de Jonge, President van de subcommissie Meppel, heeft 'verleden jaar, in bijwezen van eenige andere Heeren, wandelende langs den straatweg, buiten die stad, zich verregaande geŽrgerd over het onzedelijk en grof vuile, ja liederlijk, gedrag van den bedoelden geleider van Amsterdamsche kinderen'.
Met op scan 850: Als gevolg van de bedoeling om H. Meulmans 'hoegenaamd met geene koloniale diensten meer te belasten', kunnen een aantal kinderen niet met verlof naar Amsterdam worden gezonden.  Zie ook scan 427.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 295 scan 861: Sergeant P.A.S. Nabben heeft een toelage gekregen (weet ik uit vorige brieven) en wordt ontslagen, waarbij hij kennelijk al zijn huisraad heeft meegenomen of verkocht. Hij heeft zich 'zeer brutaal gedragen en beledigende en onvoegzame uitdrukkingen omtrent het Bestuur Der Maatschappij gebeesigt in tegenwoordigheid van den Magazijnmeester Hulsebos en Boekhouder MorriŽn,' schrijft kapitein Thonhauser.
Met op scan 862 e.v.: Hier een opsomming van het huisraad ad F. 89,56-1/2 dat Sergeant Nabben bij zijn aankomst in 1839 heeft ontvangen.


september 1844
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 296 scan 025: Gedenkpenning voor Van den Bosch.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 296 scan 066: Reis met de spoortrein.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 296 scan 266: Er is brand geweest aan de Prot.kerk: Nieuw getimmerte 60 guldens.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 296 scan 331 en omliggende: Een geneeskundig verslag met veel details over de ziekten en soms de behandeling en vervolg.
Met op scan 332: Een jongen van 10 jaren nam ik onder behandeling met gehele versterving der mannelijke roede, de oorzaak daarvan wilde hij niet verhalen (waarschijnlijk had hij een eindje touw om hetzelve gebonden gehad) Een vervolgens een verhaal over de behandeling.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 296 scan 342: Lijst met verschillende beroepen en betrekkingen waarmee mannelijke weezen en vondelingen werden bezig gehouden, met ook aantallen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 296 scan 371: Betreft een gedenkpenning voor Johannes van den Bosch.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 296 scan 522: Gezondheidstoestand van de bewoners van de gestichten wordt toegelicht.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 296 scan 529: Smeekbrief van hoog literair niveau.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 296 scan 709: Verzilvering van Coupons toebehorende aan Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 296 scan 753: Open sollicitatie wegens kommervolle omstandigheden.


oktober 1844
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 297 scan 008: Een brigadier en een marechause hebben moordenaars opgespoord en worden voorgedragen voor extra beloning.
Met op scan 011: Cornelis Haeck, brigadier, is kennelijk enkele ontwerpers, telenaars en ronddragers op het spoor gekomen. De voorgaande documenten die Haeck prijzen, doen vermoeden dat hij iets zeer goeds heeft gedaan. Het is allemaal geheim of vertrouwelijk.
Ik vermoed dat er een pamflet is gemaakt (door politiemensen?) dat onwelgevallig is.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 297 scan 551: De aanbiedingsbrief door van Konijnenburg van een nota van Drijber, 'in welk rapport door overvloedige daadzaken en andere bewijzen, de logentaal der requestranten zoo ik vertrouw, voldoende wordt aan het licht gebragt.'
Met op de scans 553 t/m 559: De Nota van inlichtingen met alle namen en misdragingen bij het voorgaande, geschreven door Drijber.

18 oktober 1844
Uitgaande post 18 oktober 1844 N12, invnr 558 (en invnr 982). Bepaling omtrent de straf voor bedelaarskolonisten, die ten tweede male door den Raad van tucht wegens overtreding schuldig worden bevonden.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 297 scan 644: 6 dagen in de week wortelen met aardappelen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 297 scan 669: Een ontslagverzoek, ondertekend door W.J. Longeon, Professeur de Calligraphie.


november 1844
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 298 scan 258: Boekpagina over guano


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post  invnr 298 scan 399: Dat men hier niet kan begrijpen hoe de op den 1e dezer maand van hier afgehaalde wees H.L. de Visser N531. in eenen alleronzindelijksten toestand, met ongedierte behebt en als het ware met lompen bedekt, in Haarlem is kunnen aankomen, daar men zich in gemoede overtuigd houdt, dat hij zindelijk, rein en met naar zijnen stand behoorlijke kleederen van hier vertrokken is.
Er wordt wel gezegd dat de onderdirecteur in het belang der Maatschappij 'het lakensch buis dat de Visser in augustus j.l. nieuw gekregen had, maar ook dit slechts alleen, zonder iets anders, bij zijn vertrek weder teruggenomen werd, met enige mindere waarde dan hetzelve aan hem verstrekt was, om het weder aan een ander te kunnen overdragen'.
De Visser had wel voor zijn vertrek aan een paar zijner medekwekelingen zijn tweede hemb, paar kousen en broek willekeurig present gedaan.

6 november 1844 Uitgaande post 6 november 1844 N3, invnr 559. Reactie op de raad van politie en tucht in de gewone kolonien van 17 oktober 1844.

7 november 1844 Uitgaande post 7 november 1844, invnr 559. Domicilie van onderstand-onderzoek bedelaarskoloniste 1456, Chatharina Holtenkerk, geb 1825 te Groningen.
- idem, bedelaarskolonist(e) 2162,  Jantje Mulder, geb. 1823 te Groningen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 298 scan 487: Deze 25e Oogst in de KoloniŽn, die, helaas, ook de laatste was welke haar stichter beleefde, heeft den allerbesten van 1840, nog met ongeveer een vierde gedeelte overtroffen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 298 scan 494: J. Schenk, een zeer gevaarlijk sujet vroeger wegens brandstichting te Ommerschans ook reeds in handen van de justitie geweest.

12 november 1844 Uitgaande post 12 november 1844 N22, invnr 559. Brieven ed van de Directeur der KoloniŽn gedurende de maand September 1844, ingezonden op 2 oktober 1844.
Waaronder:
- aan Th Ainsworth te Nijverdal, 2e September 1844, N2343, over levering van imitatiekatoen en ontvangst van hemden
- aan A. van Hoboken en Zonen te Rotterdam, 2 september, N2344, over garens uit Engeland.
- aan de permanente commissie, 2 september, N2345, over bovenstaande brieven.
- aan C. Hulst, 2 september, N2346. Over afrekening met de kolonisten per 1 juli jl. En dat in plaats van het gezin van Lutkenhuis dat wordt aangewezen van Barend Brugge, de Rijp, wat nu onder de bestedelingen, No 77B, is ingeschreven.
Verder uit Schiedam in plaats van de ontslagen G. Lam (?) een zoontje van zekeren H. Bokhout, ingeschreven onder de bestedelingen met 337B. Plus resolutie van PC dat de bestedeling 1005B J. Sacht met verlof mag.
- aan Directeur der katoenspinnerij, 3 september, N2350. Over katoen
- aan de permanente commissie, 3 september, N2351. Verslag der op gisteren plaats gehad hebbende uitbesteding der RC kerk en pastorij.
- Circulaire adjunct-directeuren, 3 september. Over mandaten
- aan de permanente commissie, 3 september. Over mandaten
- aan de permanente commissie, 3 september, afschrift brieven directeur over augustus.
- aan Poelman. De kwekeling J. Pikett (niet in kolfile) No 362 te Wateren, wegens ongezeggelijkheid hier niet wel kunnende zijn, zal deze week naar het 1e Gesticht worden teruggezonden.
- aan Instituut te Wateren, Overeenkomstig het besprokene heden morgen, autoriseer ik UwEd om den kweekeling J. Piketti na het 1e Gesticht terug te zenden
- aan de permanente commissie, 5 september. Nota van het verhandelde door het lid der Perm Comm den hoogedelenzovoort Faber van Riemsdijk met den Direkteur den 3 dezer maand.
- aan de permanente commissie, 5 september. Voorstel betreffende het tractement der wijkmeesters in de gewone koloniŽn
- aan C. Hulst, 5 september, N2371. Geboorteacte + bewijs Nationale Militie en het consent van zijn vader dat hij zich vrijwillig in militaire dienst begeve, van bestedeling F.R. van der Nolk van Gogh 547B. De jongen moet zich bij de Provinciale Commandant van Overijssel melden, maar Van Konijnenburg vindt het verstandig hem mee te laten gaan 'met een der loopers van de Ommerschans'.
De wed Veen heeft deugdelijk bevonden pretencien op kolonisten J.G. Sels, Boddendijk en Vermeeren. Onderdirecteur van kol 2 moet standje voor zijn nalatigheid.
Mejuffrouw de weduwe Van Wolda heeft bezoek gehad van leden van de PC en toestemming gekregen de schuur bij haar huis te vergroten.
Kolonist de Heer klaagt over zijn wijkmeester en opziener Van Attekum.
- aan A. Hulst op de Ommerschans. Krijgt bericht van de verwijzing naar de strafkolonie van bestedeling De Feer.
- aan C. Hulst. Van Konijnenburg heeft brief gehad van de PC over wederopneming kolonistenzoon Theodorus Kinkelaar, die in dienst is geweest en vraagt advies aan Hulst.
In het voorjaar schijnt turf door brand verwoest te zijn.
- aan de permanente commissie, 6 september, N2379. Voldoening aan de resolutie van 21 of 24 augustus jl N6 over de blindheid van den kolonistenzoon C. Breek te Willemsoord.
- aan C. Hulst. Welke bestedelingen de PC heeft aangenomen
- aan de permanente commissie, 9 september, N2391. Voldoening aan de Marginale van 22 augustus No 3 over de zoon van den kolonist Volkering.
- Aan C. Hulst, 9 september, burgem. van De Rijp verzoekt verlof voor een bestedeling, graag advies
Tevens stel ik  in Uwe handen een verzoek van Vrouw van Olphen om den ingedeelde van Baarle om haren krankzinnigen mans wille bij zich aan huis te houden, waaraan naar het mij voorkomt behoort te worden voldaan.
- aan A. Hulst op de Ommerschans. Ik verzoek UwEd aan de Strafkolonist Vrouw Inpijn voor den 15e dezer maand voor eenige dagen verlof te geven ten einde bij het huwelijk harer dochter te Wolvega tegenwoordig te kunnen zijn.
- aan de diverse adjunctdirecteuren van Veenhuizen. 10 september. notaīs van het verhandelde.
- aan C. Hulst, 13 september. Nota van het gisteren met UwEd verhandelde.
En herinner ik UwEd nog om de zwangere dochter van Verbeek benevens den zoon van Spoel voor den Raad van tucht te roepen.

Met reactie: nota van aanmerkingen op UWE correspondentie over september ll ons medegedeeld bij uw missive van 2 oktober.

13 november 1844 Uitgaande post 13 november 1844, invnr 559. Directeur van Konijnenburg zendt in zijn reactie op de nota van aanmerkingen op zijn correspondentie van 1 december 1843 tot en met september 1844 (blijkbaar is het systeem net ingevoerd)


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 298 scan 548: Meisje van 9 meldt zich al zwervend aan de poort.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 298 scan 585: De timmerman Fellinger is voor de eerste maal dronken geweest en in slaap gevallen. Toen door iemand slapend op een wagen geladen en bij de veldwachter afgeleverd. Hij is toen als deserteur gestraft, maar vindt dat niet eerlijk en vraagt vrijspraak.

?? november 1844 Uitgaande post ?? november 1844, invnr 559.Op voorstel van de verificateur wordt een modelstaat gedrukt voor werk in de katoenspinnerij in Veenhuizen.

15 november 1844 Uitgaande post 15 november 1844, invnr 559. Omdat de Vriend des Vaderlands niet meer verschijnt, gaat de Mij een stencil uitgeven met berichten. Eerste brochure zit er ook bij.

16 november 1844 Uitgaande post 16 november 1844, invnr 559. Directeur stuurt afschrift van zijn correspondentie in oktober.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 298 scan 636: Bestelling voor de apotheek.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 298 scan 740: Brief over een wijkmeester die lijdt aan 'ijlhoofdigheid'. Wat ik wel opmerkelijk vind is dat zijn loon 'natuurlijk' wordt doorbetaald.

21 november 1844 Uitgaande post 21 november 1844 N5, invnr 559. Bestek en Conditien voor een Nieuwe Kerk en Consistoriekamer (bij de Ommerschans)

22 november 1844 Uitgaande post 22 november 1844, invnr 559. Domicilie van onderstand-onderzoek van bedelaarskolonist 4204, Johan Carel Grosz, geboren 1800 te Hamburg
Plus Staat van opgenomen en afgevoerde bedelaars.

25 november 1844 Uitgaande post 25 november 1844, invnr 559. Domicilie van onderstand-onderzoek bedelaarskolonist 4117, Anna Vonk, geboren 1789 te Luxemburg.


december 1844
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 299 scan 029 Een vreemde niet kloppende berekening in de marge.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 299 scan 121: Uit een inspectierapport: Het eenvoudig onderwijs in de Vaderlandsche Geschiedenis, dat sedert eenigen tijd, ten gevolge de aanmerkingen van den R C Pastoor had opgehouden, werd nu weder gegeven, naar aanleiding van het laatste bezoek van de Commissie van Toevoorzigt.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 299 scan 153: Ziekenvader A. Danens heeft Zaalwacht Cornelia Kloos zwanger gemaakt en haar via een smoes geholpen uit de kolonie te vertrekken. Hij meldt daarna dat zij niet is teruggekomen en suggereert van niets te weten. Hij wordt verhoord en zal worden gestraft, terwijl Cornelia hopelijk in Rotterdam wordt opgespoord.
Met op scans 155, 158 en 160: Brieven van Danens om vergiffenis en om zijn ziekelijke vrouw en kind niet in het ongeluk te storten.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 299 scan 444: In 1844 is een rekening van 1838 nog niet betaald!


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 299 scans 617-620: Foto's van een bos touw/garen.

23 december 1844 Uitgaande post 23 december 1844 N7, invnr 560. Ontvangen een Marginale van Binnenlandsche Zaken 11 december N49, met een missive van de Gouverneur van Gelderland, om inlichting nopens het domicile van den bed. kol J. de Pater. Besloten te schrijven aan de directeur der koloniŽn om aangaande het onderstandsdomicilie van J. de Pater bij eene gewone nota te rapporteren.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 299 scan 708: De P.C. heeft kennelijk gevonden dat er van een huwelijk van R. Loogeman met G.van der Werf geen sprake kan zijn. Daarom stelt directeur Van Konijnenburg maar voor om Loogeman niet naar de gewone kolonie terug te plaatsen 'wanneer een nieuw verkeer tusschen die beiden te verwachten zoude zijn, waarvan, in dat geval, niets goeds zou kunnen komen.'